Kamery live
prognoza pogody

Senat PPUZ przeciwko odwołanemu rektorowi i jego najbliższym współpracownikom

17 stycznia 2022 10:40

NOWY TARG. Mimo niedzieli, na posiedzeniu nadzwyczajnym zebrał się wczoraj Senat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, by dać odpór stanowisku wiceministra edukacji i nauki, Wojciecha Murdzka, który obwieścił wcześniej, iż obowiązki rektora pełni dr Bianka Godlewska-Dzioboń.

Senat PPUZ przeciwko odwołanemu rektorowi i jego najbliższym współpracownikom

Stanowisko Senatu przyjęło postać uchwały o treści jak niżej:

 UCHWAŁA nr 2/2022
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
w NOWYM TARGU
z dnia 16 stycznia 2022 r.

w sprawie oceny sytuacji, w tym stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu w przedmiocie 
osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu po odwołaniu z tej funkcji pana
dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami) w związku z § 33 ust. 1 pkt 13 oraz § 33 ust.2, § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu PPUZ w Nowym Targu

Mając na uwadze:

 • autonomię PPUZ w Nowym Targu we wszystkich obszarach działania
 • fakt, że Minister Edukacji i Nauki sprawuje nadzór nad Uczelnią wyłącznie w zakresie określonym postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami); Minister Edukacji i Nauki nie posiada kompetencji do wskazywania osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu
 • dobro PPUZ w Nowym Targu, wyrażające się w szczególności w konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PPUZ w Nowym Targu w okresie pomiędzy odwołaniem z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni, a powołaniem w trybie zgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi regulacjami PPUZ w Nowym Targu nowego Rektora PPUZ w Nowym Targu
 • wolę bezwzględnej większości społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu odwołania z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni, wyrażoną w szczególności wnioskiem większości Senatorów PPUZ w Nowym Targu o odwołanie z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka zgłoszonym do Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 14 grudnia 2021 r. (potwierdzonym uchwałą nr 1/2022 Senatu PPUZ w Nowym Targu z dnia 5 stycznia 2022 r.) oraz uchwałą nr 1/2021 Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu z dnia 21 grudnia 2021 r. odwołującą z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni
 • treść art. 27 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 8 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z § 63 ust. 5 Statutu PPUZ w Nowym Targu, z których wynika, że w okresie od dnia odwołania rektora do dnia wyboru lub powołania nowego rektora obowiązki rektora pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie,
 • fakt, że w momencie odwołania z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni funkcję prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie pełniła dr nauk med. M. Zięba
 • budzących daleko idące wątpliwości okoliczności dotyczące wydania zarządzeń przez pana dra hab. Roberta Włodarczyka nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. Marii Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia oraz 171/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, w szczególności dotyczące daty wydania tych zarządzeń
 1. wynikające m.in. ze złożenia Pani dr nauk med. Marii Ziębie oświadczenia w przedmiocie odwołania Pani dr nauk med. Marii Zięby z funkcji Prorektora ds. studenckich i kształcenia, bez wręczenia jej stosownego dokumentu rzekomo wydanego zarządzenia 167/2021, dopiero po odwołaniu z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni przez Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 21 grudnia 2021 r., pomimo braku przeszkód do przekazania tego oświadczenia wcześniej, i niekwestionowania czynności podejmowanych przez Panią dr nauk med. Marię Ziębę w ramach funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia w okresie od daty rzekomego odwołania zarządzeniem nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. do momentu złożenia ustnego oświadczenia w dniu 21 grudnia 2021 r. po godz. 18.45, a więc po odwołaniu z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni przez Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 21 grudnia 2021 r.
 2. danych z systemu informatycznego PPUZ w Nowym Targu, z których wynika, że zarządzenie nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. M. Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia zostało wytworzone w programie Word w dniu 22 grudnia o godzinie 9:45, a o 10:05 zapisane w formacie pdf, a także braku uzgodnienia z Samorządem Studenckim PPUZ w Nowym Targu w sposób określony w § 80 ust. 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na funkcję Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, co potwierdzają wyjaśnienia Przewodniczącego Samorządu Studenckiego pana Mateusza Stopki-Gadei skierowane do Rzecznika Praw Studenta PPUZ pani Eweliny Kułach w korespondencji mailowej, że Samorząd Studencki PPUZ nie wydał pozytywnej opinii i że wniosek w ogóle nie był rozpatrywany
 • brak akceptacji Senatu PPUZ w Nowym Targu dla działań podejmowanych przez Pana dra hab. R. Włodarczyka – odwołanego Rektora (przed i po odwołaniu) i Jego najbliższych współpracowników, w tym w szczególności Pani dr Bianki Godlewskiej­Dzioboń,
 • że pismami w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r. Sekretarz Stanu Wojciech Murdzek zajął stanowisko wyłącznie w oparciu o wyjaśnienia zawarte w piśmie Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń z dnia 5 stycznia 2022 r., które w sposób wybiórczy przedstawia okoliczności faktyczne sprawy,
 • brak działań dra hab. Roberta Włodarczyka zmierzających do udowodnienia czy uprawdopodobnienia, że dokumenty, na które się powoływał (zarządzenia 167/2021, 171/2021 oraz pismo do Samorządu Studenckiego PPUZ w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń) i z których chciał wywodzić daleko idące skutki dla Uczelni, zostały wydane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującą procedurą w PPUZ w Nowym Targu, a przede wszystkim z poszanowaniem wartości akademickich, Senat PPUZ w Nowym Targu postanawia przyjąć poniższe:
 • 1

