Kamery live
prognoza pogody

Konsultacje społeczne projektu pt. Muzea Pogranicza w Nowym Targu i Kieżmarku

29 sierpnia 2023 18:58

Spotkanie organizacji i instytucji dotyczące projektu po stronie polskiej odbędzie się w Nowym Targu w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, w dniu 8 września 2023 r w Sali nr 020 o godzinie 11:00.

Konsultacje społeczne projektu pt. Muzea Pogranicza w Nowym Targu i Kieżmarku

Miasto Nowy Targ wspólnie z partnerem słowackim Muzeum w Kieżmarku przygotowuje projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 współfinansowanego przez Unię Europejską. Zgodnie z Podręcznikiem Programu jednym z najważniejszych kroków przy opracowaniu koncepcji projektu jest przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami projektu, którymi są społeczności lokalne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W celu zapewnienia wysokiej jakości projektu pt. Muzea pogranicza w Nowym Targu i Kieżmarku na historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr Partnerzy Projektu Gmina Miasto Nowy Targ oraz Muzeum w Kieżmarku informują, że w dniach od 23 sierpnia do 8 września 2023 roku odbędą się konsultacje dotyczące koncepcji projektu, do których zapraszamy następujące organizacje i instytucje:

ze strony polskiej: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (od nowego roku akademickiego nazwa: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu), Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, PTTK Oddział Gorce w Nowym Targu, Stowarzyszenie Kombinat Podhale, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu, Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu, Rada Muzeum Podhalańskiego, Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Nowym Targu, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, Stowarzyszenie Aktywny Senior, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Targu.

Po stronie słowackiej zapraszamy następujące organizacje i instytucje:

Agencję Rozwoju Regionalnego w Preszowie, Archiwum w Spiskiej Sobocie, oraz Regionalną Organizację Turystyczną Tatry, Spisz, Pieniny.

Spotkanie organizacji i instytucji dotyczące projektu po stronie polskiej odbędzie się w Nowym Targu w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, w dniu 8 września 2023 r w Sali nr 020 o godzinie 11:00.

Ponadto informujemy, że wszystkie zainteresowane osoby problematyką projektu mogą zgłaszać w dniach 23 sierpnia – 8 września 2023 roku swoje pisemne uwagi na załączonym formularzu: mailem, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Wydział Kultury, Sportu i Promocji, tel: 182611236, lub na adres mailowy: katarzyna [email protected]

Ponadto w dniu 5 września 2023 r odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Nowy Targ, natomiast w dniu 6 września 2023 r posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju na temat planowanego projektu, w porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 11 września 2023 roku przewidziana jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia muzeum samorządowego.

Osoby koordynujące proces konsultacji społecznych

Ze strony polskiej: Katarzyna Put-Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji

Ze strony słowackiej: Erika Cintulová -Dyrektor Muzeum w Kieżmarku

 

Koncepcja projektu pt:

Muzea pogranicza w Nowym Targu i Kieżmarku na historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

• cel główny projektu Muzea pogranicza w Nowym Targu i Kieżmarku na historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr

Zwiększenie roli muzeów w Nowym Targu i Kieżmarku w rozwoju turystyki transgranicznej poprzez nowe formy prezentacji i dostępności zbiorów

• partnerzy projektu: Partner Wiodący Gmina Miasto Nowy Targ, Partner Projektu Muzeum w Kieżmarku

• interesariusze

 • mieszkańcy Nowego Targu i Kieżmarku oraz miejscowości położonych na trasie Szlaku wokół Tatr turyści w tym rodziny z dziećmi,

 • uczniowie, studenci, muzealnicy ,

 • osoby z niepełno sprawnościami,

 • rzemieślnicy w szczególności kultywujący zanikające zawody

• obszar realizacji projektu

Po stronie polskiej: powiat nowotarski

Po stronie słowackiej: Okres Kežmarok, Okres Poprad

• szacunkowy budżet projektu: 1 350 000 euro, w tym PW 820 000 euro, PP 530 000 euro

