Kamery live
prognoza pogody

Nabór na urzędników wyborczych

6 marca 2018 10:52

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

Nabór na urzędników wyborczych

INFORMACJA

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

z dnia 21 lutego 2018 r.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną dla gmin wchodzących w skład powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego oraz miasta Nowy Sącz, dla których – zgodnie z §1.1 i § 1.2 uchwały zostaje ustalona   liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do pobrania wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego w wersji edytowalnej.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury  Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, w godzinach urzędowania (pon. – pt. 7:30 – 15:30). Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do tut. Delegatury również pocztą elektroniczną ([email protected] lub [email protected] ), jednakże w terminie wynikającym z uchwały muszą zostać przesłane dokumenty „papierowe”. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania „papierowego” zgłoszenia (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Termin składania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego upływa z dniem 14 marca 2018 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Szczegółowe zasady powoływania oraz zadania urzędnika wyborczego określa:

– ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy – Dział II rozdział 9 – Urzędnicy wyborczy,

– uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Dyrektor Delegatury KBW w Nowym Sączu
(-) Maria Zięba

 

INFORMACJA

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

z dnia 22 lutego 2018 r.

W związku z otrzymanym dodatkowym stanowiskiem Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2018 r. znak: ZPOW-071-3/18 (data wpływu 22.02.2018), w uzupełnieniu informacji o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, uprzejmie informuję, że:

  1. W treści informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego dodaje się:

„W związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. po. 922 z późn.zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul.Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

2. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego dołączając do zgłoszenia kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Dyrektor Delegatury KBW w Nowym Sączu
(-) Maria Zięba

 

ZAŁĄCZNIKI

os 06.03.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również