Kamery live
prognoza pogody

Konferencja prasowa ws. targowicy

29 kwietnia 2016 14:39
Wyciszenie Włącz dźwięk

Czy Nowa Targowica okaże się sukcesem ? Przekonamy się niebawem. Tymczasem w nowotarskim samorządzie wrze… Radni miejscy wydali oświadczenie, w którym wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi uruchomienia placów targowych poza wskazanym przez miasto terenem koło oczyszczalni ścieków.

Reakcja Radnych jest podytkowana przede wszystkim stanowiskiem biznesmena Tomasza Żarneckiego, który poinformował, że tworzy własne miejsce targowe na terenie byłej zajezdni PKS przy ulicy Ludźmierskiej w Nowym Targu. Żarnecki zapowiada, że handel będzie uruchomiony w tym samym czasie co na Nowej Targowicy.

Pod oświadczeniem podpisali się przedstawicieli wszystkich klubów w Radzie Miasta, a także Radni niezrzeszeni. To wyraźny sygnał jedności w niezwykle kontrowersyjnym temacie jakim są przenosiny targowicy w nowe miejsca.

Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia konferencji prasowej Przewodniczącego Rady Miasta – Janusza Tarnowskiego oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ – Grzegorza Watychy.

 

 

Dziś nowotarscy radni wydali oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim:
„W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi planowanego przeniesienia targowicy miejskiej Radni Rady Miasta w Nowym Targu wyrażają dezaprobatę dla propozycji rozproszenia i uruchomienia w kilku lokalizacjach sprzedaży targowiskowej na terenie miasta.

Pragniemy przypomnieć, że przeniesienie targowicy w związku z budową obwodnicy we wschodniej części miasta było planowane już w latach 70. Między innymi z tego właśnie powodu władze miasta nie były zainteresowane inwestycjami rozwojowymi na terenie starej targowicy, również takiego zainteresowania nie wykazywali prywatni właściciele przyległych terenów, na których prowadzona jest do dzisiaj działalność targowa. Władze miasta mając na uwadze plany rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie starej targowicy oraz potrzebę uporządkowania handlu targowiskowego w sposób zapewniający najlepsze standardy dla prowadzenia tej formy handlu i usług, a także zachowując właściwą dbałość w zakresie ładu przestrzennego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ruchu drogowego skupiły się na poszukiwaniu miejsca, w którym mogłaby powstać nowa targowica miejska, spełniająca oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Jak wielu zapewne pamięta, w 2000 roku władze miasta wybrały lokalizację nowej targowicy na przeciwległym brzegu Dunajca, na terenie znajdującym się poniżej obszaru lotniska i niedawno wybudowanego cmentarza. W tym zakresie zlecono wówczas opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ – 16, który umożliwiłby wybudowanie nowej targowicy. Plan ten został uchwalony przez Radę Miasta 26 lipca 2006 roku.

3 listopada 2006 roku ówczesny Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny zagospodarowania obszaru przeznaczonego pod targowisko miejskie wraz z otoczeniem, które mogłoby powstać w rejonie nazywanym Podmieścisko. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w 2007r. Niestety, w proponowanej lokalizacji Miasto było właścicielem tylko niewielkiej części potrzebnego gruntu (ok 1 ha), pozostała część była w posiadaniu prywatnych właścicieli. Pomimo licznych starań i wielokrotnych spotkań z właścicielami nie udało się wykupić potrzebnych gruntów jak i też zachęcić ich do przystąpienia do spółki. Zdaniem większości mieszkańców i nie tylko, ta lokalizacja była najlepszą ze wszystkich możliwych, jednak z powodu braku zgody właścicieli nieruchomości ostatecznie stała się niemożliwa do przeprowadzenia i koncepcja ta upadła.

W 2008 roku Miasto przystąpiło do budowy pierwszego etapu obwodnicy tj. odcinka łączącego ul. Waksmundzką z ul. Kowaniec (droga i most na Bałęzowym). Dalszym krokiem zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planami rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej jest budowa kolejnego odcinka obwodnicy przebiegającej przez teren starej targowicy do Alei Tysiąclecia i dalej przebudowanym odcinkiem ulicy Sikorskiego. Warunkiem przystąpienia do budowy drogi było przeniesienie targowicy w inne miejsce.

