Kamery live
prognoza pogody

Miasto wprowadza m.in. możliwość zmiany warunków umów najmu lokali użytkowych

10 kwietnia 2020 12:56

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.52.2020 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Miasto wprowadza m.in. możliwość zmiany warunków umów najmu lokali użytkowych

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i stanem epidemii ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 491), na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 15 ust. 1 Uchwały Nr 76/XLII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i § 1 ust. 3 Zarządzenia Nr 0050.Z.151.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na 2020 rok dla terenów wydzierżawianych przez Gminę Miasto Nowy Targ. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się możliwość zmiany warunków umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości, zawartych z przedsiębiorcami korzystającymi z lokali użytkowych oraz nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Targ na zasadach określonych w § 2.

§2

  1. Zmiana warunków umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości będzie możliwa począwszy od 1 kwietnia 2020 r. i polegać będzie na obniżeniu wysokości miesięcznego czynszu najmu lub dzierżawy do 90%, powiększonego o podatek VAT oraz opłaty niezależne od Wynajmującego i przypadającą na dany lokal opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czynsz najmu za marzec 2020 r. nie ulega zmianie.
  2. Czynsz najmu lub dzierżawy w wysokości określonej w ust. 1 ustala się na pisemny wniosek najemcy w przypadku gdy przychód uzyskany w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości w miesiącu, którego dotyczy wniosek zmniejszył się o więcej niż 30% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Jeżeli najemca lub dzierżawca nie osiągnął w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej dane o sytuacji najemcy lub dzierżawcy będą składane w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, a decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Wynajmujący lub Wydzierżawiający. Weryfikacji wniosków dokonuje się na podstawie przedłożonych przez najemcę lub dzierżawcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających wysokość osiągniętych przychodów lub na podstawie złożonego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, które to oświadczenie może podlegać weryfikacji.
  3. Faktury za dany miesiąc będą wystawiane na początku danego miesiąca w pełnej wysokości z 60 dniowym terminem płatności po wcześniejszym zawarciu aneksu do umowy najmu lub dzierżawy. Zmiana warunków umowy następuje w oparciu o aneks do umowy najmu lub dzierżawy, na podstawie którego wystawiana będzie korekta uprzednio wystawionej faktury.
  4. Możliwość zmiany warunków umów najmu na zasadach określonych w ust. 1 – dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a najemca lub dzierżawca nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r..

 
Piotr Starmach 10.04.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również