Kamery live
prognoza pogody

Samorządowcy gmin górskich jednoczą się, by ratować turystykę

27 listopada 2020 16:57

W reakcji na zapowiedzi wprowadzenia drastycznych ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie nadchodzącej zimy, przedstawiciele pięćdziesięciu samorządów gmin górskich zajęli wspólne stanowisko, przedstawiając propozycje złagodzenia zapowiadanych przez rząd działań. Wśród nich m.in. prośba o przywrócenie pierwotnego terminu ferii zimowych – od 4 stycznia do 14  marca, jak również protokół sanitarny obiektów hotelowych i gastronomicznych. “Nasze propozycje mają na celu uratowanie przedsiębiorstw przed poważnym kryzysem ekonomicznym, a społeczności lokalne przed katastrofą utraty pracy i środków do życia” – argumentują samorządowcy ziem górskich. 

Samorządowcy gmin górskich jednoczą się, by ratować turystykę

Pod skierowanymi do władz państwowych pismami podpisało się w sumie 50 wójtów, burmistrzów i starostów z łącznie siedmiu różnych powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, jeleniogórskiego, kłodzkiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i żywieckiego. Podpisy złożyli także starostowie i włodarze niemal wszystkich gmin z terenu powiatu nowotarskiego (wyjątek stanowią gminy Czorsztyn i Raba Wyżna) i wszystkich pięciu gmin tatrzańskich. 

Oto przedstawione propozycje złagodzenia zapowiadanych działań:

1. Konieczność traktowania branży turystycznej jako całości z uwzględnieniem wszystkich rodzajów działalności. Turystyka zimowa w górach to system naczyń połączonych i tak powinna być postrzegana. Brak jednego z elementów klucza: nocleg – gastronomia – atrakcja, uniemożliwi działanie całej branży.

2. Umożliwienie funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury turystycznej i wprowadzenie zasady korzystania z ich usług (hotele, restauracje, baseny, itd.): a) na podstawie aktualnych negatywnych wyników testów antygenowych, b) dla osób posiadających status ozdrowieńca, c) dla tych, którzy posiadają pozytywny wynik badania na obecność we krwi przeciwciał anty-SARS-CoV2 (dotyczy osób, które chorowały bezobjawowo) i pozostałych reguł sanitarnych, które obowiązywały w okresie letnim.

3. Zorganizowanie ferii zimowych przez okres 10 tygodni (od 04 stycznia do 14.03.2020 r.) w celu rozłożenia natężenia ruchu turystycznego. W przypadku dopuszczenia do działalności branży turystycznej według zaproponowanych przez nas zasad – wydłużenie okresu feryjnego wydaje się kolejnym czynnikiem znacznie ograniczającym zagrożenie wzrostu zachorowań wskutek pobytu turystycznego.

4. Zapobieganie odpływowi turystów poza granicę naszego kraju. Wprowadzenie zasad i rygorów umożliwiających spędzenie urlopu w Polsce pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy nasi turyści będą korzystać z oferty turystycznej w krajach, gdzie będzie to możliwe. Już w tej chwili dochodzą do nas sygnały mówiące o tym, że Austria, Czechy, Słowacja, Szwajcaria planują udostępnienie swoich atrakcji, na podstawie opracowanych zasad.

5. Zmiana terminu obowiązywania etapu odpowiedzialności – do 20.12.2020 r. Zamrożenie obostrzeń na cały miesiąc grudzień wobec wyraźnego zmniejszenia liczby zachorowań wydaje się dyskusyjne.

6. Traktowanie rekompensat za straty powstałe w wyniku ograniczeń działalności jako ostatecznego rozwiązania, ponieważ środki te nie są w stanie trafić do wszystkich gałęzi branży.

Stanowisko samorządów gmin górskich w zakresie rekompensaty utraconych dochodów

“W imieniu samorządów gmin górskich, chcemy podkreślić, że od wielu miesięcy wspieramy przedsiębiorców działających na terenie naszych gmin i powiatów, ponosząc jednocześnie wszystkie konsekwencje finansowe związane z pandemią COVID-19.

Jednak w obecnej sytuacji, kierując się odpowiedzialnością i solidarnością społeczną, uważamy, że pomoc państwa powinna być w szczególności kierowana do przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy, a co za tym idzie, wypracowują środki na rozwój nie tylko lokalny, ale również krajowy.

W sytuacji nagłego i nieprzewidywalnego na dzień dzisiejszy wzrostu zachorowań na COVID-19 na przełomie grudnia i stycznia, skutkującego drastycznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu branży turystycznej w sezonie zimowym 2020/2021 zgłaszamy potrzebę wsparcia samorządów środkami rekompensującymi utracone dochody własne, liczone do poziomu dochodów w okresie zimowym roku ubiegłego, które przeznaczymy na realizację wydatków bieżących i utrzymanie płynności finansowej.

