Kamery live
prognoza pogody

Urzędnicy przyjrzą się kwestii przyznania dotacji dla przedszkola Parasol

27 marca 2024 16:00

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta głos zabrali mieszkańcy, poruszając kwestię Przedszkola Specjalnego Parasol, które boryka się z problemami finansowymi. 

Urzędnicy przyjrzą się kwestii przyznania dotacji dla przedszkola Parasol

Poniedziałkowa Sesja Rady Nowego Targu rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza Miasta Grzegorza Watychy za okres od 6 lutego do 25 marca. Zanim radni przeszli do głosowania nad zaplanowanymi uchwałami, głos w sali obrad zabrali mieszkańcy Nowego Targu. Tym razem do władz miasta zwróciła dyrektorka Przedszkola Specjalnego Parasol, Natalia Woś, prosząc o przyznanie dotacji na prowadzenie ośrodka. 

– Borykamy się sytuacją, w której jesteśmy zmuszeni poinformować rodziców o kolejnych planowanych działaniach, które mogą się wiązać z zamknięciem naszej działalności, ponieważ nie jesteśmy w stanie utrzymać tego przedszkola specjalnego z tych funduszy, które mamy – przedstawiła sytuację nowotarskiego przedszkola Natalia Woś.

W przedszkolu Parasol znajduje się sześcioro dzieci z autyzmem, z czego czworo z nich jest z Nowego Targu. Jak tłumaczą urzędnicy, przedszkole nie przekazało im wniosku o dotację w terminie, przez to też środki będą mogły być przyznane dopiero w kolejnym roku. 

– Jako gmina złożyliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek z prośbą o dofinansowanie dodatkowych zadań i ujęcie ich w subwencji. Niestety ministerstwo bardzo szybko nam odpowiedziało, że nie możemy liczyć na żadne dodatkowe dofinansowanie – mówi Dyrektor Oświaty i Usług Wspólnych Krzysztof Aksamit. 

Sytuacja finansowa Przedszkola Parasol w Nowym Targu ma być jeszcze przeanalizowana przez pracowników nowotarskiego magistratu. Następnie radni przegłosowywali przyjęcie kolejnych uchwał:

a) zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ;

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2030 – aktualizacja;

c) dołączenia nowo wybudowanego odcinka drogi na działkach nr ewid. 19478/2, 19302/2 w ciągu ulicy Kolorowej w Nowym Targu do kategorii drogi gminnej nr 362771 K;

d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział);

e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

f) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;

g) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030;

h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie;

i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Nowy Targ;

j) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Nowy Targ wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

k) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Nowym Targu (al. Tysiąclecia);

l) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Nowym Targu (ul. Powstańców Śląskich);

m) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy na okres nie dłuższy niż trzy lata;

n) oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej na os. Zadział w Nowym Targu;

o) zmian Uchwały Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 roku oraz zmian w budżecie miasta;

p) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2024 – 2041;

r) zmian w Statucie Miasta Nowy Targ.

Wszystkie powyższe uchwały zostały przyjęte. Ostatnim punktem była interpelacja oraz zgłaszanie zapytań radnych. Poruszone zostały głównie kwestie dróg – udrożnienie drogi leśnej z os. Bór do NZPS oraz kwestie dojazdu do nowopowstających sklepów przy ul. gen. Sikorskiego.

Andrzej Lach 27.03.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również