Kamery live
prognoza pogody

Nowy Targ będzie rewitalizowany

2 marca 2016 12:58

Przystąpiono do sporządzania analiz związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie tych obszarów będzie realizowane przy jak najszerszej partycypacji społecznej mieszkańców Nowego Targu. Chodzi bowiem o przygotowanie w pełni akceptowalnej publicznie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na wybranym obszarze, który będzie przedmiotem rewitalizacji.

Nowy Targ będzie rewitalizowany

Rewitalizacja miast jest bowiem najbardziej kompleksową odpowiedzią na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Weryfikacja tych zjawisk połączona z inwentaryzacją określonych potrzeb inwestycyjnych winna doprowadzić do wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowy Targ, który nie może być większy niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jego mieszkańców.

Ważnym atutem rewitalizacji jest także możliwość podzielenia obszaru rewitalizacji na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji i przyjęciu, zgodnie z ustawą o rewitalizacji jego granic przez Radę Miasta Nowy Targ będą kontynuowane prace nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ na lata 2016-2022”.

Program ten będzie dokumentem narzędziowym, służącym do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych UE na realizację zadań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej, której realizacja winna przyczynić się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, czyli podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców, poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępności usług publicznych.

Aby rewitalizacja zakończyła się sukcesem musi mieć szeroki kontekst społeczny i zaangażować jak największą grupę beneficjentów (interesariuszy), którzy zaangażują się w realizację działań rewitalizacyjnych. Swoje projekty winny realizować nie tylko władze samorządowe Nowego Targu, ale również przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

Rewitalizacja stwarza duże możliwości do szerokiego współdziałania wszystkich aktywnych mieszkańców miasta, którzy chcą mieć swój osobisty udział w rozwoju miasta Nowy Targ, w budowaniu potencjału rozwojowego Nowego Targu, jako wiodącego ośrodka administracyjnego, gospodarczego, handlowego, naukowego i kulturowego dla całego Subregionu Podhala.

 

Zapraszamy zatem wszystkich mieszkańców Miasta Nowy Targ do wypełnienia ankiety rewitalizacyjnej, która została zamieszczona na stronie internetowej www.nowytarg.pl/rewitalizacja.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać do 11 marca bieżącego roku na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 lub elektronicznie: [email protected] 

źródło: UM Nowy Targ

 

NT24TV 02.03.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również