Kamery live
prognoza pogody

Rząd uruchamia nowe programy społeczne: Senior+ i Aktywni+

11 marca 2021 12:28

Rodzina – na każdym etapie jej rozwoju – była i jest szczególnym obszarem zainteresowania rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Właśnie dlatego kontynuowane są programy otaczające ją troską. Do tych już znanych dołączają także nowe. Zmienia się struktura polskiego społeczeństwa i dlatego też ewoluuje polityka społeczna prowadzona przez państwo polskie. Zarazem szczególnie zależy nam na docenianiu samorządów, które inwestują w rodzinę i jej rozwój. Chcemy też wspierać samorządy, które dbają o swoich seniorów – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Rząd uruchamia nowe programy społeczne: Senior+ i Aktywni+

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Konferencja poświęcona była programom „Senior+” i „Aktywni+”. Rozmawiano także o konkursie „PRO FAMILIA”, który skierowany jest do samorządów. W konferencji wzięli również udział dyrektor Biura Wojewody i pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. rodziny Monika Kolasa oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. seniorów Jacek Kowalczyk.

– Epidemia sprawiła, że codzienne aktywności musiały zostać przeorganizowane przez nas wszystkich. Każdego dnia podejmujemy jednak wysiłki, aby powrót do normalności, którą znamy sprzed ponad roku, był możliwie najszybszy. Takie działania dotyczą także sfery programów dedykowanych seniorom. Programy „Aktywni+” i „Senior+” mają na celu aktywizację seniorów i zaproponowanie im szerszego zaangażowania się w życie społeczne – w imię założeń polityki senioralnej polskiego rządu wyrażonej w trzech hasłach: Bezpieczeństwo, Uczestnictwo, Solidarność – tłumaczył wojewoda Łukasz Kmita.

Wspierać aktywność, budować relacje. Trwa konkurs ofert do programu „Senior+” edycja 2021

Tworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom, sprzyjającej aktywności i nawiązywaniu relacji – to ważna rola domów i klubów powstających dzięki programowi „Senior+”. Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 to dofinansowanie do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących placówek. Pula na rok 2021 to 60 mln zł.

Aktywność fizyczna, intelektualna, ale też aktywność społeczna są niezwykle ważne dla zachowania sprawności i czerpania radości z życia. Domy i kluby „Senior+” to miejsca, w których osoby starsze spędzają wspólnie czas, biorą udział w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach. To ogromna wartość.

W 2015 r. w Polsce powstało 99 domów i klubów dla seniorów, a liczba uczestników sięgała niespełna 2,8 tys. W latach 2016-2020 powstały 873 nowe placówki. W 2020 r. uczestniczyło w zajęciach 23,2 tys. osób starszych.

– Program „Senior+” sukcesywnie rozwija się w naszym województwie. W 2015 r. w Małopolsce powstało 8 tego typu placówek, oferujących 73 miejsca dla seniorów. W latach 2016-2020 utworzono ich 80 (oferujących 2168 miejsc). W ubiegłym roku swoją działalność kontynuowały 74 placówki „Senior+”, natomiast 13 placówek było w trakcie tworzenia (w ramach modułu I).  W roku 2021 r. docelowo będzie ich 87 z 2183 miejscami. Sukces kończącego się wraz z rokiem 2020 programu „Senior+” sprawił, że jest on kontynuowany w nowej odsłonie jako program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego mogą starać się o dofinansowanie do tworzenia nowych oraz prowadzenia już istniejących domów i klubów „Senior+” – mówi dyrektor Jacek Kowalczyk, pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. seniorów.

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)  i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Termin składania ofert: od 26 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej nie później niż do 30 kwietnia 2021 r.

W konkursie ogłoszonym w ramach programu „Senior+” edycja 2021 należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

Aktywność na plus. Trwa nabór ofert w konkursie do tegorocznej edycji programu „Aktywni+”

Dla zachowania sprawności i czerpania satysfakcji z dnia codziennego niezwykle ważna jest aktywność zarówno fizyczna, jak i intelektualna. Za ten obszar odpowiadać będzie m.in. Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.  

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do nawet 250 tysięcy zł. W sumie do wzięcia jest 40 mln zł. Chcemy, aby w działania prosenioralne angażowały się zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Daje to możliwość szerokich, kompleksowych i różnorodnych działań na rzecz seniorów, których traktujemy jako filar społeczeństwa – skarbnicę wiedzy, wartości i doświadczeń – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 uwzględnia kierunki działań wynikające z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność” oraz odpowiada na potrzebę zapewnienia osobom starszym godnej, bezpiecznej i aktywnej starości – wyjaśnia dyrektor Jacek Kowalczyk.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w czasie realizacji programu dofinansowanych zostanie ponad 1,5 tys. projektów skierowanych do osób starszych, a budżet programu na lata 2021-2025 to 200 mln zł.

