Kamery live
prognoza pogody

XLVIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

28 listopada 2022 08:11
Wyciszenie Włącz dźwięk

Transmisja obrad Rady Miasta Nowy Targ rozpocznie się o godz. 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Informacja na temat realizacji działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu;

b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział);

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ;

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023;

e) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023;

f) nadania nazwy dla nowej ulicy w Nowym Targu;

g) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 1671K ul. Św. Anny – ul. Kowaniec w Nowym Targu”;

h) przedłużenia umów najmu;

i) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ;

j) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

k) określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ;

l) wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ;

m) określenia wzoru formularza deklaracji na opłatę reklamową oraz trybu składania tych deklaracji;

n) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta;

o) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2022 – 2030.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

redakcja 28.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również