PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Siedem ofert na dokończenie budowy “Nowej Zakopianki” w Lubniu

19 października 2020 15:39

Od 74 do 91 milionów złotych – na tyle wyceniły firmy biorące udział w przetargu koszty dokończenia budowy S7 między Lubniem a Naprawą. Ze wszystkich siedmiu ofert najniższą cenę zaproponowała firma Strabag Infrastruktura Południe.

Siedem ofert na dokończenie budowy

Fot. GDDKiA w Krakowie

19 października 2020 r. poznaliśmy oferty w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa (jezdnia prawa). Wpłynęło siedem ofert, z czego najniższą cenę zaproponowała firma Strabag Infrastruktura Południe, 74 533 170,01 zł, natomiast najwyższą UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, 91 187 467,98 zł. Komisja przetargowa rozpoczyna sprawdzanie złożonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.

Oferty złożyli:

  1. Strabag Infrastruktura Południe – 74 533 170,01 zł
  2. Mota-Engil Central Europe – 74 828 938,33 zł
  3. Polbud-Pomorze i Wibra Recycling Technologies – 79 879 079,42 zł
  4. Budimex – 81 583 535,94 zł
  5. Intercor – 86 100 006,40 zł
  6. Nowak-Mosty i P.H.U.B. Piotr Pawlica – 89 100 337,47 zł
  7. UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe – 91 187 467,98 zł

Wszystkie oferty mieszczą się w kwocie, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 99 960 190,76 zł. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali także skrócenie terminu realizacji zadania o 4 tygodnie, co oznacza, że chcą zrealizować inwestycję w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i zrealizować urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Przyczyny ogłoszenia nowego przetargu

17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA skierowanych do wykonawcy nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniej ilości sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie, czyli na podstawie Subklauzuli 15.1 Warunki Szczególne Kontraktu, wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 r. Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań:

– brak wymaganego postępu robót,

– narastające opóźnienia,

– nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

Z przetargu na kontynuację budowy wyłączono dokończenie estakady.

1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Zachowana jest ciągłość i nośność pali. Przystąpiono do prac przy zbrojeniach i betonowaniu kolejnych segmentów estakady. Wykonywana jest także mikroniwelacja terenu pod obiektem.

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

Piotr Starmach 19.10.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również