W 2012 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na lokalizację nowej targowicy miejskiej i zaprosił do składania ofert na jej zorganizowanie podmioty prywatne. Wpłynęły tylko dwie oferty pisemne od podmiotów prywatnych, pierwsza z lokalizacją na starym tartaku i druga w rejonie przy oczyszczalni ścieków. Właściciel nieruchomości po byłej bazie PKS nie wyraził wtedy zainteresowania i nie złożył – choć miał taką możliwość, swojej oferty. W związku z otrzymaniem w/w ofert, poprzedni Burmistrz Miasta w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na układ komunikacyjny miasta zlecił wykonanie „Analizy ruchu komunikacyjnego dotyczącej wpływu projektowanej w Nowym Targu nowej targowicy (dla obydwu lokalizacji) na istniejący i projektowany układ drogowy”. Analiza ta została zaprezentowana na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 28 września 2012 roku. W wyniku dokonanej oceny, Komisja (MKUA) wyraziła opinię, że korzystniejszą lokalizacją nowej targowicy jest lokalizacja w rejonie oczyszczalni ścieków. Następnie w dniu 19 grudnia 2012 roku na posiedzeniu Komisji Komunalnej Rady Miasta odbyła się prezentacja dwóch otrzymanych ofert. Targowica na terenie tartaku miała być zorganizowana w całości na gruntach prywatnych na obszarze około 6 hektarów. Ponadto konieczne było przeprowadzenie przebudowy i budowy nowych fragmentów dróg łącznie z budową skrzyżowania na zakopiance. Inwestycje drogowe zostały wycenione przez zainteresowanego oferenta na około 8 min zł. Oferent ten zastrzegł sobie zwrot całości nakładów na budowę dróg. Druga oferta wskazująca na lokalizację targowicy w rejonie oczyszczalni ścieków obejmowała obszar około 11 ha, z czego sam oferent posiadał niecałe sześć hektarów, a pozostały teren jest własnością miasta. Pragniemy też zwrócić uwagę, że w tamtym rejonie Miasto jest właścicielem łącznie ponad 20 ha gruntów, w tym teren strefy aktywności gospodarczej obejmuje około 8 ha. Cały teren przed rozpoczęciem inwestycji nowej targowicy był niezagospodarowany, mocno zdegradowany (stara oczyszczalnia), pozbawiony dojazdu. Podjęta decyzja przez samorząd miejski o wybudowaniu drogi nie tylko lepiej skomunikowała samą nową targowicę, ale co bardziej istotne otworzyła możliwość rozwoju obszaru obejmującego tereny stanowiące w większości grunty miejskie. Dzięki tej inwestycji wzrosła również wartość działek, stanowiących własność Miasta. Równolegle, w tym okresie władze miasta przystąpiły do budowy strefy aktywności gospodarczej. Skomunikowanie tej strefy do ronda im ofiar Katynia przez grunty miejskie wymagało nakładów rzędu 2 min złotych.

Biorąc pod uwagę że Miasto od zawsze było zainteresowane utrzymaniem handlu targowego, co wynika także wprost z ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ustawy – do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy targowisk i hal targowych), Rada Miasta podejmuje niezbędne działania współdecydując chociażby o lokalizacji targowicy miejskiej z zachowaniem właściwych procedur, przepisów prawa oraz kierunków rozwoju urbanistycznego i gospodarczego miasta Nowy Targ (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.1).

