Kamery live
prognoza pogody

XLI Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

25 kwietnia 2022 08:47
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o godz. 13.00 rusza dzisiejsza sesja rady Nowego Targu. W jej trakcie radni decydować będą o przyjęciu lub odrzuceniu szeregu ważnych dla miasta uchwał.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta.

4. Przyjęcie protokołu z XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

6. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu za 2021 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum);

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27 (Gliniki);

c) ogłoszenia tekstu i rysunku jednolitego uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (KOWANIEC-KOKOSZKÓW)”;

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ;

e) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

f) zmiany Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ;

g) upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji w Nowym Targu inwestycji pod nazwą „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych”;

h) upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków w sprawie zagospodarowania i utrzymania zieleni na tarczy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z ulicą Kolorową w miejscowości Nowy Targ;

i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie;

j) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy;

k) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ;

l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

m) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

redakcja 25.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również