Kamery live
prognoza pogody

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 – KONSULTACJE

14 września 2016 06:54

Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta Nowy Targ przedłożył do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 - KONSULTACJE

   Program współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie w roku 2017 ma na celu umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, aktywizację społeczności lokalnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości mieszkańców Nowego Targu, poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję, poprawę jakości życia mieszkańców miasta, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych.

    Program zakłada również zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, integrację na rzecz realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   Nie mniej ważnymi celami są: Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertami na realizację zadań publicznych, realizowanych przez samorząd, wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb, jak i prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć.

   Burmistrz Miasta Nowy Targ zakłada również zwiększanie zakresu partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i organizacjami pozarządowymi na rzecz pozyskiwania zewnętrznych zasobów i wpływów.

   Dokument stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie przyjęcia Programu Współpracy określa również szczegółowo formy współpracy i sposoby realizacji programu, jak również precyzuje zasady na jakich będzie przebiegała współpraca . Obszary współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi uznane za szczególne określa lista zagadnień priorytetowych. Są nimi:

1) pomoc społeczna,

2) ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki

i przeciwdziałania problemom alkoholowym,

3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

5) turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10) ratownictwo i ochrona ludności.

11) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka

12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

13) promocja i organizacja wolontariatu.

Uwagi i propozycje do projektu należy składać do dnia 30 września 2016 roku na adres [email protected] lub do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji ul. Krzywa 1, p. 210, tel +18 2611237 w godzinach urzędowania.

 oprac. MSX

NT24TV 14.09.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również