Kamery live
prognoza pogody

Rozpoczynają się spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie przebiegu obwodnicy Nowego Targu

Już wkrótce będzie można się zapoznać z trzema wariantami przebiegu południowej obwodnicy Nowego Targu, w ciągu DK49. Warianty przygotowane zostały w ramach studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego (STEŚ). Można będzie także wyrazić swoją opinię o zaproponowanych rozwiązaniach i przekazać uwagi. Do dyspozycji mieszkańców będą projektanci, dostępni telefonicznie od 19 do 21 maja 2021 r, w godz. 8.00 – 16.00.

Rozpoczynają się spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie przebiegu obwodnicy Nowego Targu

Od 19 maja 2021 r. całość opracowanej analizy wariantów, zarówno w formie graficznej jak i opisowej oraz formularze, które można wykorzystać do przekazania uwag i opinii, dostępne będą na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/4284/aktualnosci.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej powstały trzy warianty przebiegu obwodnicy. Wszystkie zaproponowane warianty na odcinku 800 m przebiegają w tym samym śladzie. Są też dwie propozycje włączenia obwodnicy do węzła Nowy Targ Południe, budowanego w ramach dwujezdniowej DK47 Rdzawka – Nowy Targ.

Planowana obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 49 będzie posiadała następujące parametry:

· klasa drogi: GP,

· prędkość dopuszczalna: 100 km/h,

· przekrój drogi: 2×2,

· szerokość pojedynczej jezdni: 7,0 m,

· szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

· szerokość pasa dzielącego: 4,0 m, w tym dwie opaski 0,5 m,

· szerokość pobocza utwardzonego: 1,5 m,

· szerokość pobocza gruntowego: min. 0,75 m,

· nośność nawierzchni: 115 kN/oś,

Wariant 1 (odcinek od km 0+800 do ronda DW969)

Na odcinku od km 0+800 do 1+700 wariant wpisuje się prawie całkowicie w korytarz wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Częściowo ingeruje jednak w obszar „Nowotarskiej Strefy Relaksu” co skutkowałoby przeniesieniem części wyposażenia i zagospodarowania tego terenu w inne miejsce. W pobliżu Białego Dunajca wariant przebiega nad początkiem istniejącej kładki. Po przekroczeniu rzeki droga zmierza początkowo w kierunku wschodnim, aby na końcowym odcinku dowiązać się do istniejącego ronda na obwodnicy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969. Na tym odcinku obwodnica krzyżuje się poprzez przejazd z ul. Lotników i przebiega do ok. km 3+200 przez tereny przeznaczone na usługi. Dla tego wariantu nie ma możliwości realizacji skrzyżowania w jednym poziomie, z uwagi na istniejącą klasę drogi oraz realizację postulatu, aby nie ograniczać prędkości (co wymusiłaby lokalizacja skrzyżowania). Na odcinku od km 3+200 do końca wariant ten wpisuje się w istniejący pas drogowy drogi krajowej nr 49 (wpisany także w MPZP).

Wariant 2 (odcinek od km 0+800 do DK49)

Na odcinku od km 0+800 do ok. km 1+400 wariant wpisuje się prawie całkowicie w korytarz wpisany w plan zagospodarowania przestrzennego. Prawie w całości omija teren „Nowotarskiej Strefy Relaksu”, co najprawdopodobniej nie będzie wymagało jej zmian. Na odcinku przejścia przez rzekę Biały Dunajec planowane jest tak duże oddalenie od istniejącej kładki, że proponowane jest rozwiązanie polegające na zmianie dojść i dojazdów do niej, bez jakiegokolwiek naruszania samego obiektu. Ruch pieszy i rowerowy planowany jest do prowadzenia kładką oraz pod projektowanym obiektem mostowym przy rzece. Na odcinku od km 1+400 do km 2+100 przebieg wariantu jest zgodny z przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednakże poprzez przesunięcie w stronę południową częściowo wchodzi na tereny przewidziane dla zabudowy usługowej. W ok. km 2+150 projektowana obwodnica krzyżuje się bezkolizyjnie z ul. Lotników. W końcowym odcinku przebiegu wariant 2 dowiązany jest do DK49, ale z uwagi na niekorzystny kąt skrzyżowania istniejącą drogę krajową trzeba przebudować. Na tym odcinku wariant przebiega przez tereny przeznaczone pod zabudowę usługową. Od projektowanego ronda planowana jest także budowa odcinka drogi gminnej, który skomunikuje teren Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz składowiska.

Wariant 3 (odcinek od km 0+800 do DK49)

Wariant 3 prawie w całości jest zgodny z korytarzem przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), z drobnymi przesunięciami wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych. W końcowym odcinku przebiegu wariant 3 dowiązany jest do istniejącego przebiegu. Od projektowanego ronda planowana jest także budowa odcinka drogi gminnej, który skomunikuje teren Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz składowiska wpisanego w MPZP.

Obwodnica Nowego Targu powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową dla budowy południowej obwodnicy Nowego Targu, w ciągu drogi krajowej nr 49, została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. Wykonawca ma także uzyskać decyzję środowiskową (DŚU). Złożenie wniosku o wydanie DŚU planowane jest w sierpniu 2022 r. Koszt prac dokumentacyjnych wynosi na ponad 2 mln 937 tys. zł.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej numer 49, po zjeździe z drogi krajowej nr 47 na wschód. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, omijając miasto.

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

 

Piotr Starmach 17.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Myślący... 13:25 20.05.2021

żaden wariant jest niedopuszczalny, stara koncepcja ma prawie 40 lat, wtedy wymiar Nowego Targu był inny , teraz należy dostosować współczesne warunki do prawdziwej koncepcji rozwoju miasta a nie niszczyć już istniejące inwestycje. Dużo złego poczynił wcześniejszy burmistrz a kontynuuje ją obecny bez jakichkolwiek ograniczeń, stare układy są wdrażane po cichu bez porozumienia z mieszkańcami i planem rozwoju, przykład osiedla na równi szaflarskiej ...to getto i opiera się na samowoli i cichych układów. Teraz robią całkowity rozgardiasz z tą koncepcją obwodnicy i doprowadzą jeszcze do gorszego ...na mocy własnych interesów, to nadaje się do podjęcia działań dla prokuratury i NIK... polecą głowy z pewnością....

Zobacz również