Kamery live
prognoza pogody

Na pieniądze z OC i AC nie musisz czekać bez końca! (mat. sponsorowany)

7 lutego 2020 16:22

Zostałeś poszkodowany w wypadku lub kolizji, zgłosiłeś szkodę do ubezpieczyciela i cierpliwie czekasz na odpowiedź? Firmy ubezpieczeniowe nie mają w jej kwestii dowolności – są związane ustawowo określonymi terminami. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Na pieniądze z OC i AC nie musisz czekać bez końca! (mat. sponsorowany)

Likwidacja szkody wiąże się z formalnościami – poszkodowany składa dokumenty, a firma ubezpieczeniowa weryfikuje okoliczności kolizji lub wypadku. Dopiero wówczas poszkodowany otrzymuje należne mu odszkodowanie. Kierowcy, którzy po raz pierwszy zostali poszkodowani, często zadają sobie to samo pytanie – ile trzeba czekać na wypłatę odszkodowania z OC lub AC? Czy dla każdego ubezpieczenia obowiązują inne terminy?

 

Wypłata odszkodowania z OC – standardowo w ciągu 30 dni

Niektórzy kierowcy uważają, że kolizja z pojazdem sprawcy, który był objęty najtańszym OC, może oznaczać poważne kłopoty z likwidacją szkody, w tym opóźnienia w wypłacie odszkodowania. Nic bardziej mylnego! Cena jaką zapłaci właściciel pojazdu za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu nie ma żadnego znaczenia, ponieważ każde towarzystwo obowiązują te same przepisy (więcej na temat najtańszego OC można przeczytać na stronie https://kalkulator-oc-ac.auto.pl/ubezpieczenie-samochodu/najtansze-oc/).

W przypadku ubezpieczenia OC, wypłata odszkodowania odbywa się w oparciu o ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Można w niej znaleźć zapis, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie (art. 14 ust. 1). Świadczenie zostanie wypłacone w tym terminie np. wówczas, gdy sprawca i poszkodowany spisali wspólne oświadczenie opisujące, jak doszło do kolizji, a sprawca przyznał się do wyrządzenia szkody.

Nie zawsze jednak wypłata odszkodowania będzie miała miejsce w ciągu 30 dni. Dlaczego? Sprawca kolizji może m.in. odwołać się od sporządzonego oświadczenia, tłumacząc, że działał pod wpływem stresu i emocji. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do kolizji, by ustalić, czy powinno wypłacić świadczenie. Właśnie dlatego od ustawowego terminu wypłaty odszkodowania jest kilka wyjątków.

 

Kiedy wypłata odszkodowania z OC może trwać dłużej?

Jeżeli firma ubezpieczeniowa – w związku z tym, że musi ustalić okoliczności zdarzenia – nie może wypłacić odszkodowania w ciągu 30 dni, to jest zobowiązana:

  • wypłacić świadczenie w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe – nie później jednak niż w terminie 90 od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie (chyba, że ustalenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej albo wysokości świadczenia zależy od ustaleń sądu karnego lub cywilnego, przed którym toczy się postępowanie),

  • powiadomić na piśmie poszkodowanego o przyczynach, dla których nie dokona wypłaty odszkodowania w ustawowym terminie oraz wskazać przypuszczalny termin zajęcia ostatecznego stanowiska

  •  

Przyśpieszona wypłata odszkodowania z OC – czy to możliwe?

Wypadki z udziałem więcej niż dwóch pojazdów są przez ubezpieczycieli kwalifikowane jako wymagające ustalenia okoliczności zdarzenia. Wówczas poszkodowani kierowcy muszą czekać na wypłatę odszkodowania nawet do 90 dni. By otrzymać świadczenie wcześniej, przezorni właściciele samochodów mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Przykładowo w ofercie PZU znaleźć można produkt PZU Auto Ochrona.

Kierowcy, którzy kupią polisę PZU Auto Ochrona, mogą liczyć, że likwidacja nawet skomplikowanej szkody odbędzie się maksymalnie w ciągu 15 dni.

 

Wypłata odszkodowania z AC – w ciągu 30 dni, ale nie zawsze

Mimo że ubezpieczenie AC jest dobrowolne, to firmy ubezpieczeniowe nie mają pełnej dowolności w ustalaniu terminów wypłat odszkodowań – tę kwestię regulują zapisy Kodeksu cywilnego. Firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia o wypadku. Jeżeli sprawa wymaga zbadania okoliczności zdarzenia, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym okoliczności te zostały wyjaśnione. Bezsporną kwotę firma ma obowiązek wypłacić w terminie 30 dni.

W OWU większość firm ubezpieczeniowych można znaleźć informację o wypłacie świadczenia w ciągu 30 dni, z zastrzeżeniem, że gdyby okoliczności sprawy wymagały dodatkowych wyjaśnień, firma wypłaci jedynie bezsporną część odszkodowania. Takie zapisy widnieją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) m.in. Ergo Hestii, PZU i Link4.

 

Czym jest bezsporna część odszkodowania?

„Bezsporna część odszkodowania” to termin, który pojawia się przy wypłacie świadczenia z ubezpieczenia AC. Jak rozumieją go ubezpieczyciele? Odpowiedź można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU).

Warta przez bezsporną część odszkodowania rozumie „część odszkodowania, która może być wypłacona po spełnieniu następujących warunków”:

  • musi zostać ustalona odpowiedzialność Warty za zgłoszoną szkodę,

  • wysokość odszkodowania nie może być znana, jednak musi być pewne, że przekroczy ona kwotę zakwalifikowaną jako bezsporna część odszkodowania.

 

Czy firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania OC lub AC?

W niektórych przypadkach może pojawić się problem z wypłatą odszkodowania z OC lub AC. Taka sytuacja ma miejsce np. wówczas, gdy ubezpieczyciel uzna, że poszkodowanemu nie należy się świadczenie. Po zbadaniu okoliczności kolizji czy wypadku pracownicy firmy ubezpieczeniowej mogą też uznać, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie, ale w wysokości innej niż ta, która została wskazana w zgłoszonym roszczeniu. Wtedy jednak poszkodowany musi otrzymać pismo wraz z pouczeniem, że może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Czy ubezpieczyciel może bezzasadnie opóźniać wypłatę świadczenia lub nie poinformować poszkodowanego o swoich decyzjach? Działalność firm ubezpieczeniowych jest nadzorowana – nie mają one dowolności w wypłacaniu środków. Osoba, która spotka się z takim zachowaniem firmy ubezpieczeniowej, powinna:

  • wezwać firmę ubezpieczeniową do wypłaty odszkodowanie na piśmie, wskazując, że ustawowy termin minął,

  • zażądać w piśmie powiększenia odszkodowania o odsetki ustawowe 

  • poinformować o sytuacji (również pisemnie) Komisję Nadzoru Finansowego, która ma do dyspozycji środki dyscyplinujące ubezpieczycieli.

Poszkodowany, który nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela w zakresie wysokości świadczenia może odwołać się od decyzji, a także zgłosić się do Biura Rzecznika Finansowego. Pracownicy Biura udzielają porad telefonicznie, a Rzecznik może włączyć się w postępowanie polubowne.

os 07.02.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również