Kamery live
prognoza pogody

Powiatowy rok – by Nowy był równie dobry jak stary!

10 stycznia 2024 16:35

POWIAT NOWOTARSKI. Tradycją stały się już doroczne Spotkania Starosty organizowane w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. To okazja do podsumowania minionego roku, podziękowań dla osób zaangażowanych w budowanie wspólnego dobra, także do wręczenia Medali Pamiątkowych Podhala.

Powiatowy rok – by Nowy był równie dobry jak stary!

Tym razem Medale uhonorowały zasługi, postawę i działalność Cecylii Stefankiewicz, która wzorowo pełni funkcję rodziny zastępczej; regionalistki instruktorki zespołów Anny Mrowcy oraz nowotarskiego przedsiębiorcy ze sfery handlu spożywczego – Adama Rajskiego. Wieczorne spotkanie umilał swoim kolędowaniem góralski zespół „Śtadra” z Szaflar, jeden z kilku prowadzonych przez Annę Mrowcę.

Cecylia Stefankowicz – od 20 lat pełni funkcję rodziny zastępczej i w tym czasie dała się poznać jako troskliwa, profesjonalna opiekunka, dbająca o wszechstronny rozwój dzieci. Nie lęka się przy tym wyzwań, jakie niesie opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi. Pomoc i opiekę świadczy z wielkim zaangażowaniem, wrażliwością i wyczuciem  indywidualnych potrzeb, stwarzając wszystkim swoim wychowankom prawdziwy dom. Dokłada wszelkich starań, by każdy z jej podopiecznych wkraczał w dorosłość z mieszkaniem i jakimś zasobem pieniężnym. Ci z kolei okazują wdzięczność, traktując jej dom i rodzinę jak swoją własną, utrzymując kontakty długo po usamodzielnieniu się.

Pochodząca z Maruszyny Anna Mrowca rosła w rodzinie, gdzie przywiązanie do podhalańskiej tradycji i kultywowanie obyczajów było codziennością, otoczona tańcem, muzyką i śpiewem. Jej matka jest wybitną góralską śpiewaczką i poetką. Jej też od najmłodszych lat towarzyszyła głosowo przy uroczystościach rodzinnych i wydarzeniach religijnych. Do dziś śpiewają razem w kościele w Maruszynie, czy w sanktuarium na Bachledówce. Gry na skrzypcach uczyła się od najlepszych prymistów. Studia na Akademii Rolniczej w Krakowie były czasem przygody z góralskim studenckim zespołem „Skalni”. Potem związała się z uczelnianym „Młodym Podhalem”, wystąpiła m.in. w pamiętnej operze góralskiej „Jan Paweł II na Podhalu”. Pracuje w wielu komisjach recytatorskich konkursów gwarowych. Jako instruktorka tańca i śpiewu działa już 12 lat. Prowadzi 6 zespołów regionalnych, zdobywając z nimi wiele nagród i wyróżnień.  

Adam Rajski jest głową rodzinnej spółki działającej na rynku od blisko 25 lat. Jako przedsiębiorca branży spożywczej prowadzi na terenie powiatu nowotarskiego sieć sklepów spożywczych Rajski Supermarket w ramach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, tworząc alternatywę dla rynku detalicznego zdominowanego przez zagraniczne sieci handlowe. Zatrudnia ok. 600 pracowników, dbając o ich profesjonalizm, wyniki i dobre relacje w zespole. Wzorem większości krajów Europy Zachodniej, nie prowadzi działalności w niedzielę ani w święta. Czuwa nad analizą rynku, zaopatrzeniem, marketingiem i kontrolą jakości, starając się zapewnić możliwie najlepsze produkty w przystępnych cenach. Wspomagał także powiat nowotarski w pomocy uchodźcom.

 Tegoroczne Powiatowe spotkanie było pierwszym, podczas którego nie odbyły się wręczenia podziękowań dla ludzi sportu. Na połowę marca planowana jest bowiem osobna Gala Sportu, w auli „Sokoła”.

Po starościńskich życzeniach nie mogło jednak braknąć sypania owsem na szczęście i dostatek. Prowadzący spotkanie Marcin Kudasik żegnał gości garścią mądrości słynnych myślicieli – żeby wchodziły w naszą codzienność.   

Wystąpienie noworoczne Starosty Krzysztofa Fabera:

Szanowni Państwo,

Serdecznie wszystkich witam na naszym kolejnym spotkaniu noworocznym. Niezmiernie miło mi spotkać się z Państwem w tym poświątecznym okresie, kiedy jeszcze w tle rozbrzmiewają dźwięki kolęd i wszyscy mamy w pamięci świąteczną atmosferę życzliwości i radości.

