Kamery live
prognoza pogody

Podhalańska Wyższa. Wybory rektora – zdalne. Drugi list prof. Anny Mlekodaj

5 lipca 2022 22:44

NOWY TARG. Wiadomo już, że wybory nowego rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej będą miały formułę elektroniczną. Nad ich przebiegiem będzie czuwał komisarz wyborczy. Odbędą się z udziałem całej trójki zgłoszonych wcześniej kandydatów: prof. Anny Mlekodaj, prof. Roberta Włodarczyka i prof. Tadeusza Ambrożego.

Podhalańska Wyższa. Wybory rektora – zdalne. Drugi list prof. Anny Mlekodaj

Drugim już listem do Społeczności Akademickiej postanowiła się zwrócić prof. Anna Mlekodaj, przesyłając go do publikacji. Oto jego treść:

Droga Społeczności Akademicka,

w liście z dnia 23. czerwca 2022 roku zaprezentowałam cztery główne postulaty, dzięki którym zdecydowałam się ubiegać o mandat rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Ujęty w cztery punkty program wyborczy – program wyborczy dla podhalańskiej Alma Mater – powstał na skutek diagnozy bieżącej sytuacji uczelni i uwzględnia jej najpilniejsze potrzeby wymagające zaspokojenia w trakcie bieżącej kadencji, a zatem zaledwie w ciągu najbliższych dwóch lat. Ten krótki okres sprawia, że należy patrzeć w przyszłość odważnie, ale i roztropnie, zwracając się także ku przeszłości i dokonaniom minionych władz rektorskich PPUZ. Uczelnia nasza posiada bowiem w swoim dorobku wiele osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, pozwalających widzieć w niej markę, u której podstaw leży troska o Małą Ojczyznę, łączącą Podhale, Spisz, Orawę, ziemię gorczańską, suską i limanowską. Aby zrealizować przedstawione Państwu cele, będę wsłuchiwać się w Państwa głosy, gwarantując stabilne zatrudnienie wszystkim pracownikom uczelni i zapewniając dogodne warunki studiowania i pracy. Pragnę, by pojęcie „Społeczność Akademicka” nie było pustym znaczeniowo zestawieniem słów, lecz określeniem rzeczywistej wspólnoty osób działających dla dobra wspólnej idei.

Poniżej prezentuję katalog pilnych spraw, którymi chciałabym się zająć jako rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w ciągu najbliższych dwóch lat.

DYDAKTYKA

 • kontynuacja rozpoczętych prac nad wnioskami o zgodę na prowadzenie studiów na nowych kierunkach,
 • podjęcie działań zmierzających do utworzenia kierunku lekarskiego,
 • rozszerzenie oferty studiów podyplomowych w oparciu o potrzeby otoczenia zewnętrznego,
 • przygotowanie specjalistycznych pracowni na użytek realizacji procesu dydaktycznego,
 • organizacja szkoleń dla wykładowców, podnoszących ich kompetencje dydaktyczne, w tym z zakresu nauczania w trybie zdalnym,
 • wypracowanie zasad certyfikowania niektórych kursów realizowanych w ramach programów studiów,
 • utworzenie centrum praktyk zawodowych,
 • uproszczenie zasad monitoringu dydaktyki.

SPRAWY STUDENCKIE

 • zapewnienie studentom większego wpływu na decyzje dotyczące funkcjonowania uczelni,
 • stworzenie funduszu nagród rektorskich dla studentów,
 • stworzenie programu nagród za najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie obronione w PPUZ,
 • stworzenie warunków do organizacji juwenaliów studenckich,
 • stworzenie propozycji certyfikowanych zajęć dodatkowych dla studentów,
 • stworzenie biura karier zawodowych,
 • stworzenie klubu dyskusyjnego „Na Tarasie”, integrującego studentów i wykładowców,
 • umożliwienie studentom udziału w projektach badawczych i rozwojowych realizowanych przez PPUZ.

NAUKA

 • przygotowanie wewnętrznych zasad ewaluacji dokonań naukowych w ramach określonych dziedzin,
 • przygotowanie zasad wsparcia finansowego dla publikacji w punktowanych czasopismach i wydawnictwach, afiliowanych przy PPUZ,
 • powiększenie budżetu na własną działalność wydawniczą,
 • stworzenie funduszu dofinansowania organizacji konferencji realizowanych przez PPUZ,
 • wypracowanie przyjaznych warunków do ubiegania się o granty i finansowanie projektów, a także realna pomoc w ich realizacji (np. dzięki wzmocnieniu kadrowemu Centrum Projektów i przygotowaniu jego pracowników do obsługi projektów od strony finansowo-administracyjnej),
 • wypracowanie systemu motywacyjnego dla nauczycieli akademickich chcących uzyskać kolejne stopnie naukowe lub tytuł naukowy,
 • nawiązanie współpracy naukowej z podmiotami zewnętrznymi z obszaru kraju, Małopolski i Podhala,
 • podjęcie działań zmierzających do utworzenia laboratoriów na użytek dyscyplin z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • pilne podjęcie działań na rzecz zrewaloryzowania wysokości wynagrodzeń wykładowców i pracowników administracji,
 • pilne podjęcie działań na rzecz przekształcenia PPUZ w Podhalańską Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu,
 • uporządkowanie prawa wewnętrznego Uczelni (Statut i regulaminy),
 • podjęcie rozmów z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych i wspólna ocena szans na utrzymanie tej jednostki,
 • utworzenie funduszu stypendialnego dla nauczycieli akademickich,
 • utworzenie programu wewnętrznych szkoleń pracowników administracji,
 • wypracowanie i wdrożenie zasad awansowania nauczycieli akademickich (zwłaszcza na stanowisko profesora uczelni z doktoratem) oraz pracowników administracji,
 • kontynuacja inwestycji tzw. Stary Szpital,
 • uruchomienie kawiarenki w budynku „Gorce”,
 • organizacja wydarzeń integrujących Społeczność Akademicką PPUZ (panele dyskusyjne, Święto Uczelni, coroczny spacer na Turbacz itp.),
 • podjęcie rozmów z władzami Województwa Małopolskiego w celu ponownego nawiązania współpracy w zakresie dydaktyki, nauki i spraw społecznych,
 • zapewnienie PPUZ wyższych pozycji w rankingach szkół wyższych,
 • ograniczenie liczby wytwarzanych dokumentów do racjonalnego poziomu,
 • uproszczenie niektórych procedur administracyjnych,
 • wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • kontynuacja zadań związanych z cyfryzacją PPUZ,
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej z uczelniami z obszarów górskich, zwłaszcza Karpat,
 • szersze wykorzystanie współpracy z organizacjami polonijnymi i uczelniami w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wierzę, że opierając się na uniwersalnych wartościach, jak prawda, wolność, dobro, godność, zgoda, odpowiedzialność, przede wszystkim zaś na zasadach etyki i prawa, wspólnie zrealizujemy powyższe zamierzenia dla dobra nas wszystkich i ku chwale Podhala.

                                                                    Z wyrazami szacunku,

Nowy Targ, 4 lipca 2022 r.                    Dr hab. Anna Mlekodaj, profesor uczelni

 

Anna Szopińska 05.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również