Na podstawie zaprezentowanych ofert, uwzględniając warunki finansowe oraz mając na uwadze wydaną opinię przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Rada Miasta opowiedziała się za wyborem lokalizacji nowej targowicy w rejonie oczyszczalni ścieków. W dniu 28 stycznia 2013 roku na wniosek ówczesnego Burmistrza, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości miejskich celem budowy nowej targowicy przy oczyszczalni ścieków. Konsekwencją tego była zgoda na wybudowanie przez Spółkę „Nowa Targowica”. W ten sposób po ponad trzydziestu latach starań stało się możliwe przeniesienie miejskiej targowicy na nową lokalizację. Na tej podstawie były Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz w dniu 27 listopada 2014 zawarł umowę dzierżawy gruntów miejskich w celu budowy nowoczesnego placu targowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Od tego momentu Spółka „Nowa Targowica” przystąpiła do opracowania projektów i budowy miejskiej targowicy. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i oczekiwaniem władz miasta czego wyrazem była pozytywna opinia wyrażona na wyjazdowym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miasta w dniu 21.04.2016. Przypominając w ten opisowy sposób działania władz miasta na przestrzeni ostatnich lat w zakresie wyboru nowej lokalizacji targowicy miejskiej, jako Radni Miasta Nowy Targ chcemy zdecydowanie przeciwstawić się pomysłowi rozdrobnienia handlu targowego w Nowym Targu. Na takie działanie Rada Miasta nie może wyrazić zgody, mając na względzie utrzymanie wielowiekowej tradycji nowotarskich jarmarków. Utworzenie więcej niż jednej lokalizacji jarmarku stanie się początkiem końca handlu targowego w naszym mieście.

Organy samorządu mają nie tylko prawo, ale obowiązek usprawniać działalność w zakresie organizacji i funkcjonowania targowisk z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb wynikających z kształtowania urbanistyki miasta, porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także ruchu drogowego i odpowiednich warunków sanitarnych. Rada Miasta będzie podejmować niezbędne działania formalne w tym między innymi poprzez odpowiednie kształtowanie opłat targowych. Choć przepisy nie zabraniają handlu na terenach prywatnych, to jednak ustawodawca zostawił samorządom prawo do pobierania opłat targowych we wszystkich miejscach, w których odbywa się handel, także na tych prywatnych. Gmina ma prawo, a nawet obowiązek takiego kształtowania i różnicowania wysokości opłat targowych dzięki, którym będzie możliwe organizowanie handlu targowego na terenie miasta z uwzględnieniem wcześniej wymienionych warunków. Władze miasta podejmując się przez te wszystkie lata trudu przeniesienia targowicy, ani przez moment nie brały pod uwagę więcej niż jednej lokalizacji placu targowego na terenie miasta. Dlatego konsekwentnie, po rozstrzygnięciu decyzji o wyborze nowej lokalizacji targowicy miejskiej w rejonie oczyszczalni ścieków władze będą nadal aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu tej działalności na terenie miasta. Zarzucanie Radzie Miasta niejednakowego traktowania podmiotów poprzez stosowanie zróżnicowanych opłat targowych jest niczym nieuzasadnione, gdyż gminy mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do swobodnego ustalania wysokości opłaty na targowiskach na swoim terenie, w granicach przewidzianych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca ograniczył jedynie górny limit dziennej stawki kwotowej opłaty, a ta jest o wiele większa niż uchwalone przez Radę Miasta.

Władze miasta, stosując taką właśnie politykę w zakresie różnicowania opłat targowych będą mogły w skuteczny sposób oddziaływać na eliminowanie handlu targowego odbywającego się dzisiaj na drogach i w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jednocześnie udostępniając ponad pięć hektarów terenów miejskich na utworzenie nowej miejskiej targowicy jesteśmy zobowiązani wspierać handlujących w prowadzeniu działalności handlowej w tej lokalizacji.

Nowy Targ, 28 kwietnia 2016 roku.

Janusz Tarnowski – Przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Luberda – Przewodniczący Klubu Radnych „Nasze Miasto”
Lesław Mikołajski – Przewodniczący Klubu Radnych
“Podhalańska Wspólnota Samorządowa”
Andrzej Swałtek – Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Andrzej Rajski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta Nowy Targ
Danuta Wojdyła – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowego Targu
Bogusława Korwin – Radna niezrzeszona, Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Miasta Nowego Targu
Jan Łapsa – Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowego Targu
Marcin Kudasik – Z-ca Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Nowego Targu Marek Mozdyniewicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji Sport,
Promocji i Turystyki Rady Miasta Nowego Targu
Grzegorz Grzegorczyk – Radny niezrzeszony Włodzimierz Zapiórkowski – Radny niezrzeszony
Zdjęcia: UM Nowy Targ

NT24TV 29.04.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również