Kamery live
prognoza pogody

Razem Podhale Spisz Orawa. Praca bez podziałów ideowych

19 marca 2024 18:04

POWIAT NOWOTARSKI. Konwencja Komitetu Wyborczego Wyborców RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA odbyła się w nowotarskim hotelu IBIS. Służyła ona nie tylko prezentacji kandydatów do rady Powiatu Nowotarskiego, ale i podsumowaniu pracy w kadencji 2018 – 23 oraz przedstawieniu programu działania na lata 2024 – 30. 

Razem Podhale Spisz Orawa. Praca bez podziałów ideowych

Wybory to Rady Powiatu to oczywiście główne pole aktywności Komitetu, ale na jego listach, w gronie 68 osób, jest też 27 kandydatów na radnych miast i gmin.

Spotkanie prowadził Bolesław Bara – kandydat na radnego z miasta Nowego Targu, wraz z Bogusławem Waksmundzkim i Tadeuszem Rafaczem.   Kandydatów i gości powitał pełnomocnik komitetu – Bogusław Waksmundzki:  

Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa prezentuje swoją listę kandydatów do Rady Powiatu Nowotarskiego, złożoną zarówno z doświadczonych i kompetentnych działaczy, jak i nowicjuszy pełnych świeżych pomysłów i energii. Na naszej liście znajdują się przedstawiciele różnych zawodów i środowisk społecznych, którzy chcą zaangażować się w pracę na rzecz naszego powiatu. Mamy kandydatów z doświadczeniem w zarządzaniu, działaczy społecznych, a także młodych liderów gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Nasz komitet stawia na kompetencje, uczciwość i zaangażowanie w działalność publiczną. Jesteśmy przekonani, że nasza mieszana lista kandydatów, z różnymi punktami widzenia i perspektywami, będzie w stanie skutecznie reprezentować interesy Mieszkańców powiatu nowotarskiego i przyczynić się do rozwoju naszej społeczności.

Do podziękowań za tworzenie list przyłączył się Tadeusz Rafacz – kandydat na radnego, a zarazem w obecnej kadencji przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego.

– Zawsze uzyskiwaliśmy bardzo dobry wynik – mówił Bogusław Waksmundzki. – Dlatego nie może nas zabraknąć, będziemy siłą, która będzie się liczyć w powiecie. Nie prowadzimy jakiejś szerokiej działalności, bo główny pomysł był taki, że aktywizujemy się w czasie wyborów i staramy się uczestniczyć w tych wyborach zawsze czynnie.  Nie identyfikujemy się z żadną siłą polityczną, choć każdy z nas ma swoje poglądy. Uważamy, że praca w samorządzie dotyczy spraw codziennego życia mieszkańców i nie wymaga jakichś podziałów ideowych. Jest siedem list do powiatu, na pewno potrafimy w ramach trzech komitetów wspólnie wygrać wybory i jeszcze raz wspólnie zadbać o dobro naszych Mieszkańców, tym razem przez 5 lat.

Konwencja byłą dobrą okazją na podsumowanie ubiegłej kadencji, a największym osiągnięciem minionych 5 lat była zdecydowana poprawa jakości dróg powiatowych. Na ten cel przeznaczono 217  milionów złotych, z których aż 135 milionów zostało pozyskanych ze środków zewnętrznych. Dzięki tak licznym dotacjom w latach 2018-2023 udało się wyremontować 45 km dróg  powiatowych i wybudować 6 obiektów mostowych oraz 33,6 km nowych chodników.

