Kamery live
prognoza pogody

Rada podjęła kilka uchwał w sprawie planów miejscowych. Czy między Ceramiczną, a Składową powstanie łącznik?

20 kwietnia 2021 20:43

Poniedziałkowa sesja przyniosła pakiet uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podczas przygotowywania jednego z nich unijny grant umożliwił rozszerzone konsultacje społeczne. Ten sam plan przewiduje zupełnie nowe, a konieczne rozwiązanie komunikacyjne.

Rada podjęła kilka uchwał w sprawie planów miejscowych. Czy między Ceramiczną, a Składową powstanie łącznik?

Stan rzeczy i proponowane zmiany referowali Wojciech Watycha – naczelnik wydziału rozwoju, urbanistyki i gospodarki nieruchomościami UM Nowego Targu oraz jego zastępca Paweł Maczek.

Zaczęło się od „technicznej” zmiany w planie Nowy Targ 26 Równia Szaflarska, która sumuje kilka poprzednich zmian punktowych, nadając planowi jednolity już tekst i rysunek.

Najszerzej omawiany był projekt planu miejscowego Nowy Targ 35 Ceramiczna – Składowa – Bór. Plan ten obejmuje teren od linii kolejowej, kompleksów leśnych za osiedlem Bór, pomiędzy ul. Ludźmierską od północy, a od południa – inną częścią kompleksów leśnych.

Jego przygotowanie przybrało innowacyjną formę poszerzonych konsultacji społecznych,  na które miasto uzyskało unijny grant – były ulotki, plakaty, kilka spotkań. To dawało mieszkańcom realny wpływ na projektowanie i założenia. Zaczęło się od badań ankietowych wśród przechodniów i mieszkańców tego obszaru. Wywiady indywidualne prowadzono z piecioma przedsiębiorcami. Potem odbyły się dwudniowe warsztaty w budynku Wieży Wodnej z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, urzędników, przedstawicieli organizacji, projektantów. Podczas moderowanej dyskusji pracowano na podkładach geodezyjnych, mapach, makietach. Tak powstały rekomendacje dla projektanta, które w dużej części zostały uwzględnione. Mapa interaktywna ze specjalną nakładką na system informacji przestrzennej służyła logowaniu się i składaniu opinii.

– Co jest ważne – dziś korzystamy w pełni z tego narzędzia – podkreślał naczelnik Watycha. – Wszystkie projekty dokumentów planistycznych, jakie procedujemy, są obecne w osobnej zakładce. Żeby skorzystać z tego narzędzia, trzeba się zalogować. Uwaga czy wniosek złożone przez ten portal mają taką samą moc prawną jak dokument złożony osobiście w Urzędzie Miasta.

Projekt był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu, gdyż uwzględnieniu uwag towarzyszyła konieczność wprowadzenia korekt.

– W obrębie całego planu dominuje funkcja usługowo-produkcyjna i przemysłowa – przypominał projektant Bartłomiej Stawarz, zdalnie uczestniczący w omawianiu planu.  – Są też tereny handlu wielkopowierzchniowego, tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, z przedszkolem i kawałkiem zieleni urządzonej. W skład tego obszaru wchodzi też rejon stacji kolejowej, stadionu i część terenów usługowych między stadionem a linią kolejową.  Główny problem tego obszaru jest natury komunikacyjnej – koncentruje się wokół braku połączenia ul. Ceramicznej i Składowej. Te dwie ulice są ślepe. Dlatego w projekcie planu przewidziano łącznik obu ulic z wykorzystaniem nieczynnej bocznicy kolejowej, czyli terenów należących do miasta i odcinków, gdzie ten dojazd już funkcjonuje. Ponieważ niemożliwe było poprowadzenie tego łącznika wyłącznie po gruntach miejskich, część ulicy Ceramicznej jest poprowadzona po gruntach prywatnych – po obszarze, gdzie teraz odbywa się produkcja betonu. Tego też obszaru dotyczyły uwagi składane do projektu planu. Natomiast przebieg drogi udało się zaprojektować bez konieczności zawracania oraz z pominięciem zabudowy. Nie będzie konieczności jakichkolwiek wyburzeń przy realizacji tego łącznika. Natomiast będzie konieczność wykupu gruntów i likwidacji jakichś budowli – w postaci boksów żelbetowych i kolidującej infrastruktury technicznej. To jest nieodzowne przy realizacji nowych odcinków dróg w tak wysoko zurbanizowanych obszarach.

– Łącznik ulicy Ceramicznej i Składowej będzie miał w przyszłości fundamentalne znaczenie dla obsługi tych terenów, ponieważ każdy z wariantów bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z torami wymusi zamknięcie z tej strony ul. Ceramicznej – zaznaczał naczelnik Wojciech Watycha. – Oczywiście są to zadania do realizacji nie za rok, dwa, a nawet trzy.

Przy omawianiu założeń planu na istotny problem zwrócił uwagę radny Andrzej Swałtek:

– Te dwie ulice – Ceramiczna i Składowa – są w opłakanym stanie, a panuje tam duży ruch, jest coraz więcej przedsiębiorstw, a ci ludzie płaca podatki. Prosiłbym, żebyśmy wzięli to pod uwagę przy konstruowaniu nowego budżetu i przynajmniej zrobili nową nakładkę.

Przystąpienie do zmiany miejscowego Planu NT 32 Ludźmierska I (istniejące Centrum handlowe STOPIAK) – ma charakter intencyjny.

– Zgodnie z wnioskiem inwestora, Zmiana będzie polegała na niewielkiej korekcie linii zabudowy od strony północno-wschodniej i zwiekszeniu dopuszczalnej wysokości budynków z 12 do 15 metrów – tłumaczył naczelnik. – Dodam, że Studium mówi tutaj nawet o 18 metrach.

Również intencyjny jest projekt przystąpienia do wprowadzenia zmiany w m.p.z.p. Nowy Targ 34 – Spółdzielnie Mieszkaniowe. Planowane zmiany są niewielkie – polegać będą na korekcie granic terenów przy ul. Sikorskiego i Na Równi. Skorygowane zostaną również przepisy dotyczące wysokości zabudowy oraz zasad lokalizacji miejsc postojowych. Wynika to z zastrzeżeń, jakie zgłosił Urząd Wojewódzki.

/asz/

os 20.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również