Kamery live
prognoza pogody

XXV Sesja Rady Miasta Nowy Targ na żywo

27 czerwca 2016 06:40
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już od godz. 11:50 startujemy z transmisją na żywo kolejnej Sesji Rady Miasta Nowy Targ.

Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.

4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5.Interpelacje i zapytania.

6.Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

7.Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2016r.

8.Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

9.Określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

10.Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

11.Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.

12.Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13.Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

14.Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

15.Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

17.Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

18.Przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ.

19.Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe).

20.Udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.

21.Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana i Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki przy Placu Słowackiego w Nowym Targu”.

22.Zmian Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XVII/158/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.

23.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2015.

24.Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2015. 

25.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

26.Wolne wnioski.

27.Zakończenie obrad.

 

NT24TV 27.06.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również