Kamery live
prognoza pogody

Rada Miasta – w sprawie obwodnicy przychylna protestującym mieszkańcom

31 lipca 2023 21:42

NOWY TARG. Południowo-wschodnia obwodnica poprowadzona granicą Nowego Targu i Szaflar, z ominięciem osiedli mieszkaniowych; o zmniejszonym przekroju i z wiaduktem na odcinku między ul. Szaflarską a mostem na Białym Dunajcu. O takie odciążenie blokowych osiedli i centrum z ruchu Rada Miasta apeluje do inwestora, ministra i parlamentarzystów. 

Rada Miasta – w sprawie obwodnicy przychylna protestującym mieszkańcom

Kilka wniosków w formie projektów apelu – autorstwa radnych Jacentego Rajskiego, Szymona Fatli, radcy prawnego Macieja Tokarza oraz Tomasza Słowakiewicza i Marty Grzesiak rozpatrywała komisja skarg, wniosków i petycji. Adresatem wszystkich była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako inwestor planowanej od dawna i wzbudzającej ostatnio tyle obaw obwodnicy.

Cztery projekty apelu dotyczyły uzupełnienia wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wspomnianej obwodnicy w ciągu drogi krajowej 49 o warianty alternatywne dla proponowanego przez Generalną Dyrekcję przebiegu, uwzględniające możliwość poprowadzenia obwodnicy na południe od rezerwatu „Bór na Czerwonem”. Autorzy tych wystąpień zapisali się do głosu podczas sesji.

– Chciałem podziękować radnym za wsłuchanie się w głos mieszkańców, którzy poparli przygotowaną przeze mnie petycję – mówił Maciej Tokarz, radca prawny, autor projektu petycji. – Jednocześnie liczę, że Rada będzie konsekwentna, jeśli chodzi o to stanowisko i w przypadku, kiedy apel nie przyniesie oczekiwanych przez nas skutków i nie będzie pozytywnej reakcji ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – będzie dalej popierać działania mieszkańców, które zmierzają do wszczęcia na nowo dyskusji o przebiegu tej drogi. Chciałbym też przypomnieć, że 2 tysiące osób poparło tę petycję i tu może jeden mankament tego projektu apelu, który został przygotowany – zdaje się on sugerować, że głównymi inicjatorami i popierającymi tę petycję są mieszkańcy Polany Szaflarskiej, co nie jest prawdą. Stanowią oni mniej niż jedną trzecią osób, które złożyły podpisy pod tą petycją.

Reprezentant mieszkańców rejonu między ul. Szaflarską a Sikorskiego, przeciwnych preferowanemu przez Generalną Dyrekcję przebiegowi obwodnicy, przypominał, jak bardzo zależy im na wyprowadzeniu ruchu z tego obszaru, jednak w ich opinii inwestycja w planowanej przez Generalną Dyrekcję postaci zmierza w przeciwnym kierunku i wprowadziłaby jeszcze większy ruch do centrum.

Krzysztof Sroka – przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji – skutkiem wpłynięcia w sprawie obwodnicy czterech petycji o tej samej treści, oznajmił, iż po wysłuchaniu argumentacji mieszkańców komisja uznała jednogłośnie, że petycja jest zasadna i apel tej treści zostanie uchwalony.

 

Przypomnijmy, że podpisani pod petycją mieszkańcy burzą się przeciwko „inwestycji arbitralnie narzuconej, z ominięciem prawem przewidzianych procedur i bez właściwego wysłuchania zainteresowanych mieszkańców”. W wyznaczonym przez inwestora przebiegu drogi widzą oni ogromne zagrożenie dla popularnych terenów rekreacyjnych, środowiska naturalnego i krajobrazu miasta, także obawiają się negatywnego wpływu inwestycji na zdrowie i jakość życia w jej sąsiedztwie – zarówno w trakcie jej realizacji, jak i późniejszego eksploatowania obwodnicy.

Treść apelu, zgodną z projektem uchwały, pod którym podpisała się większość radnych, kierowanym do Ministra Infrastruktury, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz do parlamentarzystów z Podhala, przedstawiał wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz:

Rada Miasta Nowego Targu zwraca się z Apelem do Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka oraz do Dyrektora GDDKiA w Krakowie Pana Tomasza Pałasińskiego o ponowne przeanalizowanie i opracowanie alternatywnej koncepcji poprowadzenia południowej obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK 49.

W dniu 25 maja 2023 r., podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta Nowy Targ, zostały zaprezentowane przez jednostkę projektową założenia do projektu budowy południowej obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49. Prezentowana koncepcja spotkała się ze stanowczymi protestami części mieszkańców Nowego Targu, czego skutkiem są petycje kierowane to Rady Miasta.

Mieszkańcy Nowego Targu – wnoszący petycję – chcą obwodnicy, jednak nie akceptują przedstawionej koncepcji, jak również żądają jej zmiany, aby chronić cenne tereny. Dynamiczny rozwój budownictwa wielorodzinnego na osiedlu Polana Szaflarska oraz bliskość rezerwatu Bór na Czerwonem sprawia, że południowa część Nowego Targu jest intensywnie wykorzystywana rekreacyjnie przez mieszkańców, jak również przez coraz większą ilość turystów. W przedmiotowej sprawie mieszkańcy miasta złożyli odrębną petycję wnosząc o kontynuację działań projektowych, których celem jest wykonanie drogi odciążającej istniejący układ komunikacyjny miasta.

Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Nowego Targu zwraca się do Państwa
z apelem o podjęcie następujących działań :

po pierwsze, o uzupełnienie wniosku o wariant poprowadzenia obwodnicy na granicy Miasta Nowy Targ i miejscowości Szaflary, omijający tereny w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Apelujemy o uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
o omawiany wariant, przeprowadzone postępowanie wykaże czy jego realizacja w takim przebiegu jest możliwa. Na czas przygotowania dodatkowej dokumentacji wnosimy o złożenie wniosku o zawieszenie wszczętego postępowania administracyjnego.

 po drugie, o zmianę parametrów drogi, w tym zmniejszenie jej przekroju oraz poprowadzenie drogi na estakadzie (na odcinku pomiędzy ul. Szaflarską a mostem na Białym Dunajcu), aby wyjść naprzeciw postulatom zgłoszonym przez część mieszkańców, że projektowany odcinek od węzła Nowy Targ Południe do skarpy lotniska, praktycznie nie posiada alternatywnych wariantów budowy drogi.

po trzecie, o sporządzenie wizualizacji przebiegu drogi.

 Jednocześnie upoważniamy Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ do podjęcia stosownych starań i czynności formalnych celem realizacji powyższego Apelu.

Ogłoszenie wyników głosowania – 18 radnych „za” przy 2 wstrzymujących się od głosu skwitował głośny aplauz.

Obwodnica Nowego Targu jest przygotowywana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w kwietniu złożyła do burmistrza Nowego Targu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla południowej obwodnicy Nowego Targu. Nowa trasa ma łączyć budowany na „zakopiance” węzeł Nowy Targ Południe z drogą krajową nr 49, ułatwiając dojazd do Białki Tatrzańskiej, Bukowiny, Jurgowa i przejścia granicznego ze Słowacją. Jej planowana długość, w zależności od wariantu, ma wynosić od 4,13 km do 4,53 km. Do organu wydającego „decyzję środowiskową” należy ostateczny wybór opcji, jaka zostanie skierowana do dalszych prac projektowych i realizacji.

(asz)

Zdjęcia lotnicze – Paweł Kos

 

 

Anna Szopińska 31.07.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również