• planowany termin realizacji projektu: II kwartał 2024 – II kwartał 2026

 

Zadania merytoryczne

Zadanie 1

Renowacja i prace konserwatorskie budynku Ratusza w Nowym Targu i Domu Mieszczańskiego w Kieżmarku

Partner Wiodący Gmina Miasto Nowy Targ

Ratusz miejski w Nowym Targu jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Znajduje się na nowotarskim rynku i jest wizytówką miasta. Mieści się w nim ekspozycja Muzeum Podhalańskiego działającego obecnie w ramach Miejskiego Centrum Kultury. W zadaniu planuje się przeprowadzenie robót budowlanych takich jak remont elewacji, udostępnienie budynku dla osób z Niepełnosprawnością ruchową, zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w magazynach, w których przechowywane są zbiory muzealne. Na wykonanie tych prac Miasto posiada pozwolenie na budowę, skonsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Partner Projektu Muzeum w Kieżmarku

Muzeum w Kieżmarku prowadzi szeroką działalność wystawienniczą i posiada interesujące i bogate zbiory świadczące o wielokulturowej przeszłości miasta. Są to eksponaty znajdujące się na kieżmarskim zamku oraz w dwu zabytkowych kamienicach mieszczańskich na ulicy Hlavne Namestie oraz na ul. Dr Alexandra.

Dom Mieszczański znajdujący się na ul. Dr. Alexandra 11 wymaga pilnie przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych i restauratorskich, takich jak wymiana okien, dachu. Partner posiada wymagane prawem dokumenty na realizację robót budowlanych.

Zadanie 2

Utworzenie nowych, innowacyjnych ekspozycji muzealnych opartych na lokalnym dziedzictwie kulturowym w Nowym Targu i Kieżmarku

Partner Wiodący

W Nowym Targu działalność Muzeum Podhalańskiego obecnie realizowana jest w ramach struktur Miejskiego Centrum Kultury, a więc muzeum nie posiada osobowości prawnej. Miasto Nowy Targ od 2016 roku systematycznie przygotowuje się do utworzenia muzeum samorządowego, które będzie wpisane do rejestru muzeów prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z zapisami Strategii Miasta. Pierwszym krokiem do powołania muzeum było przygotowanie odpowiedniej infrastruktury w ramach projektów unijnych w latach 2016-2019, są to: nowy budynek Muzeum Drukarstwa pry ulicy Sobieskiego, odremontowana zabytkowa wieża wodna na stacji kolejowej i budynek dworca kolejowego. Miasto jest obecnie na etapie przygotowania uchwały intencyjnej w sprawie utworzenia muzeum samorządowego, które mieściłoby się w czterech budynkach ratuszu miejskim, Muzeum Drukarstwa, Dworzec PKP i wieży wodnej. W związku z tym w ramach projektu planowane są nowe ekspozycje muzealne, które odpowiadałyby na obecne wyzwania i standardy nowoczesnego muzeum, oparte o innowacyjne rozwiązania z uwzględnieniem funkcji edukacyjnych i społecznych.

 1. W budynku Ratusza planowana jest ekspozycja historyczna pt. „Nowy Targ miasto pogranicza”, z wydzielonymi strefami tematycznymi:

 • Królewskie Wolne Miasto Nowy Targ: lokacja, przywileje królewskie;

 • Miasto na szlaku handlowym z Krakowa na Słowację i Węgry: Rynek serce miasta, jarmark, kupcy, odkrywanie gór, podróżnicy, najstarsze wizerunki miasta, kościoły, drewniany Nowy Targ;

 • Koloryt miasta: życie codzienne, życie religijne, lasy i polany, wokół Dunajców, wylęgarnia ryb łososiowatych, społeczność żydowska, początki turystyki i sportu;

 • Ku wolności – od konfederatów barskich do „Solidarności”: Sokół, Legiony, Drużyny Podhalańskie, gimnazjum, sprawa spisko-orawska, Czyn Podhala dla armii, kopiec Wolności, Konfederacja Tatrzańska, partyzanci, kurierzy, Józef Tischner, „Solidarność”;

