Kamery live
prognoza pogody

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu

12 kwietnia 2021 15:29

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu

Niezbędne wymagania od kandydatów:

    1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, ekonomicznym, menadżerskim, z zakresu zarządzania;
    3. co najmniej 5-letni staż pracy związanej z działalnością kulturalną (uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na podstawie umów cywilno-prawnych lub kontraktów menadżerskich) lub posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury;
    4. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
    5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
    6. przedstawienie autorskiego programu działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu na najbliższe pięć lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, według wytycznych stanowiących załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.52.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu oraz określenia Regulaminu Konkursu,
    7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
    8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe;
    9. brak skazania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 289);
    10. nieposzlakowana opinia.
   1.  

Termin składania dokumentów – do 30 kwietnia 2021r. do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu” i adnotacją „nie otwierać”.

Szczegółowe informacje dotyczące, m.in.: dodatkowych wymagań, zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, warunków pracy oraz niezbędnych dokumentów, jakie należy złożyć, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ w zakładce „Oferty pracy Urzędu Miasta” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

os 12.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również