Kamery live
prognoza pogody

Sąd Rejonowy odwołuje rozprawy

Ze względu na rosnące zagrożenie epidemiologiczne Sąd Rejonowy wstrzymuje toczące się sprawy cywilne, karne czy z zakresu prawa pracy. Kontakt z Biurem Obsługi jest możliwy telefonicznie bądź mailowo.

Sąd Rejonowy odwołuje rozprawy

W komunikacie Sądu Rejonowego w Nowym Targu czytamy (pisownia oryginalna):

Odwołanie rozpraw, za wyjątkiem najważniejszych  typów spraw – wymienionych w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu

I. Podstawa i okoliczności zmiany terminu rozpraw i posiedzeń jawnych

Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu  zarządzeniem nr A-210-21/2020  z 12 marca 2020 r. zmienionym zarządzeniem nr A-210-22/2020  z 12 marca 2020 r. polecił zmianę terminu rozpraw, które miały odbyć się od 13 marca do 31 marca 2020 r. za wyjątkiem spraw najważniejszych – ściśle wymienionych w zarządzeniu oraz dokonywanie w tych sprawach czynności na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron i innych osób wezwanych).

Informacje o nowych terminach będą przekazywane pocztą bądź w drodze elektronicznej.

Na stronie internetowej Sądu znajdują się  adresy e-mailowe poszczególnych wydziałów oraz Biura Obsługi Interesanta (zalecana forma komunikacji – e-mail). Wskazane są również numery telefonów.

II. Zmiana terminu obejmuje wszystkie sprawy za wyjątkiem ściśle określonych typów spraw

Zmianie terminu ulegają sprawy:

1. cywilne, z zakresu prawa pracy – za wyjątkiem posiedzeń jawnych przeznaczonych jedynie na ogłoszenie wyroku lub postanowienia oraz spraw cywilnych  z wniosku, o którym mowa w art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i spraw z zakresu prawa pracy związanych z roszczeniami pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

2. karne i wykroczeniowe za wyjątkiem:

a) rozpraw przeznaczonych jedynie na ogłoszenie orzeczenia,

b) spraw karnych w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, spraw, w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, (chyba, że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania albo wpływ ten jest minimalny), a także spraw, w których orzeczono środek zabezpieczający, spraw rozpoznawanych w postępowaniu przyspieszonym oraz spraw zagrożonych przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka przez sąd odbywa się na podstawie art. 185a – 185c k.p.k. oraz spraw o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, a także spraw, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie, w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego,

3. rodzinne i opiekuńcze za wyjątkiem następujących spraw rodzinnych i opiekuńczych jak również następujących spraw z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

dyżury psychiatryczne, rozstrzygnięcia natychmiastowe w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub instytucjonalnych formach opieki, sprawy rodzinne do których angażowane są konwoje policyjne, dotyczące schronisk nieletnich, dotyczące postępowania w przedmiocie ewentualnego umieszczenia małoletnich cudzoziemców w odpowiednim ośrodku, wysłuchania małoletnich w niebieskim pokoju, tzw. urlopowania dzieci z placówek, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego dzieci, spraw mających na celu rozpoznanie wniosku o ustanowienie kuratora do reprezentowania interesów małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, w przedmiocie przysposobienia oraz spraw, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

III. Przyczyny zmiany terminów rozpraw i posiedzeń jawnych

1. Nieobecność części pracowników sądu oraz  sędziów  nie pozwalająca na obsadzenie wszystkich spraw. Nieobecność ta związana jest z zamknięciem przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych oraz koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi. Obowiązek opieki dotyczy wszystkich osób wezwanych na rozprawy (świadków, stron i uczestników), jak również pełnomocników i prokuratorów

2. Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 marca 2020r. Adm.-012-4/20 i obowiązki nałożone na prezesa sądu przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2). Z ustawy wynika obowiązek właściciela lub zarządcy nieruchomości zapewnienia ochrony osób korzystających z usług świadczonych przez  podmioty zarządzające nieruchomością przed chorobami zakaźnymi – poprzez stosowne do okoliczności działania, w tym działania polegające na ograniczeniu dostępności dla wyłączeniu z użytkowania pomieszczeń (tryb nie wkraczający w kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Ustawa nie wymienia zamkniętego katalogu działań.

3. Obowiązek dbałości o zdrowie pracowników polegający na konieczności reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywania podejmowanych środków do zmieniających się okoliczności.

IV. Równocześnie :

1. Zawiesza się do odwołania przyjmowanie stron/interesantów we wszystkich sprawach, również w zakresie skarg i wniosków, przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu ; skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej drogą pocztową lub  drogą elektroniczną na adres:  [email protected]

 2. Ogranicza się obecność w sądzie jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych w sprawach, które nie zostały odwołane)

 3. Ogranicza się funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta w zakresie bezpośredniego udzielania informacji i przyjmowania pism (strony w pierwszej kolejności korzystają z Portalu  Informacyjnego i informacji telefonicznej) oraz  bezpośrednie przyjmowanie wniosków przez  sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych,

 4.  Zawiesza się do odwołania funkcjonowanie czytelni akt sądowych   i czytelni ksiąg wieczystych

 5. Każda osoba wchodząca do budynków sądu podlega kontroli poprzez bezdotykowy pomiar temperatury ciała. Pracownicy ochrony są uprawnieni do odmowy wstępu osobom z objawami choroby zakaźnej. Osoba, której  odmówiono wstępu do budynków sądu może otrzymać zaświadczenie stanowiące podstawę usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnienia w złożeniu pisma.

/źródło: Sąd Rejonowy Nowy Targ/

/ps/

Piotr Starmach 13.03.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Wnioskodawca 11:22 16.03.2021

Czy ktoś tam raczy podnieść słuchawkę?

Zobacz również