Kamery live
prognoza pogody

Oferta pracy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

8 listopada 2022 09:38

ZGM w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (1 etat) – administrator nieruchomości. 

 

 

Oferta pracy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.

1. Stanowisko pracy:

Administrator Nieruchomości

2. Wymagania:

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie średnie
 • znajomość ustaw:
  • własności lokali
  • związanych z gospodarką nieruchomościami i aktów wykonawczych oraz Kodeksu Cywilnego
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office – w tym przede wszystkim programów Word, Excel
 • umiejętności analityczne
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administrowaniu nieruchomościami oraz związanym z obsługą inwestycji(procesów budowlanych)
 • prawo jazdy kat. B

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • dobra organizacja własnego stanowiska pracy, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, cierpliwość, odporność na stres,
 • umiejętności szybkiego uczenia się,
 • elastyczność, mobilność, gotowość do pracy w terenie,
 • kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • w związku z szerokim zakresem obsługiwanych nieruchomości niezbędne jest posiadanie własnego samochodu

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe obowiązki:

 • administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie
 • bieżący nadzór nad realizacja umów zawartych przez Wspólnoty z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
 • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
 • udział w zebraniach ogółu właścicieli lokali,
 • kontrola jakości usług świadczonych przez firmy porządkowe, remontowe, serwisowo-techniczne obsługujące nieruchomość,

5. Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • praca na terenie budynku Spółki oraz na terenie Miasta Nowy Targ,
 • pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny*,
 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt*,
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • oświadczenie potwierdzające posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające aktualne zatrudnienie),
 • dokumenty (ich kopie) potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych
  miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli ochrony środowiska, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

*Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia o 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 14 listopada 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “Nabór na stanowisko Administrator Nieruchomości”, osobiście w siedzibie Spółki Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 2 pok. nr 4, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 2, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.
W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.

8. Klauzula

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o.

 • Adres: ul. Powstańców Śląskich 2, 34-400 Nowy Targ, nr tel.: 18 264 02 70
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Miasta Nowy Targ jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

os 08.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również