 • Jan Paweł II – Nowy Targ – przeszłość i obecność modernizacja istniejącej ekspozycji

Rozważyć przeniesienie punktu informacji turystycznej

 1. W budynku Muzeum Drukarstwa

 • Zakup maszyn drukarskich: tygiel, zszywarka, prasa;

 • Modernizacja ekspozycji stałej istniejącej od 2018 r.;

 • opracowanie, digitalizacja i konserwacja zbiorów;

 1. W budynku wieży wodnej na stacji kolejowej planuje się następujące działania:

 • Rzemiosło i drobny przemysł na przełomie XIX i XX wieku – aranżacja przestrzeni wystawowej i realizacja ekspozycji na podstawie bogatych zbiorów własnych

 • Konserwacja i montaż zabytkowego kolejowego żurawia wodnego obok wieży wodnej;

 • Inwentaryzacja i dokumentacja projektowa dla udostępnienia unikatowej stacji pomp z początku XX w. w podziemiach wieży wodnej dla zwiedzających

 1. W budynku dworca kolejowego planowane są następujące działania

 • adaptacja piwnic na cele wystawiennicze i aranżacja ekspozycji pt. Baśniowy Nowy Targ: początki osadnictwa w widłach Białego i Czarnego Dunajca, cystersi, Stare Cło, warownia w Szaflarach, legendy, pożary miasta;

 • opracowanie i konserwacja zbiorów archeologicznych z prac wykopaliskowych prowadzonych podczas rewitalizacji nowotarskiego Rynku w 2013 roku;

 • Galeria artystów nowotarskich jako przestrzeń dostosowana do wystaw czasowych

 • Modernizacja wystawy pt. Fabryka utracona dotyczącej zlikwidowanych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale”

 • Wmurowanie na budynku dworca kolejowego tablicy upamiętniającej deportację do obozów zagłady Żydów z nowotarskiego getta

 

Partner Projektu Muzeum w Kieżmarku planuje urządzenie nowej ekspozycji w odrestaurowanym Domu Mieszczańskim. przy ulicy Dr. Alexandra, która będzie poświęcona historii i teraźniejszości Kieżmarku, miasta będącego ważnym kierunkiem turystycznym na obszarze przygranicznym.Oprócz trójwymiarowych eksponatów ze zbiorów muzeum, zwiedzający będą mogli obejrzeć także fotografie różnych zakątków miasta w przeszłości i teraźniejszości. Częścią wystawy będzie także katalog. Muzeum w Kieżmarku będzie prowadziło konsultacje z Agencją Rozwoju Regionalnego w Preszowie , Archiwum w Spiskiej Sobocie, oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Tatry, Spisz, Pieniny.

 

Zadanie 3.

Organizacja wydarzeń promujących muzea pogranicza oraz dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr z Nowego Targu do Kieżmarku

Propozycje wspólnych działań partnerów projektu:

 1. Wydanie publikacji dotyczącej wyników badań archeologicznych na nowotarskim Rynku

 2. Realizacja filmu prezentującego najciekawsze zabytki i atrakcje przyrodnicze na szlaku wokół Tatr na trasie z Nowego Targu do Kieżmarku (wspólne finansowanie) pokaz na zamku w Kieżmarku i na Rynku w Nowym Targu

 3. Rodzinny rajd rowerowy na trasie Kieżmark- Nowy Targ z odkrywaniem atrakcji kulturowych i przyrodniczych

 4. Targi rzemiosła tradycyjnego w Nowym Targu / pokazy/ warsztaty: kowalstwo, stolarstwo, kapelusznictwo, rymarstwo, fajkarstwo, szewstwo, drukarstwo

 

Formularz do pobrania

 

Projekt s názvom Pohraničné múzeá na historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier v Novom Targu a Kežmarku – verejné konzultácie