Tradycją naszego powiatu stały się spotkania noworoczne, podczas których oprócz zapewnienia wrażeń artystycznych oraz uhonorowania wyjątkowych osobistości naszego regionu, staramy się pokrótce przedstawić wykonaną przez nasz samorząd pracę. Nie traktujmy tego wystąpienia jako samozachwytu, raczej jako okazji do docenienia zmian i budowanie motywacji na bazie sukcesów z jednoczesną okazją do refleksji nad tym, co możemy zrobić lepiej.

Drogi powiatowe

Zawsze na zakończenie roku analizujemy stan dróg powiatowych, ponieważ jest to priorytet naszego samorządu, a skutki tej polityki są widoczne i dobrze oceniane przez mieszkańców i turystów. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat sukcesywne nakłady na inwestycje drogowe spowodowały, że podróże po naszych drogach są bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Łącznie na infrastrukturę drogową w 2023 r. wydatkowaliśmy ponad 45 milionów zł, w tym środki własne powiatu stanowiły niecałe 23 mln zł. Dzięki wspólnym staraniom połączonym ze sprawnym działaniem Powiatowego Zarządu Dróg udało się nam pozyskać znaczne sumy środków zewnętrznych, wśród których dominujące było dofinansowanie z budżetu Państwa – ponad 18 mln zł. Jak co roku ogromne podziękowania kieruję do włodarzy gmin z naszego terenu. Dzięki Wam możliwe było przeprowadzenie wielu inwestycji drogowych – łączne wsparcie finansowe gmin w 2023 r. wniosło ponad 8 mln zł.

Nie będę wymieniał wszystkich inwestycji, jednak chciałbym wspomnieć o kilku kluczowych, które były długo oczekiwane i szczególnie podnoszące komfort życia mieszkańców. W ubiegłym roku zakończyła się budowa mostu w Trybszu. Nowy obiekt zastąpił stary, wąski i regularnie podmywany przez Białkę most. Wartość tej inwestycji przekroczyła 16 milionów 200 tysięcy, gdzie wkład własny powiatu wyniósł 5 milionów 300 tysięcy złotych. Była to jedna z największych inwestycji drogowych, jakie wykonaliśmy jako powiat. Zakończyliśmy również rozbudowę drogi w Cichem i Ratułowie, obejmującą rozbudowę jezdni i budowę chodnika, bardzo oczekiwanego przez mieszkańców. Prawie półtora kilometra chodnika wraz z nową nawierzchnią powstało w Lipnicy Małej. Kompleksowej przebudowie uległy drogi powiatowe w Krempachach, Dursztynie, Ponicach, Bańskiej Wyżnej, Ludźmierzu oraz w Szaflarach i Bańskiej Niżnej.

Przystąpiliśmy także do realizacji modernizacji drogi powiatowej, prowadzącej przez przełęcz Knurowską i Ochotnicę. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polski Ład o wartości ponad 17 milionów zł.

Realizujemy także inne inwestycje dofinansowane:

–  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drodze powiatowej w Lipnicy Małej,

– z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Lipnicy Wielkiej,

– z rezerwy subwencji ogólnej realizujemy kompleksową przebudowę mostu w Podsarniu wraz z rozbudową chodnika.

Ponadto w 2023 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kompleksowe modernizacje odcinków dróg powiatowych w Szaflarach, w Cichem oraz  na odcinek drogi w Szczawnicy. W celu podniesienia bezpieczeństwa pozyskaliśmy środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg – “Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu” na zmodernizowanie dojścia do przejść dla pieszych poprzez wykonanie chodnika w miejscowościach Ratułów, Spytkowice oraz Nowa Biała. Otrzymaliśmy także dofinansowania z Polskiego Ładu na szeroko pojętą poprawę infrastruktury drogowej, w tym na rozbudowę drogi powiatowej w Spytkowicach i przebudowę drogi powiatowej w Rabie Wyżnej.

Powiat Nowotarski realizował również projekt pn. Głęboka Modernizacja Energetyczna Budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu polegający na kompleksowej odnowie budynku jednostki. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 2 miliony zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wyniosło 1,3 miliona złotych.

Jak widać po tym – trochę długim – wyliczeniu,  co roku czynimy starania by sukcesywnie podnosić jakość dróg powiatowych na mapie całego Powiatu Nowotarskiego. Działania te obejmują składanie wniosków o dofinansowania jak i zacieśnianie współpracy z gminami. Jestem przekonany, że obecny rok również będzie obfitował w kolejne ważne i potrzebne inwestycje drogowe  i mostowe.

