Kamery live
prognoza pogody

XLVII Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko u nas!

26 marca 2018 09:06
Wyciszenie Włącz dźwięk

Zapraszamy na bezpośrednią transmisję z sali obrad, tym razem już od godziny 13:00. Radni mają do podjęcia szereg istotnych uchwał, dotyczących m.in. przystąpienia do projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, zapobiegania bezdomności zwierząt oraz ustalenia okręgów wyborczych. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań oraz sprawozdanie z Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

  Podjęcie uchwał w sprawach:

 8. Udzielenia pełnomocnictwa.
 9. Podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na os. Niwa 4c.
 11. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.
 12. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 13. Zmian w statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
 14. Przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2018.
 15. Zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania.
 16. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).
 17. Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu (NZPS).
 18. Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu (ul. Gen. Maczka).
 19. Przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat.
 20. Przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy.
 21. Zmiany Uchwały Nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
 22. Upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ do projektu “Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”.
 23. Zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.
 24. Wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu z ograniczoną odpowiedzialnością.
 25. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.
os 26.03.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również