Kamery live
prognoza pogody

XXXV Sesja Rady Miasta – na żywo już dziś!

27 marca 2017 05:34
Wyciszenie Włącz dźwięk

Serdecznie zapraszamy na transmisję dzisiejszej Sesji Rady Miasta. Zaczynamy o 14.55, a zapowiada się ciekawie. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach ma bowiem przedstawić wyniki pomiarów jakości powietrza, przeprowadzone za pośrednictwem drona na początku marca.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Prezentacja wyników pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Nowy Targ przeprowadzonej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań za rok 2016.

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.

8. Przyjęcie Apelu w sprawie: przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do prac mających na celu realną poprawę stanu jakości powietrza na terenie naszego kraju.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

11. Udzielenia pełnomocnictwa.

12. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

13. Zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

14. Ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).

15. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

16. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.

17. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

18. Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

19. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017.

20. Zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/394/2014 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

21. Zwolnienia lokali mieszkalnych spod obciążenia hipotecznego.

22. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.

23. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

25. Wolne wnioski.

26. Zakończenie obrad.

NT24TV 27.03.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również