Kamery live
prognoza pogody

Oddział Przygotowania Wojskowego po raz pierwszy w Zakopanem!

2 września 2022 12:29

W dniu wczorajszym, Szef Wydziału Rekrutacji – mjr Jerzy CZAJKA wziął udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, gdzie uruchomiony został Oddział Przygotowania Wojskowego. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach #dobrowolnaZSW czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.

Oddział Przygotowania Wojskowego po raz pierwszy w Zakopanem!

Limit na otwarcie nowych oddziałów w roku szkolnym 2022/23 wynosił 40. W tej liczbie 11 szkół już jest obecne w programie, 16 szkół dołączy z projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który jako program pilotażowy będzie stopniowo wygaszany, 13 szkół natomiast zadebiutuje w programach koordynowanych przez MON. One są zatem szczególnie gorąco witane w rodzinie klas wojskowych. Obecnie istnieje 150 oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2022 roku ta liczba się zwiększy do 190.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe, a właściwie organy prowadzące szkołę w przypadku tej szkoły Starostwo Powiatowe w Zakopanem, miały możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstają oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Od roku szkolnego 2020/21 w wybranych szkołach ponadpodstawowych w całym kraju (130) uczniowie rozpoczęli naukę w oddziałach przygotowania wojskowego (OPW), czyli nowego rodzaju klasach mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego ubiegać się mogły organy prowadzące szkołę składając do ministra obrony narodowej odpowiedni wniosek wraz z szeregiem dokumentów. Wnioski te były opiniowane zarówno przez kuratoria oświaty, jak i terenowe organy administracji wojskowej (WSzW, WKU). „Hotelarz” mimo pozytywnych opinii kuratorium, jak i WSzW niestety przez poprzednie dwa lata nie uzyskał stosownego zezwolenia. I rok – 130 szkół, II rok –  zaledwie 20 oddziałów, aż w tym roku jednym z 40 szkół, które otrzymały to zezwolenia zostało Technikum nr 2 Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Wł. Zamoyskiego w Zakopanem – Decyzja z nr 2 z 2022 r. z dnia 23 marca podpisana przez wiceministra ON – sekretarza stanu – Marcina OCIEPĘ.

Ta decyzja nie jest jednak wydana na stałe i może być cofnięta w przypadku:

  1. stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego jest sprzeczna z realizacja programu szkolenia, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
  2. niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, negatywnej oceny szefa CWCR OZ w Krakowie w zakresie realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi.

Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego realizowane będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. W części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę, a w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową, którą w przypadku tej szkoły jest Wojskowy Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego w Zakopanem. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Minimalna liczba godzin przewidziana na zajęcia realizowane w technikum wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego. Liczba uczniów w klasie wynosić ma nie więcej niż 30 osób.

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego.

MON może udzielić dofinansowania zakupu wyposażenia dla szkoły, między innymi zestaw sprzętu do szkolenia OPW: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe czy nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

W przypadku udzielenia dotacji w pełnym zakresie, dla oddziału liczącego minimum 22 uczniów, wynosi ona ponad 42 tys. złotych. Dotacja jednak udzielona będzie w roku otwarcia pierwszego oddziału (pakiet wyposażenia dla szkoły) a zakupione mienie służyć będzie dla placówki w następnych latach. O kolejną dotację szkoła będzie mogła się ubiegać po 4 (5) latach od otrzymania pierwszej dotacji. Również znajdą się pieniądze na zestaw umundurowania dla uczniów. Taka dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania w trakcie trwania nauki. Dofinansowane będą również dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej oddalonej od szkoły ponad 60 km. Oczywiście dotacja przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego zatem szkoły mogą, ale nie muszą skorzystać z tej formy finansowania. Ponadto, na zajęcia z zakresu przygotowania wojskowego została zwiększona subwencja oświatowa na ucznia z oddziału przygotowania wojskowego.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowego Centrum Rekrutacji w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

mat. prasowy WCR w Nowym Targu 

os 02.09.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również