PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Zarządu Powiatu – z absolutorium, Klub PiS punktuje niewykonania

POWIAT NOWOTARSKI. Ubiegłego roku nawet radni powiatowi z Klubu PiS nie byli przeciw udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu 2016. Teraz – z wykonania budżetu 2017 – Zarząd został „rozgrzeszony” 18 głosami. Przeciwko była cała PiS-owska frakcja – w sile 10 radnych, z wyjątkiem nieobecnego dra Mariana Leszczyńskiego.

Zarządu Powiatu – z absolutorium, Klub PiS punktuje niewykonania

W telegraficznym skrócie obraz wykonania powiatowego budżetu przedstawia się tak: planowane dochody w kwocie ponad 171 milionów 771 tys. zł – na wysokości 100,94 procenta, czyli nawet lekko przekroczone w stosunku do planu; wydatki na kwotę 170 milionów 776 tys. – zrealizowane w 95,90 procenta. Nadwyżka operacyjna – 19 milionów 420 tys. Limit wydatków – nie przekroczony, a mimo planowanego deficytu pojawiła się nadwyżka w wysokości 1 miliona 5 tys. zł. Dług na koniec 2017 roku – wynikający z zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i emisji obligacji – na poziomie 26 milionów 618 tys. Inwestycje – czyli głównie przebudowy dróg powiatowych, likwidacja awarii oraz letnie i zimowe utrzymanie – pochłonęły prawie 33 miliony zł. Nakłady w oświacie szły przede wszystkim na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rabce (przeszło 2,5 miliona zł) oraz na termomodernizację Domu Nauczyciela w Nowym Targu (ponad 1 milion 400 tys.). Do tego dochodzą projekty edukacyjne, geodezyjne i projekty usprawniające funkcjonowanie starostwa.

Za udzieleniem Zarządowi absolutorium – standardowo – przemawiały pozytywna opinia komisji rewizyjnej i takaż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pełne poparcie dla działań Zarządu zawarł w swoim stanowisku Klub Wspólnie dla Powiatu, a przedstawiał je radny Jacek Stopka-Studencki.

Nie zyskały one natomiast aprobaty Klubu PiS, w imieniu którego wystąpił radny Julian Stopka. Stanowisko radnych z tego ugrupowania doceniało wprawdzie wysokie wskaźniki wykonania budżetu – zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, ale punktowało Zarząd za wydatki niewygasające, czyli kwotę ponad 4 miliony 580 tys., przesuniętą z powodu niewykonania 27 rożnych zadań, w tej liczbie aż 25 z zakresu dróg powiatowych.

Wprowadzanie takiej liczby zada na wydatki niewygasające jest nieporozumieniem i wynika tylko z chęci zaprezentowania dobrego wykonania plany wydatków na koniec roku – uznał Klub PiS.

W efekcie dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg został zobowiązany do przeanalizowania umów zawartych na te zadania i wyniki analiz przedstawił na poprzedzającym absolutoryjną sesję posiedzeniu komisji infrastruktury.

– Wynika z niej, że 3 zadania uda się jeszcze zrealizować do 30. czerwca, 3 zadania – do końca roku, po wprowadzeniu ich do budżetu, 1 w roku 2019, a przy 6 brak jest możliwości zrealizowania w 2018 roku – informował lider Klubu PiS. – Były takie przypadki, że termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia minął nawet w styczniu czy w marcu 2017 roku. Reasumując: 10 zadań figuruje wraz z odpowiednimi kwotami w sprawozdaniu za 2017 rok jako wydatek zrealizowany. Rzeczywistość jest natomiast całkiem inna, a czas na realizację – odległy.

Klub zdecydowany głosować przeciwko udzieleniu absolutorium podał jeszcze dwa inne podobne przykłady: przygotowanie dokumentacji na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu, gdzie skończyło się na rozwiązaniu umowy z wykonawcą i ponownym wprowadzeniu zadania do budżetu oraz budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rabce. Tam z kolei zmiany w projekcie instalacji przeciwpożarowej wymagały dużego zwiększenia nakładów.

Wniosek z tych faktów PiS-owscy radni wyprowadzili jednoznaczny:

Brak było monitorowania realizacji zadań i przestrzegania terminów określonych w umowach z wykonawcami przez osoby za to odpowiedzialne. Z przedstawionego powyżej stanu spraw wynika, że nie jest przestrzegana jedna z podstawowych zasad w finansach publicznych, a mianowicie zasada przejrzystości.

Starosta Krzysztof Faber tłumaczył te niewykonania różnymi przyczynami, również trudnością w uzyskaniu pozwoleń wodno- prawnych i niedotrzymaniem umów przez wykonawców, za co kary umowne ich nie miną. Wpływ na ten stan rzeczy z pewnością miała i sytuacja w Powiatowym Zarządzie Dróg, od jesieni ubiegłego roku pozbawionym wcześniejszego kierownictwa skutkiem aresztowań.

Już po głosowaniu z wynikiem 18 „za” do 10 „przeciw”, starosta dziękował radnym, którzy docenili starania władzy wykonawczej.

– …A ci którzy głosowali „przeciw” – widocznie tak musiało być i nie zastanawiajmy się ani nie brońmy – mówił. Natomiast myślę, że zarówno opinia komisji rewizyjnej, jak i RIO, także dane dotyczące rozwoju powiatu świadczą, że Zarząd stara się i pracuje jak najlepiej, choć może nie zawsze wszystko się uda.

/asz

os 28.06.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Iga 08:03 29.06.2018

Gratulacje za całego zarządu !

Zobacz również