Kamery live
prognoza pogody

Opór społeczny przeciwko budowie obwodnicy – rośnie w siłę

15 maja 2023 21:24

Około 50 osób wzięło udział w spotkaniu dotyczącym planów budowy południowej obwodnicy Nowego Targu, jakie odbyło się dziś wieczorem na terenie Nowotarskiej Strefy Relaksu. Efektem spotkania było przekazanie na ręce mieszkańców konkretnych pomysłów na działanie – jak choćby gotowa petycja, skierowana do Rady Miasta Nowego Targu, z prośbą o podjęcie uchwały w formie apelu do GDDKiA o uzupełnienie procedowanego właśnie wniosku dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o warianty alternatywne, uwzględniające możliwość poprowadzenia obwodnicy na południe od rezerwatu Bór na Czerwonem. 

Opór społeczny przeciwko budowie obwodnicy - rośnie w siłę

Spotkanie trwało około 40 minut. Jednym z głównych inicjatorów społecznej akcji był radny Szymon Fatla, a także mieszkańcy Nowego Targu, równie mocno zaangażowani w temat: Maciej Gruchacz i Maciej Tokarz.

-My rozwijamy miasto szybciej, niż Generalna Dyrekcja buduje nam drogi i teraz co, my mamy się dostosować do tego? Po to chciałem się z Państwem spotkać i porozmawiać, żeby wspólnie oporem społecznym wpłynąć na to – mówił Szymon Fatla – Wmawia się nam, że nie ma żadnych rozwiązań, wmawia się nam jakieś banialuki, że nagle na Alejach Tysiąclecia nie będą w ogóle jeździć auta, tam będą dzieci jeździć na rowerach i grać w hokeja. To nie jest prawda. Wynika to z prostej matematyki. Jeżeli będzie duże natężenie ruchu na drodze nr 49 biegnącej z Białki, i tak ruch się rozleje po mieście, bo krótsza  droga nadal będzie biegła przez miasto. (…)  Tak samo, jak zakopianka się zwęża w Nowym Targu, tak samo przy Gronkowie będzie zwężenie drogi krajowej 49…

– …czyli cały korek będzie stał tutaj na tej estakadzie – dokończył Maciej Tokarz. 

Poza przedstawieniem założeń i mankamentów przygotowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad “preferowanego” wariantu budowy obwodnicy – ze szczególnym uwzględnieniem potężnych gabarytów drogi, jej bliskiej odległości od unikalnego rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem, bloków mieszkalnych, negatywnego wpływu na krajobraz i dostępność terenów rekreacyjnych (rozumianych, jako cały obszar nad brzegiem Białego Dunajca, a nie tylko mały fragment nazwany Nowotarską Strefą Relaksu) – organizatorzy spotkania przygotowali też dla mieszkańców konkretne pomysły na działanie:

-Co możemy? Petycja, to jest nasz numer jeden, bo to jest nasz opór społeczny po prostu. Musimy tę petycję podpisać, nasi znajomi itd. Nie dajmy się podzielić – jesteśmy zbyt małym miastem. Czy ktoś mieszka na Kowańcu, Niwie, nikomu ta droga tutaj nie jest potrzebna. Druga sprawa: wszyscy muszą przyjść na komisję 25 maja do Urzędu Miasta o godzinie 14. Musimy pokazać, że jest duży opór społeczny i że chcemy, aby przygotowano kolejne warianty. Te dwie rzeczy dają nam nadzieję. Trzecia sprawa – mieszkańcy bloków najbliżej położonych, zgodnie z prawem będą mogli stać się stroną postępowania, bo oni są bezpośrednio poszkodowani tą drogą – mówił Szymon Fatla. Pełnomocnikiem mieszkańców bloków sąsiadujących z planowaną obwodnicą gotowy jest zostać radca prawny Maciej Tokarz, drugi z organizatorów spotkania. 

Wiadomo już, że poprzedzająca wniosek o pozwolenie na budowę obwodnicy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ma być teraz procedowana przez wójta Gminy Nowy Targ. 

Treść  petycji:

“My, niżej podpisani mieszkańcy Nowego Targu, zwracamy się do Rady Miasta Nowego Targu o podjęcie przez Radę uchwały w formie apelu – na zasadzie par. 23 ust.2 pkt 4 Statutu Miasta Nowy Targ, skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uzupełnienie wniosku dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 49 o warianty alternatywne dla obecnie planowanego przebiegu drogi, uwzględniające możliwość poprowadzenia obwodnicy na południe od rezerwatu Bór na Czerwonem.

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz ustawy regulującej tę problematykę, ustalenie optymalnego rozwiązania dla lokalizacji inwestycji oddziaływującej na środowisko powinno odbywać się w ramach sformalizowanego postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa, po wszechstronnym rozpatrzeniu możliwych wariantów pod kątem ich wpływu na środowisko, w tym warunki życia ludzi.