Sporo pieniędzy udało się również pozyskać na poprawę jakości edukacji w powiecie nowotarskim. W minionej kadencji wydano 68  milionów na wyposażenie szkół i remonty. Wybudowano   sale gimnastyczne – ta najbardziej popularna to Arena Nowy Targ  w ZST i Pl, która uzyskała tytuł „budowy Roku 2015”. Jak przyznał Bogusław Waksmundzki, pełnomocnik wyborczy komitetu, pełniący funkcję wicestarosty powiatu nowotarskiego odpowiedzialnego za edukację, pomimo, iż placówki edukacyjne w powiecie stoją już na wysokim poziomie, to wciąż jest na tej płaszczyźnie wiele do zrobienia. Wysoka jakość edukacji jest jednym z kluczowych elementów jakości życia lokalnych społeczności, rozwoju biznesu oraz przedsiębiorczości. Powiat Nowotarski prowadzi szkoły ponadpodstawowe, takie jak licea, technika i szkoły branżowe. Stara się wspomagać uczniów i nauczycieli poprzez rozwój bazy lokalowej szkół, pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów podwyższających jakość edukacji, a także zmieniając kształcenie w technikach i szkołach branżowych tak, aby były dostosowane do zmieniającego się rynku pracy. Nowy budynek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu zapewnia już komfortowe warunki nauki dla około 650 uczniów, w tym wysokiej jakości halę sportową. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 35 milionów złotych, a w tej kwocie jest ponad 13 milionów złotych środków zewnętrznych. Inwestycja obejmowała również rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Nowym Targu. Uruchomione zostało kształcenie w 6 nowych zawodach, w tym technik programista i technik energetyki odnawialnej. Podnosiliśmy jakość kształcenia zawodowego poprzez realizację projektów takich jak „Rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych” i „Modernizacja Kształcenia Zawodowego” dzięki pozyskanym 8 mln zł. Do użytku została oddana hala gimnastyczna w Zespole Szkół w Rabce. Zmodernizowano siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu. Wyremontowano i wymieniono źródła ciepła w szkole w Jabłonce i Nowym Targu. Remonty szkół prowadzone są tak, aby spełniały one wymagania dostępności.

Dużą poprawę w ciągu ostatnich lat udało się uzyskać w kwestii służby zdrowia. Dobra sytuacja finansowa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz pozyskane środki zewnętrzne pozwoliły na utworzenie nowych oddziałów i rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych. Te działania miały bezpośredni wpływ na poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Nowotarskiego. Nowo otwarte oddziały, wyposażone w nowoczesny sprzęt i obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny, stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne naszej społeczności. Powstał  Oddział Chemioterapii Dziennej. Pacjenci onkologiczni z naszego regionu uzyskali dostęp do leczenia blisko miejsca zamieszkania. Nie muszą już dojeżdżać na chemioterapię do Krakowa, Nowego Sącza albo Suchej Beskidzkiej. Koszt uruchomienia Oddziału to 13 milionów złotych.  Pilotażowy i innowacyjny projekt – Centrum Zdrowia Psychicznego – zakładający rewolucję w podejściu do leczenia osób wymagających wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego. Na ten projekt Szpital uzyskał ponad 17 milionów dofinansowania. Szpital zrealizował projekty o wartości ponad 100 milionów złotych, rozszerzając ofertę medyczną, dostępność leczenia oraz funkcjonowanie szpitala. Zakupiony został sprzęt medyczny za ponad 30 milionów złotych.

Sporo pieniędzy zainwestowano także w sport i kulturę. Corocznie organizuje się około 150 imprez sportowych ma terenie powiatu. Ponadto regularnie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży. W 2020 roku Teatr Rabcio przeniósł się do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku z widownią dla 220 osób. Koszt budowy wyniósł prawie 17 milionów złotych, w tym udało się uzyskać prawie 6 milionów dofinansowania. Teatr Rabcio jest jednym z najnowocześniejszych teatrów tego typu w skali całego kraju.

Powiatowe Centrum Kultury realizuje tygodniowo około 200 godzin zajęć kulturalnych i sportowych, w których uczestniczy regularnie około 600 osób. Centrum wspiera rozwój turystyki i lokalne inicjatywy poprzez współuczestniczenie w organizacji wielu wydarzeń na terenie całego powiatu. Centrum jest też organizatorem wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, a także jest współorganizatorem „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”.