Oświata

Kolejną ogromnie ważną sferą działalności naszego samorządu jest oświata. W zakresie edukacji bezsprzecznie największymi wydarzeniami upływającego roku jest oddanie do użytku budynku nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana wraz z rozbudową Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu. Powstał nowy budynek zapewniający nowoczesne i bezpieczne warunki nauki dla ponad 600 uczniów. Powstały sale dla kształcenia ogólnokształcącego, w pełni wyposażone pracownie kształcenia praktycznego oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. W wyniku rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu powstały sale do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz sale do zajęć sportowych. Inwestycja ta znacznie poprawiła warunki nauki i pobytu niepełnosprawnych wychowanków i uczniów tej placówki. Na realizację inwestycji przeznaczyliśmy ponad 35 milionów złotych, gdzie udało się nam pozyskać ponad 13 milionów dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Ministerstwa Sportu i rezerwy budżetowej. 

Ponadto, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego  w Nowym Targu w ramach likwidacji barier architektonicznych zrealizowano pod nadzorem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu o windę wraz z częściowym remontem elewacji budynku przy ul. Krasińskiego 1”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 milion 30 tys. zł, dofinansowanie z PFRON wyniosło 165 tys. zł.

               W zakresie pozostałych działań samorządu w obszarze edukacji najważniejszym jest zapewnienie w roku szkolnym 2023/2024 miejsca do nauki w szkołach ponadpodstawowych dla ponad 7 tysięcy uczniów. To o ponad 1000 uczniów więcej niż przed wprowadzeniem ostatniej reformy edukacji obejmującej likwidację gimnazjów i  wydłużenie kształcenia. Chciałbym podziękować dyrektorom, nauczycielom, uczniom, rodzicom i wszystkim pracownikom edukacji. To dzięki waszemu ogromnemu nakładowi pracy w naszych szkołach są bardzo wysokie wyniki nauczania potwierdzone wynikam zdawalności matury, egzaminów zawodowych, osiągnięciami w konkursach i olimpiadach i wysokimi miejscami w rankingach.

               Chciałbym również podziękować i podkreślić ogromny nakład pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówki kształcenia specjalnego skierowany do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 

               W roku 2023 pozyskaliśmy samochody do realizacji nauki prawa jazdy dla uczniów kształcących się w zawodach mechanicznych w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu. Dzięki współpracy ze strzelnicą LOK mogliśmy wdrożyć obowiązek przeprowadzenia zajęć na strzelnicy dla uczniów klas pierwszych  we wszystkich szkołach, w efekcie czego przeszkolono 2100 uczniów.

               Ważnym elementem samorządowych działań oświatowych było aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych z programów takich jak program Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskie ślady w Europie”, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Aktywnej Tablicy, Małopolskiej Akademii Rodzica, a także środki z rezerwy subwencji oświatowej.

            Konsekwentnie realizujemy również politykę podnoszenia jakości kształcenia zawodowego korzystając ze środków zewnętrznych. W 2023 roku rozliczono cztery projekty dotyczące rozwoju Centrów Kompetencji Zawodowych. Całkowita ich wartość wyniosła prawie 6,5 miliona  zł, z czego dofinansowanie uzyskane przez powiat ze środków zewnętrznych to ponad 5,7 miliona zł. W tych projektach wzięło udział 2340 uczniów. W efekcie prowadzonych działań prawie 1000 uczniów zdobyło nowe kwalifikacje, ponad 500 uczniów zdobyło doświadczenie zawodowe uczestnicząc w płatnych stażach u pracodawców. Ponadto w 2023 roku zakończył się dofinansowany projekt Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, w którym wzięło udział ponad 680 uczniów. Projekt ten obejmował między innymi udział w zajęciach on-line prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich oraz warsztatach prowadzonych bezpośrednio na uczelniach. Rozpoczęliśmy już przygotowania do nowej perspektywy, dzięki której możliwe będzie kontynuowanie wsparcia szkół zawodowych  w Powiecie  w kolejnych latach.

Szpital

Dla całej naszej lokalnej społeczności ważnym  zagadnieniem jest zakres i jakość usług realizowanych przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Analizując sytuację finansową placówki jesteśmy spokojni o jego dalsze funkcjonowanie i rozwój. Pragnę w tym miejscu podkreślić aktywną postawę dyrekcji, personelu medycznego oraz zespołu administracyjnego, dzięki którym następuje ciągły rozwój bazy materialnej szpitala i jakości oferty medycznej.

