PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

24 maja 2021 14:13

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu

Do konkursu przystąpić może osoba, która spełnia niezbędne wymagania, tj.:

  1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie o kierunku artystycznym, menadżerskim, z zakresu zarządzania kulturą, bibliotekoznawstwa, obszaru nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki;
  3. posiada co najmniej 5 letni staż pracy (uwzględnia się własną działalność gospodarczą, wykonywanie działalności na podstawie umów cywilno-prawnych lub kontraktów menadżerskich) lub posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
  4. posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
  5. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
  6. przedstawi autorski program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na najbliższe cztery lata, z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu oraz określenia Regulaminu Konkursu;
  7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub karnoskarbowe;
  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 289);
  10. posiada nieposzlakowaną opinię

Termin składania dokumentów – do 15 czerwca 2021 r. do godz. 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu” i adnotacją „nie otwierać”.

Szczegółowe informacje dotyczące, m.in.: dodatkowych wymagań, zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, warunków pracy oraz niezbędnych dokumentów, jakie należy złożyć, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ w zakładce „Oferty pracy Urzędu Miasta” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

zdjęcie: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu/Facebook

os 24.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również