Rekompensaty, o których mowa powyżej, powinny dotyczyć w szczególności utraconych dochodów z tytułu:

1. podatku od nieruchomości (odprowadzanego m.in. przez stacje narciarskie, jak również przez szeroko rozumianą branżę hotelarsko – gastronomiczną),

2. podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

3. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,

4. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

5. opłaty miejscowej,

6. opłaty targowej,

7. opłaty uzdrowiskowej,

8. wpływów do jednostek świadczących usługi komunalne (odpady komunalne, ścieki, woda).

Dodatkowo wnioskujemy o:

1. uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego preferencyjnych kredytów długoterminowych dla JST na finansowanie skutków COVID 19, w związku przeciwdziałaniem utracie płynności finansowej samorządów oraz uproszczenie procedur umożliwiających ich pozyskanie,

2. szybkie uruchomienie niewykorzystanych środków unijnych na wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej oraz samorządów, obniżenie poziomu wkładu własnego, uproszczenie procedury aplikacyjnej i rozliczania środków, skrócenie terminów wypłaty środków,

3. zmianę w ustawie o finansach publicznych w zakresie możliwości zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. modyfikacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.”

Propozycje protokołów sanitarnych do stosowania w obiektach hotelowych i gastronomicznych

“Proponowane rozwiązania w ramach tworzonych protokołów sanitarnych w obiektach noclegowych i gastronomicznych uwzględniają nowe propozycje kanalizowania ruchu turystycznego w tych obiektach w celu wyeliminowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Górskie kurorty od wielu lat budowały swoją przestrzeń publiczną tak, aby potencjalni turyści mieli jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki do wypoczynku. W wielu górskich miejscowościach od ponad stu lat funkcjonują ośrodki medyczne zajmujące się leczeniem górnych dróg oddechowych. Dawniej w naszych miejscowościach leczono nawet przypadki gruźlicy.

W odniesieniu do obecnej sytuacji zagrożenia ze strony COVID-19 uważamy, że nasze miejscowości górskie są najlepiej przygotowane do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

W 2020 roku w okresie letnim i jesiennym nasze miejscowości gościły kilka milionów turystów. Pomimo tego zachorowalność mieszkańców na COVID-19 jest znikoma. Aktualnie z danych przekazywanych przez powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne można wywnioskować, że w naszych miejscowościach górskich jest najmniej zakażeń w przeliczeniu na mieszkańca. Naszym zdaniem wpływ na to mają takie czynniki, jak korzystne położenie geograficzne naszych kurortów i właściwa organizacja przestrzeni publicznej.

Na terenie naszych gmin zieleń miejska zajmuje nawet 90% powierzchni. Rozproszona zabudowa na dużym obszarze jest idealnym miejscem izolowania się od dużych skupisk ludzi – inaczej niż w dużych miastach. Bodźcowy klimat górski nie sprzyja tworzeniu się środowiska przyjaznego wirusowi. Dzięki górskiemu ukształtowaniu terenu i częstym wiatrom, powietrze nie zalega w obniżeniach terenu i sposób ciągły zapewnia dopływ świeżego powietrza. Nasze gminy są wybitnie wyspecjalizowane w obsłudze wypoczywających gości, a wiele z nich ma wiekowe tradycje uzdrowiskowe i turystyczne. Dlatego samorządowcy od wielu lat inwestują w nową strefę publiczną tak, aby przede wszystkim oferować kontakt z naturą i otwartą przestrzeń, co umożliwia zachowanie pożądanego dystansu społecznego. Dotyczy to np. szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych, rozległych parków i lasów. Nie bez znaczenia jest fakt, że w gminach górskich jest niewielu stałych mieszkańców, co gwarantuje mało kontaktów z lokalną społecznością przy dużej liczbie miejsc noclegowych. Trzeba też wskazać, że w górskich miejscowościach baza hotelowa i gastronomiczna często znajduje się w wydzielonych zielenią miejską strefach umiarkowanego ruchu. Dlatego głównym celem gości hotelowych w tych strefach jest nocleg w wydzielonych pokojach czy apartamentach i spacer na otwartej, biologicznie czynnej przestrzeni.

Cel

Proponowane poniżej rozwiązania dotyczą zastosowania obostrzeń zarówno w strefach ruchu gości, jak również personelu obsługi obiektów. Należy zwrócić uwagę, że obecnie każdy obiekt hotelowy czy gastronomiczny posiada protokoły sanitarne, które w miejscowościach turystycznych szczególnie w ostatnich spełniły swoje zadanie. Dodając do działających już protokołów sanitarnych poniższe propozycje, możemy założyć z dużym prawdopodobieństwem, że nie dojdzie do przypadkowych zakażeń SARS-CoV-2.