Mesto Nový Targ spolu so slovenským partnerom – Múzeom v Kežmarku – pripravuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 spolufinancovaného Európskou úniou. Podľa Programového manuálu je jedným z najdôležitejších krokov pri vývoji koncepcie projektu konzultácia so zainteresovanými stranami projektu, t. j. s miestnymi komunitami a organizáciami občianskej spoločnosti. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu projektu s názvom Pohraničné múzeá na historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier v Novom Targu a Kežmarku, partneri projektu Spoločenstvo obcí a mesto Nový Targ a Múzeum v Kežmarku informujú, že od 23. augusta do 8. septembra 2023 budú ku koncepcii projektu prebiehať verejné konzultácie, na ktoré pozývajú tieto organizácie a inštitúcie:

z poľskej strany sú to Podhalianska štátna odborná škola v Novom Targu (od nového akademického roka s názvom Akadémia aplikovaných vied v Novom Targu); Podhalianska spoločnosť priateľov vied; Poľská historická spoločnosť, pobočka v Novom Targu; PTTK, pobočka Gorce v Novom Targu; Združenie Kombinat Podhalie; Združenie Univerzita  tretieho veku v Novom Targu, Zväz Podhaliancov, pobočka v Novom Targu; Rada Podhalianskeho múzea; Krajský pamiatkový úrad, delegatúra v Novom Targu; Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry; Združenie Aktívny senior, Okresná pobočka Poľského zväzu dôchodcov a zdravotne postihnutých v Novom Targu.

Za slovenskú stranu pozývame organizácie a inštitúcie: Regionálnu rozvojovú agentúru v Prešove, Archív v Spišskej Sobote a Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Tatry, Spiš, Pieniny.

Stretnutie organizácií a inštitúcií týkajúcich sa projektu sa na poľskej strane  uskutoční v Novom Targu na Mestskom úrade, ul. Krzywa 1, 34-400 Nový Targ, dňa 8. septembra 2023 v miestnosti 020 o 11.00 hod.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetci záujemcovia o problematiku projektu môžu v termíne od 23. augusta do 8. septembra 2023 zaslať písomné pripomienky na priloženom formulári: e-mailom, poštou alebo osobne na adresu: Mestský úrad Nový Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Oddelenie kultúry, športu a propagácie, tel: 182611236, alebo na e-mailovú adresu: katarzyna [email protected].

Okrem toho sa 5. septembra 2023  uskutoční zasadnutie Komisie školstva a kultúry Rady mesta Nový Targ, pričom dňa 6. septembra 2023 sa uskutoční zasadnutie Komisie financií, komunálneho hospodárstva a rozvoja k pripravovanému projektu, resp. na programe rokovania mestského zastupiteľstva 11. septembra 2023 sa predpokladá prijatie uznesenia vo veci vytvorenia múzea samosprávy.

Osoby, ktoré koordinujú proces verejnej konzultácie:

z poľskej strany: Katarzyna Put – vedúca oddelenia kultúry, športu a propagácie,

zo slovenskej strany: Erika Cintulová – riaditeľka Múzea v Kežmarku.

Koncepcia projektu s názvom:

Pohraničné múzeá na historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier v Novom Targu a Kežmarku – verejné konzultácie

Realizácia projektu je plánovaná v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

Priorita 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie

 

Špecifický cieľ 1: Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, začlenení v spoločnosti a spoločenských inováciách

 • hlavný cieľ projektu Múzeá pohraničia v Novom Targu a Kežmarku na historickej, kultúrnej a prírodnej ceste okolo Tatier

Posilnenie úlohy múzeí v Novom Targu a Kežmarku v rozvoji cezhraničného cestovného ruchu prostredníctvom nových foriem prezentácie a dostupnosti zbierok

 • partneri projektu: Vedúci partner spoločenstvo obcí a mesto Nový Targ, Partner projektu Múzeum v Kežmarku
 • zainteresované strany
 • obyvatelia Nového Targu a Kežmarku, ako aj miest ležiacich na trase Cesty okolo Tatier, turisti, vrátane rodín s deťmi,
 • žiaci, študenti, múzejníci,
 • ľudia so zdravotným postihnutím,
 • remeselníci, najmä tí, ktorí sa venujú zanikajúcim remeslám