Z kolei zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nowy Targ nr 72/XLII/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowy Targ – stanowiącej bezwzględnie obowiązujący akt prawa miejscowego – konsultacje w sprawie lokalizacji na terenie miasta inwestycji celu publicznego przez podmiot zewnętrzny powinny odbywać się w trybie i na zasadach opisanych w tej uchwale.

Obie wyżej wskazane zasady prawne zostały naruszone przez inwestora – GDKKiA oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ, a lokalizacja obwodnicy została arbitralnie narzucona z ominięciem prawem przewidzianych procedur i bez właściwego wysłuchania zainteresowanych mieszkańców, którzy widzą w wyznaczonym przebiegu drogi ogromne zagrożenie dla popularnych terenów rekreacyjnych, środowiska naturalnego i krajobrazu miasta, a także obawiają się negatywnego wpływu inwestycji na zdrowie i jakość życia w sąsiedztwie tej inwestycji – zarówno w trakcie jej realizacji, jak i późniejszej eksploatacji.

Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie w swoich orzeczeniach piętnował praktykę stosowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad polegającą na kreowaniu we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jedynie pozornie alternatywnych wariantów dla preferowanej formy inwestycji, które w rzeczywistości nie różnią się zasadniczo od wariantu “inwestorskiego” i służą wyłącznie ominięciu ustawowego obowiązku przeanalizowania alternatywnych rozwiązań dla planowanego przedsięwzięcia i bezpardonowemu forsowaniu rozwiązania narzuconego przez inwestora.

Zdaniem wnoszących petycję, z taką sytuacją mamy do czynienia również w sprawie planowanego połączenia dróg krajowych nr 47 i 49, gdzie pomimo istnienia realnych alternatyw dla ustalenia przebiegu takiego łącznika, inwestor zaniechał ich przedstawienia w przygotowanym przez siebie wniosku. Oceniając zatem wniosek GDKKIA przez pryzmat orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego należy stwierdzić, że przedstawione we wniosku warianty są stworzone dla pozoru i nie spełniają wymagań prawnych stawianych przez ustawę i prawo unijne, bowiem prawidłowo przygotowane warianty inwestycji powinny realnie różnić się między sobą wpływem na środowisko (w tym na zdrowie i jakość życia lokalnej społeczność), a nie jedynie proponować drobne różnice w kwestii rozwiązań technicznych.

W tym miejscu warto także zauważyć, że po nowelizacji przepisów ustawowych dokonanej w 2019 roku, organ prowadzący postępowanie ws. środowiskowych uwarunkowań nie jest już władny zaproponować z urzędu wariantu alternatywnego i dokonać jego analizy porównawczej z wariantami zaproponowanymi przez inwestora. Zmiana przepisów w tym zakresie, wraz z innymi zmianami ograniczającymi wpływ społeczeństwa na postępowania środowiskowe i omijającymi prawo praktykami GDKKiA, są niezgodne z dyrektywą unijną w tym zakresie i mogą skutkować wszczęciem przez Komisję Europejskę przeciwko Polsce kolejnych postępowań w sprawie naruszenia naruszenie prawa unijnego odnośnie sposobu prowadzenia w Polsce postępowań administracyjnych w kwestiach oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko, które to postępowania już w przeszłości budziły poważne zastrzeżenia organów unijnych (wszczęto co najmniej 2 procedury dyscyplinujące przeciwko Polsce).

Petycja niniejsza ma na celu skłonienie Rady, jako organu reprezentującego mieszkańców Miasta, do wystąpienia do inwestora z apelem o przestrzegania prawa i rzetelne przygotowanie innych możliwych wariantów przedsięwzięcia, w celu właściwego ich przeanalizowania w dedykowanym postępowaniu oraz zapewnienie społeczności lokalnej realnego udziału w tej procedurze, tak aby mieszkańcy mieli poczucie, że rozstrzygnięcie które zapadnie w tej kwestii wydane zostało po wszechstronnym i obiektywnym zbadaniu sprawy, po uwzględnieniu wszelkich racji i jest rozstrzygnięciem sprawiedliwym, które w najlepszy sposób godzi interes inwestora z potrzebą ochrony środowiska i warunków życia mieszkańców dotkniętych oddziaływaniem tej inwestycji, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i zapobiegania nieodwracalnym szkodom.

Przeprowadzenie tej procedury w sposób siłowy i “na skróty” może z kolei doprowadzić do eskalacji konfliktu społecznego z obwodnicą w tle, którego skutki mogą na lata podzielić mieszkańców Miasta, wprowadzając silne negatywne emocje w życie lokalnej wspólnoty.”

Petycję można pobrać tutaj. 

os 15.05.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również