Kamery live
prognoza pogody

Wszystkie escape roomy w Małopolsce z nieprawidłowościami

28 stycznia 2019 11:04

Na doraźnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanym przed weekendem przez wojewodę małopolskiego, przedstawiono wyniki przeprowadzonych dotychczas kontroli lokali typu “escape room”. Na terenie województwa zidentyfikowano dotychczas 42 takie lokale, we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w 28 – nieprawidłowości  z zakresu prawa budowlanego, dla 18 wydano decyzje o zakazie eksploatacji. Służby wydały łącznie 10 mandatów karnych. 

 

Wszystkie escape roomy w Małopolsce z nieprawidłowościami

Wojewoda Piotr Ćwik zapowiedział podczas briefingu prasowego dotyczącego escape roomów w Małopolsce, “kontrole takich lokali były i będą kontynuowane zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i Inspekcję Nadzoru Budowlanego”. Na zwołanym przez niego, kolejnym doraźnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono bieżące wyniki prac. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 

Podsumowanie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

– Łączna liczba skontrolowanych lokali typu „escape room”: 42 
– Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami z zakresu ochrony przeciwpożarowej: 42 
– Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o zakazie eksploatacji: 18 
– Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ogółem): 253
– Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji: 86 
– Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych: 7 

Escape Room na Sokoła – zamknięty po kontroli straży pożarnej

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji: 

– brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, 

– przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego, 

– występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego, 

– brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą, 

– zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie, 

– składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych, 

– brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe, 

– występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej, 

– występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji: 

– nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych, 

– brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25, 

– brak wyposażenia lokalu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

– brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku

Straż Pożarna otrzymuje informacje o tym, że zarządcy lokali usuwają nieprawidłowości, co poddawane jest oczywiście weryfikacji. Decyzje, które zostały wydane w Małopolsce, miały rygor natychmiastowej wykonalności, jednak strona ma prawo do wniesienia odwołania (co jednak nie wstrzymuje wykonania decyzji).

Podsumowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie:

– Łączna liczba skontrolowanych lokali typu „escape room”: 42
– Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami z zakresu prawa budowlanego: 28
– Łączna liczba lokali, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie administracyjne: 28
– Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania: 1 
– Łączna liczba lokali, dla których wydano postanowienie o wstrzymaniu użytkowania: 19
– Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych: 3 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: 

– brak protokołów kontroli okresowych potwierdzających prawidłowy stan techniczny lokalu, 

– samowolna zmiana sposobu użytkowania bez zapewnienia oceny stanu bezpieczeństwa lokalu przez właściwe służby

W wyniku podjętych kontroli Inspekcja Nadzoru Budowlanego wydała jedną decyzję wstrzymującą użytkowanie lokalu ze względu na niewłaściwy stan techniczny i 19 postanowień wstrzymujących samowolne użytkowanie lokalu lub jego części.

Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele służb potwierdzili, że czynności kontrolno-rozpoznawcze trwać będą nadal, zaś służby będą na bieżąco wymieniać się ustaleniami dotyczącymi prowadzonych działań oraz wykazu lokali typu „escape room”.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

/os

 

os 28.01.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również