 

 • oblasť realizácie projektu

Na poľskej strane: okres Nový Targ

Na slovenskej strane: okres Kežmarok, okres Poprad

 • predpokladaný rozpočet projektu: 1 350 000 EUR vrátane VP 820 000 EUR, PP 530 000 EUR
 • plánovaný termín realizácie projektu: II. kvartál 2024 – II. kvartál 2026

 

Praktické úlohy

Úloha 1

Rekonštrukčné a konzervátorské práce na budove radnice v Novom Targu a meštianskeho domu v Kežmarku

Vedúci partner Spoločenstvo obcí a mesto Nový Targ

Radnica v Novom Targu je budova zapísaná v zozname pamiatkového fondu. Nachádza sa na novotarskom námestí a je výkladnou skriňou mesta. Nachádza sa v ňom expozícia Podhalianskeho múzea, ktoré v súčasnosti funguje ako súčasť Mestského kultúrneho strediska. V rámci úlohy sa budú realizovať stavebné práce ako je obnova fasády, sprístupnenie objektu osobám s pohybovým postihnutím, inštalácia klimatizačných zariadení v skladoch, kde sú uložené múzejné zbierky. Mesto má na realizáciu týchto prác stavebné povolenie konzultované s Krajským pamiatkovým úradom.

 

Partner projektu Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku vykonáva rozsiahlu výstavnú činnosť a disponuje zaujímavými a bohatými zbierkami dokazujúcimi  multikultúrnu minulosť  mesta. Ide o exponáty umiestnené na Kežmarskom hrade a v dvoch historických meštianskych domoch na ulici Hlavné námestie a na ul. Dr. Alexandra.

Meštiansky dom na ul. Dr. Alexandra 11 si urgentne vyžaduje rekonštrukčné a reštaurátorské práce, ako je výmena okien a strechy. Partner disponuje zákonom vyžadovanými dokladmi na realizáciu stavebných prác.

Úloha 2

Vytvorenie nových, inovatívnych múzejných expozícií opierajúcich sa o miestne kultúrne dedičstvo v Novom Targu a Kežmarku

Vedúci partner

V Novom Targu je v súčasnosti činnosť Podhalianskeho múzea realizovaná v rámci štruktúr Mestského kultúrneho strediska, takže múzeum nemá právnu subjektivitu. Mesto Nový Targ sa od roku 2016 systematicky pripravuje na vytvorenie samosprávneho múzea, ktoré bude v súlade s ustanoveniami Stratégie mesta zapísané do registra múzeí pod vedením ministra kultúry a národného dedičstva. Prvým krokom k založeniu múzea bola príprava vhodnej infraštruktúry v rámci projektov EÚ v rokoch 2016 – 2019, ktorými sú: nová budova Múzea tlačiarenstva na ulici Sobieskiego, zrekonštruovaná historická vodárenská veža na železničnej stanici a budova železničnej stanice. Mesto je momentálne v štádiu prípravy uznesenia o zámere vytvorenia samosprávneho múzea, ktoré by sídlilo v štyroch budovách: v budove mestského úradu, Múzea tlačiarenstva, železničnej stanice a vodnej veže. V rámci projektu sú preto plánované nové múzejné expozície, ktoré by reagovali na aktuálne výzvy a štandardy moderného múzea, založeného na inovatívnych riešeniach, zohľadňujúcich vzdelávacie a sociálno-spoločenské funkcie.

