PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki NTVK

19 sierpnia 2021 09:11

Rada Nadzorcza spółki Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki NTVK

RADA NADZORCZA SPÓŁKI NOWOTARSKA TELEWIZJA KABLOWA Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

I. Kandydaci ubiegający się o to stanowisko i funkcję muszą spełniać następujące wymagania:

Posiada:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce.

 2. Posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej ukończone studia magisterskie.

 3. Biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

 4. Posiadać co najmniej 5 letni staż pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub w zarządzaniu działalnością gospodarczą.

 5. Korzystanie z pełni praw publicznych.

 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe oraz nietoczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego.

 8. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.

 9. Posiadać prawo jazdy kat. B

II. Umiejętności:

 1. Znajomość przepisów prawa związanych z: funkcjonowaniem spółek praw handlowego, telekomunikacyjnego w zakresie świadczonych przez spółkę usług oraz prasowego oraz dotyczącego mediów elektronicznych

 2. Dobra komunikacja międzyludzka

 3. Podejmowania decyzji

 4. Kreatywnego rozwiązywania problemów

 5. Analityczna

 6. Odporność na stres

 7. Dyspozycyjność

III. Wymagania preferowane:

 1. Kierunki studiów związane z telekomunikacją, marketingiem, zarządzaniem, mediami, dziennikarstwo.

 2. Uprawnienia Ministra Skarbu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

 3. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym w spółce prawa handlowego.

 4. Znajomość języka angielskiego.

IV. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

 1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;

 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy;

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający oświadczenie o spełnianiu przez Kandydata – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia;

 4. oświadczenie Kandydata o niekaralności – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia;

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną zgodnie z Załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.

 6. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz, 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 7. List motywacyjny

 8. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach

 9. Kopię świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. I.2

 10. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce

 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 12. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji.

 13. Koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki.

 14. Pisemne zgłoszenia wraz z ww. dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs Prezes Zarządu spółki Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.”

V. Zgłoszenia będą przyjmowanie w terminie do dnia 24 września 2021 roku do godz. 12:00 w siedzibie Spółki 34-400 Nowy Targ, ul. Józefczaka 1 osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszenie powinno być zamknięte w kopercie i opatrzone dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.”

 1. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

 2. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione, niezbędne na potrzeby rekrutacji, dokumenty związane ze Spółką i nienaruszające praw osób trzecich.

 3. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do dnia 12 października 2021 roku w siedzibie Spółki. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni, na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Niezgłoszenie się Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację Kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą: 1) wiedza o sektorze, w którym działa Spółka oraz o wizji Kandydata na prowadzenie spraw Spółki i rozwoju Spółki; 2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych; 4) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 5) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej; 6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.

 5. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza Spółki poinformuje Kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez Kandydata w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

 6. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie, bez podawania przyczyn przedłużyć okres składania zgłoszeń, a informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na stronie http://ntvk.com.pl/

 7. Rada Nadzorcza Spółki, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi Kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany w zgłoszeniu do postępowania adres poczty elektronicznej.

 8. W toku konkursu Rada Nadzorcza Spółki może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 9. Jeżeli wyłoniony Kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu najwyżej ocenionemu Kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

 10. Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Klauzula informacyjna.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu 34-400 przy ul. Józefczaka 1 (KRS: 0000129136, NIP: 7350009726, REGON: 490026008) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na funkcję Prezesa Zarządu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez spółkę Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji związanych z konkursem lub uzyskania dokumentów kandydaci proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected]

Załączniki do pobrania:

zal_nr_1_do_ogloszenia_-_kwestionariusz_osobowy

zal_nr_2_do_ogloszenia_-_oswiadczenie_o_niekaralnosci

zal_nr 3 do_ogloszenia_-_oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych

 

Piotr 19.08.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również