Z kluczowych inwestycji chciałbym tu wymienić poszerzenie oferty w zakresie usług medycznych poprzez uruchomienie Oddziału Chemioterapii Dziennej. Zakres prac obejmował remont istniejącej apteki szpitalnej w budynku „A” pod kątem utworzenia pracowni Cytostatyków wraz z wyposażeniem pracowni, kompleksową dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia oddziału chemioterapii. Wartość inwestycji to 11 milionów 800 tys. zł, gdzie 3 miliony zostały dotowane z budżetu Powiatu Nowotarskiego. W celu poprawy jakości usług medycznych, dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii zakupiono mikroskop operacyjny, gdzie 500 tysięcy złotych dotował Powiat Nowotarski, a 1 milion złotych dotował Sejmik Województwa Małopolskiego.

Ponadto Szpital poprawił efektywność transportu pacjentów  poprzez uzyskanie dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na zakup 5 ambulansów. Na dwa ambulanse z pełnym wyposażeniem Szpital otrzymał już dofinansowanie w wysokości 1.3 miliona złotych, gdzie wkład własny szpitala wyniósł 75 tys. zł. Natomiast na pozostałe 3 ambulanse jest decyzja Wojewody Małopolskiego o dofinansowaniu ich zakupu.

 Szpital w Nowym Targu, jako jeden z nielicznych szpitali w Polsce, realizuje projekt Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Projekt ten zakłada rewolucję jeśli chodzi o podejście do leczenie osób wymagających wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego. Celem Centrum będzie leczenie potrzebujących osób w środowisku, w którym funkcjonują one na co dzień, bez potrzeby umieszczania ich na oddziałach psychiatrycznych. Dzięki temu potrzebujący uzyskują pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia osób bliskich i łączności ze swoim środowiskiem. Zdaniem specjalistów, szybka diagnoza i natychmiastowe podjęcie leczenia są prostsze i tańsze niż hospitalizacja, a także zapewnia pacjentowi wyższy komfort leczenia. Na kompleksową pomoc Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego będą mogły liczyć osoby po przebytym kryzysie psychicznym. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego będzie wyposażone w 15 zespołów mobilnych, które będą dojeżdżały do potrzebujących. Ważną częścią działalności Centrum będą warsztaty i szkolenia kierowane do uczniów i ich rodziców, a także lekarzy rodzinnych, księży, policjantów, pracowników straży miejskiej, sędziów i pracowników służb społecznych. Na ten projekt Szpital pozyskał 17 milionów złotych z Funduszy Europejskich. 

Pomoc rodzinie

Działania powiatu to także pomoc rodzinom i osobom dotkniętym niepełnosprawnościami. W ramach corocznej kampanii o nazwie „Mamy etaty dla mamy i taty”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło szereg działań mających na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej m.in. współorganizując festyn rodzinny we Wróblówce, organizując konkurs plastyczny dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej o nazwie „Mój dom, moja rodzinna” oraz dofinansowanie wyjazdu kolonijnego dla wychowanków pieczy zastępczej w okresie wakacyjnym.

          Od sierpnia 2023 r.  na terenie powiatu rozpoczęła działalność – w ramach zlecenia realizacji zadania własnego powiatu – całodobowa placówka wsparcia: Dom dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi „U Matusi” w Rabce Zdroju. Placówka prowadzona jest przez Fundację „Przystań w Nazarecie” i przeznaczona jest dla 18 osób.

            Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta. Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjenta oraz ułatwienie mu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta. Łączna kwota przyznanych środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację Programu wynosi  126 tys. zł.

W 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało także  zadanie pod nazwą. „Zlecanie zadań fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji społecznej”. Zarząd Powiatu Nowotarskiego przeznaczył na realizacje ww. zadania środki finansowe do kwoty 50 tys. zł co stanowiło 80% planowanych całkowitych kosztów. Mając na względzie obszar zadań związany z zapewnieniem pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z rodzin z terenu Powiatu Nowotarskiego, Rada Powiatu podjęła decyzję o zmianie modelu realizacji zadania – z zadania powierzonego w drodze konkursu podmiotowi zewnętrznemu, na model realizacji poprzez jednostkę własną. W 2023 roku Powiat pozyskał dotację z budżetu Wojewody w wysokości 323 450,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie nowej placówki socjalizacyjnej w naszym Powiecie. Środki własne jakie zostały wyasygnowane przez Zarząd Powiatu w wysokości ok. 208 tys. zł wraz z dotacją Wojewody pozwoliły przeprowadzić najniezbędniejsze prace remontowo-budowlane oraz zakupić pełne wyposażenie i tym samym uzyskać z dniem 1 stycznia bieżącego roku zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie placówki w Nowym Targu przy ul. Szaflarskiej dla 14 podopiecznych.