Założenia ogólne

1. Obsługa obiektów stosuje się do rozporządzeń ministerialnych w zakresie przestrzegania reżimów sanitarnych, decyzji i wytycznych lokalnych inspektorów stacji sanitarno – epidemiologicznych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARSCoV-2.

2. W obiektach zatrudniających powyżej 10 osób należy wyznaczyć koordynatora ds. wdrażania i przestrzegania protokołów sanitarnych.

3. Każda strefa obiektu musi posiadać odrębny protokół sanitarny (czyli inny dla restauracji, odrębny dla strefy mieszkalnej czy recepcji, itd.).

4. Protokoły sanitarne obiektu muszą być zatwierdzone przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.

5. Obiekt hotelowy nie może przekroczyć 50% swojej pojemności.

6. Z ramienia gminy przeprowadzane są wyrywkowe kontrole przestrzegania protokołów sanitarnych.

Personel

1. Każdy członek personelu powinien mieć negatywny test na obecność wirusa SARSCoV-2.

2. Poszczególni pracownicy powinni wykonywać pracę w stałych strefach obiektu bez zmiany zakresu czynności i miejsca wykonywania pracy w celu profesjonalnego przestrzegania protokołów sanitarnych na poszczególnych stanowiskach pracy.

3. Personel hotelowy nie korzysta wspólnie z pomieszczeń socjalnych, np. brak wspólnych posiłków pracowników.

4. W dużych obiektach pracownicy powinni korzystać wyłącznie z wcześniej wyznaczonych łazienek.

Recepcja

1. Gość w ogóle nie pojawia się na recepcji w czasie pobytu.

2. Recepcja w dużych obiektach pracuje w ruchu jednokierunkowym.

3. Kontakt gości hotelowych z recepcją odbywa się drogą wewnętrznej sieci telefonicznej lub przez wiadomość elektroniczną.

4. Nie stosuje się zasady wydawania kluczy do pokoi – klucz znajduje się już w pokoju. Gość po zakończonym pobycie wrzuca go do zbiorczej skrzynki z systemem dezynfekcji.

5. Zameldowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

6. Płatności, łącznie z opłatą miejscową dokonywane są z góry drogą elektroniczną, bez konieczności kontaktowania się z recepcją.

Pokoje hotelowe

1. Nie stosuje się zamawiania posiłków do pokoi – w celu ograniczenia kontaktu z obsługą.

2. W pokojach dostępne są rękawiczki jednorazowe.

3. Z użytku zostają wyłączone wewnętrzne windy, używane tylko i wyłącznie przez osoby niepełnosprawne.

4. Goście hotelowi przemieszczają się po obiekcie w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych.

5. W przypadku kilkudniowych pobytów gości w pokoju hotelowym obsługa nie przeprowadza sprzątania – w celu ograniczenia kontaktu z gościem.

6. Podczas pobytów kilkudniowych pościel i ręczniki nie są wymieniane w każdym dniu.

7. Po każdym pobycie pokoje są dezynfekowane i wyłączone z użytku przez 24h. Po tym czasie można je ponownie wynająć.

Bary, restauracje, wydawanie posiłków

1. Obowiązująca zasada: jeden pokój do jednego stolika. Goście na czas pobytu korzystają cały czas z tego samego stolika/miejsca.

2. Posiłki i napoje podawane są przez personel do stolika.

3. Nie stosuje się tzw. szwedzkiego stołu.

4. Bary w obiektach hotelowych zostają zamknięte.

5. Osoby niebędące gośćmi hotelu nie mogą przebywać na jego terenie.

6. Obsługa wyznacza godziny posiłków dla każdego pokoju, w takich grupach, aby uniknąć spotkania się wszystkich gości hotelowych w jednym czasie w restauracji – czyli w jednym czasie maksymalnie 1/3 gości.

7. Obiekty restauracyjne czynne do godziny 21.00.

8. Wykorzystanie sal restauracyjnych tylko w 50%.

Strefa rekreacji i wypoczynku

1. Strefy spa i fitness w obiektach hotelowych pozostają zamknięte.

2. Baseny wewnętrzne pozostają zamknięte.

3. Oferta rekreacyjna wyłącznie na zewnątrz obiektu na świeżym powietrzu.

Place Zabaw

1. Nie ma zajęć dla dzieci z animatorem wewnątrz obiektu.

My samorządowcy, przedstawiciele miejscowości górskich występujący w imieniu naszych mieszkańców i przedsiębiorców mamy nadzieję, że nasze propozycje wzbudzą zainteresowanie i zrozumienie. Dlatego zwracamy się z prośbą o możliwość konsultacji przestawionych propozycji w celu wypracowania skutecznych protokołów sanitarnych dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.”

os 27.11.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również