Kamery live
prognoza pogody

Kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

8 listopada 2022 17:38

W związku z realizacją obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r poz. 1297 z późn. zm.) Urząd Miasta Nowy Targ przypomina, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kontrola nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Z listą podmiotów prowadzących działalność w ww. zakresie na terenie Gminy Miasto Nowy Targ można zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400, pok. 202 lub pod adresem: www.nowytarg.pl/zbiorniki/Podczas kontroli upoważnieni pracownicy Referatu ds. Gospodarki Komunalnej sprawdzać będą posiadanie ww. umów, a także dowody potwierdzające regularność wywozów nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Ilość nieczystości ciekłych powstających na terenie nieruchomości zostanie określona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70), według których zużywa przeciętnie 2,4 m3 miesięcznie tj. 80 litrów dziennie.

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, mający możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej mają obowiązek podłączenia się do niej, o czym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, a zgodnie z art. 152 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510osoby fizyczne użytkujące przydomowe oczyszczalnie ścieków (o przepustowości do 5 m3/d), mają obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

Jednocześnie informujemy, że nie wywiązywanie się z ww. obowiązków, jak również pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ przyjętym uchwałą nr XLI/451/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 04 maja 2022 r. poz. 3274) podlega karze grzywny. Apelujemy o kierowanie wszystkich nieczystości ciekłych powstających w gospodarstwach domowych do przeznaczonych do tego urządzeń lub instalacji, a także kontrolę szczelności zbiorników bezodpływowych, gdyż pozbywanie się ścieków w nieprawidłowy sposób wpływa niekorzystnie na jakość wód, które ujmowane są przez studnie gospodarskie i wykorzystywane do picia.

os 08.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również