Kamery live
prognoza pogody

Moduł III programu “Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

27 kwietnia 2022 22:29

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 marca br. zatwierdziła program „Pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy po 24.02.2022 r. przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Moduł III programu

Beneficjenci programu

Pomoc adresowana jest do obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku akceptowane będzie oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.

Pomoc adresowana jest również do osób towarzyszącym obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami, którym udzielono wsparcia w programie. Osoby towarzyszące muszą mieć zalegalizowany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Pomoc udzielana jest w ramach trzech Modułów.

Moduł III realizowany jest poprzez finansowe wsparcie organizacji pozarządowych, które od 24.02.2022 r. realizują lub zamierzają realizować zadania dla Beneficjentów programu, w tym osób im towarzyszących, wskazane w „Ogłoszeniach o naborze wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością””.

W naborze wniosków z 25.03.2022 r. mogą zostać zgłoszone zadania związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu, w tym osób im towarzyszących.

Celem wsparcia Beneficjentów programu jest zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Wsparcie w zakresie kosztów zamieszkania i wyżywienia powinno mieć charakter uzupełniający w stosunku do środków przekazywanych przez wojewodę na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioskodawca zobowiązany jest do wystąpienia o ww. środki (potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączanym do wniosku).

Ze wsparcia w ramach realizacji zadania powinno korzystać jednocześnie nie mniej niż pięciu Beneficjentów programu. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku wsparcia realizowanego na rzecz Beneficjentów programu od dnia od 24 lutego 2022 roku do dnia ogłoszenia niniejszego naboru. Wsparciem objęte mogą być także osoby towarzyszące Beneficjentom programu.

Wsparcie związane z realizacją zadania może być świadczone nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku, z tym że minimalny okres realizacji zadania musi wynosić co najmniej 4 miesiące. Osoby towarzyszące w zakresie zamieszkania i wyżywienia mogą korzystać ze wsparcia przez maksymalny okres 2 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie takie może zostać przedłużone.

Umowa na realizację zadania zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, z możliwością wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie (zasada dotyczy obu stron umowy).

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie zarówno na działania pomocowe prowadzone samodzielnie, jak we współpracy z partnerami. Partnerstwo oznacza współpracę organizacji pozarządowej z innym podmiotem, który nie będzie stroną umowy, w ramach realizacji zadania. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi, które dostępne są na stronie pfron.org.pl.

mat. prasowy PFRON Oddział Małopolski

os 27.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również