Działalność kulturalna

W zakresie działalności kulturalnej pragnę przywołać tylko kilka danych liczbowych obrazujących aktywność powiatowych instytucji kultury. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zorganizowało zajęcia dla około 600 osób, realizując tygodniowo około 200 godzin zajęć kulturalnych i sportowych pozalekcyjnych. Ogólnie podopieczni PCK zdobyli prawie 200 nagród w międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych konkursach plastycznych. Należy też nadmienić, że Powiatowe Centrum Kultury jest organizatorem na “Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego” terenie powiatu. W ramach tego systemu Powiat Nowotarski zajął II miejsce w całym województwie małopolskim.

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju odwiedziło około 9 tysięcy osób. W placówce zorganizowano  5 wystaw czasowych, 61 warsztatów z zakresu malarstwa na szkle i zabawki drewnianej w których wzięło udział prawie 1800 osób – głównie młodzieży i dzieci. Ponadto przeprowadzono 96 lekcji muzealnych. Pod patronatem Starosty Nowotarskiego odbył się XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, który gościł wielu znamienitych muzyków. Z kolei Lipcowy Jarmark w Muzeum zgromadził 50 twórców ludowych z naszego regionu i ponad 2 tysiące uczestników. Równie liczna publiczność odwiedziła Muzeum podczas dorocznego Konkursu Palm Wielkanocnych – najstarszego tego typu konkursu w Polsce. Kontynuacja „Nocy Muzeów” w rabczańskim zabytkowym kościele odbyła się pod szyldem przeglądu filmów etnograficznych, a licznie przybyli goście mogli obejrzeć produkcje u samego rdzenia, źródła i kolebki etnograficznej misji muzeum.  W listopadzie w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju odbyły się szkolenia z wyrobu sera gazdowskiego zwanego ”gołką”.

 Teatr Lalek “Rabcio” w 2023 roku, poza swoją dobrze znaną działalnością skierowaną dzieciom, konsekwentnie poszerzał też repertuar o propozycje dla widza dorosłego. Po premierach dwóch przedstawień dla młodych widzów: “Robaczki” w reżyserii Dagmary Żabskiej oraz “Oto Rabcio!” w reżyserii  Filipa Bochenka, nadszedł czas na “Makbeta” w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, wykorzystującego metody teatru lalek i teatru ożywionej formy. Zespół aktorski zagrał dla 21 tysięcy widzów w siedzibie teatru i dla 5500 widzów na spektaklach wyjazdowych. Łącznie zagrano 230 spektakli. Obok działalności stricte teatralnej, teatr kontynuuje działalność warsztatową w ramach edukacji teatralnej, realizując zajęcia plastyczne, aktorskie i lalkarskie. Uwzględniając potrzeby widza dorosłego, prężnie rozwija się oferta wydarzeń zewnętrznych, organizowanych przez inne podmioty kulturalne oraz artystów z dziedziny poezji śpiewanej, folku, bluesa czy awangardowe projekty autorskie.

Podsumowanie:

Czas podsumowań to również czas podziękowań. Prezentując tylko wybrane wydarzenia i przedsięwzięcia minionego roku mam świadomość, że każdy sukces to efekt pracy zespołowej i zaangażowania wielu osób. Z tego względu chciałbym:

  • Podziękować wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, pracownikom wszystkich jednostek i służb powiatowych. Bez Was te działania nie byłyby możliwe.
  • Podziękować wójtom i burmistrzom naszego powiatu, którzy współpracują z nami w wielu dziedzinach pracy samorządowej.
  • Podziękować parlamentarzystom, którzy wspierają skutecznie liczne oddolne inicjatywy samorządowe.
  • Podziękować wszystkim ludziom, którym na sercu leży rozwój naszej lokalnej wspólnoty i którzy ten rozwój wspomagają swoją pracą, umiejętnościami i życzliwością.

 

Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podsumowania 2023 roku. Wchodząc w rok 2024, nam wszystkim życzę, żeby nasz powiat i wszystkie nasze lokalne społeczności się dalej rozwijały, zapewniając dobre miejsce do życia dla wszystkich mieszkańców. Życzę też Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia i codziennego szczęścia. 

Wszystkiego najlepszego!

(asz)

Fot. Paweł Kos

 

 

 

Anna Szopińska 10.01.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również