Kamery live
prognoza pogody

XXXII Sesja Rady Miasta NA ŻYWO tylko u nas!

29 stycznia 2017 21:36
Wyciszenie Włącz dźwięk

Zapraszamy Państwa na transmisję pierwszej w tym roku Sesji Rady Miasta Nowy Targ - już dziś od godziny 15:00. Zaplanowany jest m.in. szereg sprawozdań oraz podjęcie przez radnych apelu w sprawie przyspieszenia uruchomienia naboru w ramach RPO WM w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 10 października 2016r.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetowej Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 10 października 2016r.
 7. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za okres od 10 października do 31 grudnia 2016r.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2016 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Podjęcie Apelu w sprawie: przyspieszenia uruchomienia naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).
 14. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
 15. Podjęcie UCHWAŁ w sprawach:

 16. Uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.
 17. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 18. atwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2017r.
 19. Zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
 20. Przedłużenia umów najmu.
 21. Oddania w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony.
 22. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
 23. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.
 24. Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Targu.
 25. Zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 26. Kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.
 27. Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 28. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.
 29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie obrad.
NT24TV 29.01.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również