nowytarg24.TVPORTAL INFORMACYJNY NOWOTARSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
Pogoda
Stan powietrza
Kurs walut
Kamery online
reklama

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MPZP NOWY TARG 22 (CENTRUM)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/426/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 […]

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/426/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum),

w dniach od 09.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. – pt. od 730-1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 20.02.2018 r., znak: OO.410.9.3.2018.AZ oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu pismem z dnia 06.02.2018 r., znak: PSSE.NNZ.420-13-1/18 uzgodnili wniosek Burmistrza Miasta Nowy Targ o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum). Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) została ogłoszona do publicznej wiadomości w dniach od 02.03.2018 r. do 02.04.2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2018 r.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

     na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy – pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1)  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

     drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

 

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Dokumenty do pobrania:

WZÓR dokumentu – Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22: Plik PDF Plik MS Word 2007-2013 (docx) i Plik Libre Office (ODT)

NT 22 – uzasadnienie do zmiany
NT 22 – projekt zmiany mpzp – tekst uchwały
NT 22 – Aneks prognoza – zmiany

0 0

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Jeszcze nikt nie komentował tego arytukłu.
Twój komentarz może być pierwszy!

© 2016 Nowotarska Telewizja Kablowa. ul. Józefczaka 1, 34-400 Nowy Targ
projekt i wykonanie: Scepter Agencja interaktywna