 

 1. V budove radnice je plánovaná historická expozícia s názvom “Nový Targ – mesto pohraničia”, so samostatnými tematickými zónami:

 Slobodné kráľovské mesto Nový Targ: založenie, kráľovské privilégiá;

 Mesto na obchodnej ceste z Krakova na Slovensko a do Maďarska/Uhorska: Trhové námestie, srdce mesta, jarmok, obchodníci, objavovanie hôr, cestovatelia, najstaršie obrazy mesta, kostoly, drevený Nový Targ;

 Kolorit mesta: každodenný život, náboženský život, lesy a čistinky, okolie rieky Dunajec, liaheň lososovitých rýb, židovská komunita, začiatky turistiky a športu;

 K slobode – od Barskej konfederácie  k „Solidarite“: Sokol, Légie, Podhalianske tímy, gymnázium, kauza Spiš – Orava, Podhaliansky čin pre armádu, Mohyla slobody, Tatranská konfederácia, partizáni, kuriéri, Józef Tischner, “Solidarita”;

 Ján Pavol II. – Nový Targ – minulosť a súčasnosť modernizácia existujúcej expozície

Potrebné zvážiť presun turistickej informačnej kancelárie.

 1. V budove Múzea tlačiarenstva

 Nákup tlačiarenských strojov: kotlík, zošívačka, lis;

 Modernizácia stálej expozície existujúcej od roku 2018;

 Rozvoj, digitalizácia a konzervácia zbierok;

 1. V budove vodárenskej veže na železničnej stanici sú plánované tieto aktivity:

 Remeslá a drobný priemysel na prelome 19. a 20. storočia – úprava výstavných priestorov a realizácia expozície na základe bohatých vlastných zbierok;

 Údržba a montáž historického železničného vodného žeriavu pri vodárenskej veži;

 Inventárizácia a projektová dokumentácia pre sprístupnenie unikátneho čerpadla zo začiatku 20. storočia v podzemí vodárenskej veže pre návštevníkov

 1. V budove železničnej stanice sú plánované nasledovné aktivity

 úprava pivníc na výstavné účely a usporiadanie výstavy s názvom Rozprávkový Nový Targ: začiatky osídlenia na sútoku Bieleho a Čierneho Dunajca, cisterciáni, Stará colnica, pevnosť v Šaflaroch, legendy, požiare mesta;

 spracovanie a konzervácia archeologických zbierok z výskumov realizovaných pri revitalizácii novotarského námestia v roku 2013;

 Galéria novotarských umelcov ako priestor vytvorený na dočasné výstavy

 Modernizácia expozície s názvom Stratená továreň súvisiacej s likvidáciou Novotarských závodov kožiarskeho priemysly “Podhalie”

 osadenie pamätnej tabule na budovu železničnej stanice pripomínajúcu deportácie Židov z novotarského geta do vyhladzovacích táborov

 

Partner projektu Múzeum v Kežmarku plánuje v zrekonštruovanom Meštianskom dome . u na ulici Dr. Alexandra zriadiť novú expozíciu, ktorá bude venovaná histórii a súčasnosti Kežmarku, mesta, ktoré je významnou turistickou destináciou v prihraničnej oblasti. Okrem trojrozmerných exponátov zo zbierkového fondu múzea si návštevníci budú môcť pozrieť aj fotografie rôznych zákutí mesta v minulosti a súčasnosti. Súčasťou výstavy bude aj katalóg. Múzeum v Kežmarku bude realizovať konzultácie s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Prešove, Archívom v Spišskej Sobote a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Tatry, Spiš a Pieniny.

 

Úloha 3

Organizovanie podujatí propagujúcich pohraničné múzeá, ako aj kultúrne a prírodné dedičstvo na Ceste okolo Tatier z Nového Targu do Kežmarku

Návrhy na spoločné aktivity partnerov projektu:

 1. Publikácia o výsledkoch archeologického výskumu na námestí v Novom Targu
 2. Výroba filmu o najzaujímavejších pamiatkach a prírodných zaujímavostiach na Ceste okolo Tatier na trase z Nového Targu do Kežmarku (spoločné financovanie), premietanie filmu na hrade v Kežmarku a na námestí v Novom Targu
 3. Rodinná cyklistická rallye na trase Kežmarok – Nový Targ s objavovaním kultúrnych a prírodných zaujímavostí
 4. Jarmok tradičných remesiel v Novom Targu / ukážky / workshopy: kováčstvo, tesárstvo, klobučníctvo, sedlárstvo, fajkárstvo, obuvníctvo, tlačiarenstvo
redakcja 29.08.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również