Dogodne warunki dla rozwoju turystyki  tworzone są przez budowanie infrastruktury drogowej, wsparcie lokalnych przedsiębiorców, rozwój lokalnej kultury oraz współorganizowanie wielu lokalnych wydarzeń przyciągających tysiące turystów. Od 2023 Powiat Nowotarski jest członkiem stowarzyszenia „Podhalańska Organizacja Turystyczna”, która chce łączyć lokalnych przedsiębiorców, samorządy i mieszkańców w celu tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju turystyki. Przygotowano materiały promocyjne – marka PODHALE. Przygotowano podręcznik marki. Wkrótce konferencja inaugurująca – Podhale wyższy poziom wrażeń.

W kampanii wyborczej każdy może zaproponować „złoty” pomysł. Trzeba jednak wiedzieć, jak go zrealizować. Zamiast setek takich złotych pomysłów, komitet chce zaproponować kilka swoich, a potem je realizować.

Przedstawiono więc program  komitetu na najbliższą perspektywę finansową, na lata 2024-2030. Polityka ugrupowania będzie  koncentrować w pięciu obszarach – zadaniach strategicznych:

 1. infrastruktura i środowisko
 2. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne
 3. demografia, edukacja, gospodarka i rynek pracy
 4. kultura, turystyka i aktywność obywatelska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb rozwojowych i potencjału powiatu nowotarskiego formułowane są wstępnie cele strategiczne oraz odpowiadające im cele szczegółowe.  Hasłem wyborczym jest – RAZEM dbamy o rozwój powiatu.

Plany na kolejną kadencję

Rozwój infrastruktury drogowej:

– kontynuacja przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin  wraz z poprawą bezpieczeństwa

Opieka Zdrowotna:

– kontynuowanie rozwoju szpitala poprzez poszerzenie oferty medycznej dla regionu

– przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych dostępnych dla pacjentów od razu na miejscu

– powstanie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego oraz dalszy rozwój opieki psychiatrycznej i psychologicznej

Rozwój Edukacji

– rozwój i modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz technicznego z myślą o zmieniającym się rynku pracy i zawodach przyszłości w Centrach Kształcenia Zawodowego

– poprawa bazy szkół ponadpodstawowych, w tym działania mające na celu poprawę dostępności

– pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów podnoszących jakość kształcenia ogólnego i zawodowego

– modernizacja bazy laboratoryjnej i edukacyjnej szkół, aby zapewnić optymalne warunki nauki dla uczniów

Rodziny i Seniorzy

– utworzenie sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci wymagających opieki zastępczej

– wspieranie rodzin zastępczych i pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami
– rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, w tym utworzenie Centrum Zdrowia 75+

– zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji

Kultura

– przebudowa siedziby dla Powiatowego Centrum Kultury w „Sokole” wraz z przygotowaniem sal do zajęć i sali widowiskowej

– współorganizowanie wydarzeń promujących lokalną kulturę i turystykę

Proinwestycyjne i Odpowiedzialne Budżety

– utrzymanie budżetów, w których ponad 20% środków przeznaczanych jest na inwestycje

– intensywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów ważnych dla Mieszkańców

Cyfryzacja i Usprawnianie Pracy Urzędu

– cyfryzacja procesów oraz zasobów powiatowych
– pozyskiwanie środków na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa
– współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami

 Transport Publiczny

– utrzymanie istniejących linii transportu publicznego
– zmniejszenie wykluczenia mieszkańców mniejszych miejscowości poprzez organizację dodatkowych linii autobusowych.

Spotkanie zakończyła prezentacja kandydatów do Rady Powiatu Nowotarskiego we wszystkich okręgach wyborczych  do Rady Powiatu. W gminach Czarny Dunajec, Rabka Zdrój, Raba Wyżna są przedstawiciele do rad gmin. 

