Kamery live
prognoza pogody

Nowotarski ZNP apeluje do radnych w sprawie “lex Czarnek”

28 listopada 2021 12:41

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu wystosował pismo do radnych gmin, miast i powiatu nowotarskiego z prośbą o wsparcie działań zmierzających do zatrzymania kontrowersyjnych zmian w prawie oświatowym – tzw. “Lex Czarnek”. “To próba scentralizowania zarządzania oświatą i powrót do rozwiązań, którym obca była idea samorządności i demokratyzacji życia szkoły. Ich wdrożenie prowadzi do odebrania organom prowadzącym i kierownictwu szkół autonomii i realnego wpływu na jakość pracy szkół i placówek” – argumentują nowotarscy nauczyciele. Projekt nowelizacji ustawy został już przyjęty przez rząd i wkrótce ma trafić pod obrady Sejmu.

 

Nowotarski ZNP apeluje do radnych w sprawie

W wystosowanym w dniu 9 listopada br. piśmie, zarząd powiatowego oddziału ZNP w Nowym Targu wzywa rady miast, gmin i powiatu do przygotowania uchwał w formie  apelu do władz państwowych o zatrzymanie zmian w prawie oświatowym, przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

-Jest to fundamentalnie ważne dla naszych dzieci, dla przyszłości demokracji i rozwoju naszego kraju – podkreślają przedstawiciele nowotarskiego oddziału ZNP z prezesem Marcinem Dominem na czele, szczegółowo przedstawiając, jaki wpływ nowelizacja ustawy będzie miała także na życie nowotarskich szkół i losy oświaty w naszym powiecie.

Pismo zostało skierowane do wszystkich samorządów Nowotarszczyzny – od Zubrzycy po Szczawnicę. 

Poniżej pełna treść apelu, jaki nowotarski oddział ZNP wystosował do samorządów gminnych i powiatowych. 

“Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Targu, działając w trosce o przyszłość polskiej oświaty, kieruje do Państwa prośbę o przyjęcie przez Radę Powiatu/Miasta/Gminy stanowiska wspierającego ZNP, które zdecydowanie odrzuca propozycje przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Proponowany przez MEiN projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela zawiera rozwiązania skrajnie niekorzystne.

Czy wiedzą Państwo, że wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje de facto nadanie kuratorowi uprawnienia do powoływania i odwoływania dyrektora szkoły? Samorząd lokalny starci realną możliwość wyboru dyrektora szkoły, proponuje się bowiem rozwiązanie, aby organ nadzoru pedagogicznego w składzie komisji konkursowej dysponował większą liczbą głosów (5) niż organ prowadzący szkołę (3), co nie tylko zaburza równowagę w składzie komisji konkursowej na rzecz jednego organu, ale również prowadzi do tego, że umniejsza się rolę organu prowadzącego w wyborze dyrektora mimo, iż to jednostki samorządu terytorialnego głównie finansują zadania oświatowe. Ciekawostką, nieznaną do tej pory w polskiej legislacji jest zasada, że kurator będzie mógł wysłać do komisji konkursowej mniejszą liczbę przedstawicieli (np. 3 lub 4), ale przysługiwało im będzie… 5 głosów. (sic!)

Bez wątpienia wprowadzone rozwiązanie stanowi próbę scentralizowania zarządzania oświatą i powrót do rozwiązań, którym obca była idea samorządności i demokratyzacji życia szkoły, a ich wdrożenie prowadzi do odebrania organom prowadzącym i kierownictwu szkół autonomii i realnej możliwości wpływu na jakość pracy szkół i placówek. Zmiany uprawniają także organ nadzoru pedagogicznego do złożenia wniosku o odwołanie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia, gdzie rola organu prowadzącego sprowadza się tylko do wydania stosownego zarządzenia (uchwały).

Duże wątpliwości budzi także propozycja wprowadzenia dodatkowej normy umożliwiającej kuratorowi oświaty faktyczne zawieszenie dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Nie wyjaśniono, co to jest „sprawa niecierpiąca zwłoki” i jak rozumieć „zagrożenie bezpieczeństwa uczniów”. Pod sformułowania te będzie więc można podciągnąć praktycznie wszystko.

