Kamery live
prognoza pogody

Nowy Targ wystosowuje apel do władz RP

27 marca 2017 14:48

Przez aklamację przyjęto podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta apel w sprawie przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do prac mających na celu realną poprawę stanu jakości powietrza na terenie naszego kraju. Adresatami apelu są polskie władze najwyższego szczebla. 

Nowy Targ wystosowuje apel do władz RP

Treść apelu odczytał naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Dariusz Jabcoń:

Mając na uwadze problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nowy Targ, a także szereg działań podejmowanych w ostatnich latach przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie poprawy tego stanu, na postawie § 23 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXX1″261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ (tekst j ednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1594), Rada Miasta Nowy Targ apeluje do Rządu Polskiego o realne wsparcie dla mieszkańców celem zachęcenia do wyboru najbardziej ekologicznych no śników energi takich jak gaz ziemny, czy energia elektryczna, poprzez wypracowanie obni żenia kosztów dla tych nośników energii, co ewidentnie wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza w naszym mieście, regionie jak i całym Kraju.

Oprócz realizowanych w gminie programów pomocowych ze środków budżetu Miasta Nowy Targ oraz środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w zakresie wymian nieekologicznych kotłów c.o., ogromną zachętą dla mieszkańców będzie obniżenie cen ekologicznych paliw lub nośników, energii, bowiem z doświadczenia wiemy, że jednym z głównych czynników zachęcających do wymiany kotłów c.o. na nowoczesne jest koszt eksploatacyjny wynikaj ący z wygody oraz kosztów użytkowania nowych źródeł ciepła. W obecnym czasie duża liczba właścicieli budynków, przy których znajdują się ,nieaktywne przyłącza gazowe” gdzie istnieje natychmiastowa możliwość wykorzystywania paliwa gazowego do celów grzewczych, wykorzystuje kotły nieekologiczne na paliwa stałe, właśnie z ww. względów, tworząc kolejne indywidualne źródła zanieczyszczeń powietrza, co w skali miasta i regionu powoduje znaczną emisję gazów i pyłów skutkującą powstawaniem smogu szkodliwego dla zdrowia i życia mieszkańców.

Skuteczna walka gmin z niską emisją nie będzie w pełni możliwa a zakładane rezultaty nieosiągalne, bez konkretnego wsparcia na szczeblu krajowym. Konieczne s ą zdecydowane działania prowadzące do uatrakcyjnienia cen nośników energii celem skutecznego rozwiązania ogólnokrajowego problemu, jakim jest zanieczyszczone powietrze w większości miast i gmin w Polsce. Bowiem tylko systemowe rozwiązania mogą przynieść oczekiwany społecznie efekt.

Adresatami apelu są: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, parlamentarzyści województwa małopolskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz powiaty i gminy w Małopolsce.

NT24TV 27.03.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również