Kamery live
prognoza pogody

XXXI Sesja Rady Miasta – na żywo tylko u nas

29 grudnia 2016 00:36
Wyciszenie Włącz dźwięk

Głównym punktem ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta będzie z pewnością podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok. Zapraszamy na transmisję na żywo na łamach naszego portalu nowytarg24.tv oraz w kanale lokalnym Nowotarskiej Telewizji Kablowej. Zaczynamy tuż przed 12.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

7. Uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”.

8. Zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział)”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 2014) i zmienionego Uchwałą Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 poz. 8408 z 23 grudnia 2015r.).

9. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

10. Oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

11. Przedłużenia umów dzierżawy.

12. Zmiany Uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/349/2014 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

13. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.

14. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2017.

15. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.

16. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2016-2024.

17. Zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.

18. Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2017.

19. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2016-2024.

20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie obrad.

NT24TV 29.12.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również