Senat PPUZ w Nowym Targu:

 1. uznaje zarządzenia nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. M. Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia oraz 171/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia za nieważne z uwagi na ich wydanie przez Pana dra hab. R. Włodarczyka – osobę, która w momencie ich wydawania była skutecznie odwołana z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu, i jako takie niewywołujące skutków prawych
 2. potwierdza, że funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia PPUZ w Nowym Targu, a tym samym obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu pełni dr nauk med. Maria Zięba, i przyjmuje, że wszystkie działania podjęte przez dr nauk med. Marię Ziębę w okresie od dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu są ważne i wywołują skutki prawne z nich wynikające
 3. uznaje wszelkie działania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń podjęte w okresie od dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu w ramach pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia za podjęte przez osobę nieuprawnioną, i w konsekwencji nieważne i niewywołujące skutków prawnych i wzywa Panią dr Biankę Godlewską-Dzioboń do niezwłocznego zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań przynależnych do kompetencji Prorektora spraw studenckich i kształcenia, a tym samym związanych z pełnieniem obowiązków rektora PPUZ w Nowym Targu.
 • 2

Senat PPUZ w Nowym Targu zobowiązuje Panią dr nauk med. Marię Ziębę, pełniącą obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu, do:

 1. niezwłocznego przeprowadzenia wyborów Rektora PPUZ w Nowym Targu, zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym
 2. podejmowania wszelkich działań zarządczych w okresie do dnia wyboru Rektora PPUZ w Nowym Targu w niezbędnym zakresie
 1. powiadomienia Społeczności Akademickiej PPUZ w Nowym Targu o stanowisku Senatu PPUZ w Nowym Targu
 2. przekazania stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu Pani dr Biance Godlewskiej­-Dzioboń.
 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Pani dr nauk med. Marii Ziębie – Prorektorowi ds. spraw studenckich i kształcenia, pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu.

 • 4

Uchwałę przekazuje się:

 1. Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu
 2. Radzie Uczelni PPUZ w Nowym Targu
 3. Ministrowi Edukacji i Nauki
 4. Samorządowi Studenckiemu PPUZ w Nowym Targu
 5. Dr Biance Godlewskiej-Dzioboń.
 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. rektora

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

dr Maria Zięba

 

Anna Szopińska 17.01.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również