Dofinansowanie przyznawane będzie w czterech priorytetowych obszarach:

  • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Oferty można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 poprzez Generator Ofert dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład pieniężny oraz wkład osobowy.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gdzie rodzinom w Polsce żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowie konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021

31 marca 2021 roku mija termin zgłoszeń do konkursu „Samorząd PRO FAMILIA 2021”, kierowanego do tych gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną, np. finansują z własnego budżetu jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe bądź stosują ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi lub wspierają rozwój mieszkalnictwa dla rodzin.

– Resort rodziny konsekwentnie realizuje działania na rzecz tego, by polityka prorodzinna była sprawą szerokiej koalicji, nie tylko rządu, organizacji pozarządowych i think tank’ów, ale też samorządów. Według ekspertów to między innymi w ten sposób możemy dziś walczyć z wyzwaniem, którego efekty dopiero zaczynamy odczuwać, a jakim jest starzenie się społeczeństwa. Małopolska zawsze była i jest silna rodziną. Podczas spotkań z samorządowcami miałem okazję usłyszeć o wielu inicjatywach służących temu, by pokazać i wzmocnić potencjał rodzin. Co istotne, nie są to tylko inicjatywy jednorazowe, ale szerokie, przemyślane i długofalowe pomysły dotyczące tego, jak wspierać rodziny. Doceniam wszystkie te starania i pomysły. Cieszy mnie, że samorządy dostrzegają, jak to jest niezwykle ważne, by Mieszkańcy uznawali swoją gminę za miejsce przyjazne rodzinie. Dlatego mam ogromną nadzieję, że tytuł Samorząd PRO FAMILIA 2021 trafi do gminy w naszym województwie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W każdym województwie to właśnie samorządy i samorządowcy są najbliżej rodzin. Tam, w małych ojczyznach mają oni swoje szkoły, przychodnie, żłobki, boiska. Władze samorządowe najlepiej znają ich bolączki i mogą prowadzić politykę pomagającą im sobie z nimi radzić. Niektóre samorządy realizują to zadanie w sposób znakomity, poszukując dostępnych narzędzi, pozyskując środki finansowe z programów rządowych i tworząc infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom. Warto, by te osiągnięcia zostały dostrzeżone. Zachęcam wszystkich do udziału w konkursie „Samorząd PRO FAMILIA 2021”, a zarazem deklaruję wszelkie wsparcie dla małopolskich inicjatyw służących promowaniu rodziny i rozwijaniu jej potencjału – mówi dyrektor Monika Kolasa, pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. rodziny.

„Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!” – to hasło przewodnie konkursu, który ma na celu docenienie oraz nagrodzenie samorządów współtworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Samorząd PRO FAMILIA” z możliwością posługiwania się taką pieczęcią również w materiałach promocyjnych. Tytułem będzie mogło posługiwać się tylko 5 samorządów w całej Polsce!

Zgłoszenia do konkursu „Samorząd PRO FAMILIA” można nadsyłać do 31 marca 2021 roku.

Tytuł będzie przyznawany w 5 kategoriach:

1) Gmina wiejska.

2) Gmina miejsko-wiejska.

3) Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców.

4) Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.

5) Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Formularz zgłoszeniowy uzupełnia ankieta, w której samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów.

Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych po 10 samorządów z najwyższą liczbą punktów w każdej z pięciu kategorii (pod względem wielkości gminy). W drugim etapie będą dodatkowo analizowane osiągnięcia w realizacji długofalowej strategii działań w ramach polityki prorodzinnej.

Na podstawie sumy punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu rekomenduje po 3 samorządy w każdej kategorii oraz 3 samorządy do wyróżnienia. Lista samorządów rekomendowanych do finałowego etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 7 maja 2021 r. W trzecim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Demograficznej wybierze po 1 samorządzie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł „Samorząd PRO FAMILIA 2021”.

W ramach konkursu istnieje także możliwość przyznania maksymalnie trzech wyróżnień za szczególnie kreatywny i nieszablonowy element polityki prorodzinnej realizowany przez samorząd.

Ogłoszenie wyników nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny, nie później jednak niż do dnia 30 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem, Formularzem zgłoszeniowym i Ankietą są pod adresem: https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021.

/źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki/

redakcja 11.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również