Kamery live
prognoza pogody

Powakacyjna sesja – z rezygnacją przewodniczącego i wyborem następcy [LIVE]

5 września 2016 06:53
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Dziś, na godz. 15.00. przewodniczący Rady Miasta, Janusz Tarnowski, zwołał pierwszą powakacyjną sesję.  Będzie to równocześnie ostatnia sesja, której przewodniczy, ponieważ 24. sierpnia złożył rezygnację z tej funkcji. W porządku obrad, przy końcu sesji, przewidziane jest głosowanie nad przyjęciem tej rezygnacji oraz wybór nowego przewodniczącego.

Radni chcą przyjąć  Apel w sprawie uwzględnienia przez władze ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o równe traktowanie operatorów komunikacji publicznych. Będą głosować nad przyznaniem ks. kanonikowi Franciszkowi Rembiesie Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.

Pakiet uchwał „gruntowych” będzie dotyczył spzrzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym spółce IB, zamiany działek na Niwie oraz umów dzierżawy na czas dłuższy niż trzy lata. 

Rada Będzie decydować o przystąpieniu do opracowywania dwóch istotnych planów zagospodarowania przestrzennego: NOWY TARG 21 dla obszaru lotniska wraz z otoczeniem i NOWY TARG 16-30. Ten ostatni obejmuje część gruntów objętych planem Nowy Targ 16 (Podmieścisko-Stawiska), a umożliwi wykorzystanie ich pod budownictwo mieszkaniowe. Wynika też z konieczności dokonania zmian w przeznaczeniu terenów dotychczas wykorzystywanych pod targowicę.

Przewidziana w programie sesji kolejna uchwała ma zapoczątkować opracowywanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”. Uchwałą zostanie też ustalona Strefa Płatnego Parkowania, wraz w wysokością opłat i sposobem ich pobierania. 

Program przewiduje również dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta. Jedna z nich ma umożliwić sfinansowanie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej nowej hali lodowej.  

/as

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w zakresie:

a. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2015.

b. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za rok 2015.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

8. Przyjęcie Apelu w sprawie: uwzględnienia przez władze ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o równe traktowanie operatorów komunikacji publicznych. 

Podjęcie uchwał w sprawach:

9. Przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.

10. Zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

11. Zmiany Uchwały Nr XXV/209/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.

12. Sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej.

13. Zamiany nieruchomości położonych na Niwie w Nowym Targu.

14. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.

15. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).

16. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16-30.

17. Przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ”.

18. Zmiany Uchwały Nr V/23/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji w latach 2015-2017 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Nowy Targ.

19. Ustalenia w Nowym Targu Strefy płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

20. Zmian uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.

21. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2016-2024.

22. Zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.

23. Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta.

24. Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. 

25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

26. Wolne wnioski.

 

27. Zakończenie obrad.

NT24TV 05.09.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również