Kurator będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zawieszenie nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, zanim w ogóle wszczęte zostanie wobec tego nauczyciela postępowanie dyscyplinarne. Organ prowadzący będzie musiał wniosek zrealizować. To oznacza, że kurator otrzyma prawo do odwołania dyrektora praktycznie w dowolnym momencie.

Proszę pamiętać, że w szkole, gdzie próbuje się zastraszyć dyrektora, boją się też nauczyciele i uczniowie.

Czy wiedzą Państwo, że projekt nowelizacji zmierza do wprowadzenia urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkołya także zdecydowanego sformalizowania procedury, co może zmierzać do ograniczenia wspierania systemu oświaty przez stowarzyszenia i inne organizacje – w sposób sprzeczny z podstawowymi zasadami działania systemu oświaty? Tą zmianą pozbawia się części kompetencji Rady Rodziców, o zajęciach dodatkowych w szkole decydować będzie kurator a nie społeczność szkolna. Do tej pory to rodzice wraz z dyrektorem decydowali o tym, jakie zajęcia dodatkowe realizuje się w danej placówce i które organizacje nawiążą współpracę ze szkołą. Zgodnie z projektem MEiN, wolność rodziców zostanie znacząco ograniczona, ponieważ nad ich wyborami czuwać ma kurator. To kurator zdecyduje, które organizacje zaproponują uczniom i rodzicom na terenie szkoły dodatkowe zajęcia, czy warsztaty.

Czy wiedzą Państwo, że planuje się podniesienie pensum nauczycieli z 18 do 22 godzin co spowoduje z jednej strony zwolnienia, a z drugiej sytuację w której nauczyciel będzie zmuszony pracować w kilku szkołach by „łatać” etat. Pragniemy zauważyć, że tylko w pełni zaangażowany nauczyciel pracujący w jednej szkole jest gwarantem dobrej edukacji.

Czy mają Państwo świadomość, że MEiN zakłada likwidację 44 017 etatów nauczycielskich? Zwolnienia mogą dotknąć także Państwa Powiat/Miasto/Gminę.

Czy w związku z tym w budżecie Powiatu/Miasta/Gminy na przyszły rok planowane są dodatkowe środki na ewentualne odprawy dla zwalnianych nauczycieli?

Czy Powiat/Miasto/Gmina prowadzi symulację ilu nauczycieli i jakich przedmiotów trzeba będzie zwolnić a jakich będzie brakować?

Biorąc powyższe pod uwagę zachęcamy do zainteresowania się sprawą i omówienia ewentualnych działań podczas najbliższego posiedzenia komisji oświaty.

Wzywamy do przygotowania uchwały Rady Powiatu/Miasta/Gminy w sprawie apelu do władz państwowych o zatrzymanie zmian w Prawie oświatowym, jak i w pragmatyce zawodowej nauczycieli, przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest to bowiem fundamentalnie ważne dla naszych dzieci, dla przyszłości demokracji i rozwoju naszego kraju.

Ze swojej strony deklarujemy chęć udziału we wszystkich działaniach samorządu w tej sprawie.

Mamy nadzieję, że wspólne działania Związku Nauczycielstwa Polskiego i jednostek samorządu terytorialnego pozwolą na zatrzymanie szkodliwych dla polskiej edukacji zmian.

Jeżeli uznają Państwo za stosowne przyjęcie uchwały odrzucającej zmiany zawarte w „Lex Czarnek”, to prosimy o przesyłanie ich na ręce Premiera Rządu RP oraz do wiadomości naszego Oddziału.”

Zdjęcia pochodzą z manifestacji zorganizowanej 9 października br. pod gmachem MEiN w Warszawie pod hasłem “Dość arogancji i braku szacunku!”, w której brali udział również przedstawiciele ZNP oddział Nowy Targ. 

źródło: ZNP Nowy Targ/Facebook

os 28.11.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również