– Chcemy, aby nasza praca w samorządzie była skupiona na służbie mieszkańcom i rozwiązywaniu ich problemów – podsumowywał pełnomocnik Bogusław Waksmundzki. – Jednym ze sposobów, w jaki możemy to zrobić, jest większe zaangażowanie Mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Chcemy stworzyć otwarte i transparentne struktury, które umożliwią obywatelom udział w debatach i dyskusjach dotyczących spraw lokalnych. Chcemy przeprowadzać konsultacje społeczne przed podejmowaniem kluczowych decyzji. Dzięki temu będziemy mieć szersze spojrzenie na problem i uwzględniać różnorodne perspektywy. Ważne jest także budowanie partnerstwa między samorządem a społecznością lokalną. Chcemy słuchać i działać na rzecz rzeczywistych potrzeb mieszkańców, współpracując z organizacjami pozarządowymi, biznesem i innymi podmiotami społecznymi. Pragniemy również aktywnie komunikować nasze działania i osiągnięcia. Będziemy wykorzystywać różne kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe, strony internetowe  samorządu czy spotkania publiczne. Obywatele mają prawo wiedzieć, co dzieje się w naszym samorządzie i jakie są nasze intencje. Nasza praca jest przejrzysta, odpowiedzialna i bliska ludziom. Tylko w ten sposób możemy budować zaufanie i skutecznie reprezentować interesy mieszkańców. W obliczu wyborów, nasz przekaz musi być silniejszy i bardziej konkretny, aby  przekonać wyborców do naszego programu. Działanie w sposób pragmatyczny, nie oznacza, że porzucamy nasze wartości i zasady. Wciąż będziemy dążyć do kompromisów i szukania rozwiązań, które będą służyć najlepiej naszym wyborcom i społeczności lokalnej.

Kandydaci KWW Razem Podhale Spisz Orawa do Rady Powiatu Nowotarskiego:

 

Okręg 1

Adam Mieczysław   JUREK

Anna  Helena TYLKA

Grażyna WOJTAS

Maria Stanisława SŁOWAKIEWICZ

Bogusława Ewa KORWIN 

Paweł  Marek  GIL

Bolesław Henryk  BARA

Okręg  2

1.Bogusław Waksmundzki

 1. Henryk Jan Węglarz
 2. Beata Pietruś – Rak
 3. Joanna Emilia Workowska
 4. Maria Łuniewska
 5. Renata Irena Słowik
 6. Łukasz Adam Kwiatkowski

Okręg  3

 1. Stanisław ŻÓŁTEK
 2. Sylwia Sabina Senio – Haas
 3. Mateusz Józef Rychtarczyk
 4. Ewa Agata Samek
 5. Wanda Barbara Wykręt
 6. Krzysztof Jakub Halczak
 7. Aneta Małgorzata Habas

Okręg 4

 1. Tadeusz Rafacz
 2. Stanisław Gonciarczyk
 3. Katarzyna Teresa Hajnos – Haberny
 4. Teresa Ciszek
 5. Stanisław Fiedor

Okręg 5

 1. Marzena SOLAWA
 2. Jan Józef ŚWIDROŃ
 3. Grzegorz KOCUR
 4. Robert Grzegorz WOŹNIAK
 5. Joanna PIEKARCZYK

Okręg 6

 1. Michał Krzysztof Łabuda
 2. Ryszard Antoni Papanek
 3. Danuta Majchrowicz
 4. Dariusz Chyła
 5. Marta Joanna Milnikel – Gospodarska

 Okręg 7

 1. Marek Andrzej SZARAWARSKI
 2. Barbara RAPACZ
 3. Agnieszka BALA
 4. Bogusław SROKA
 5. Mariusz Tadeusz ZARÓD

 Informacja: KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA, opr. asz

Fot. KWW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA

Anna Szopińska 19.03.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również