Kamery live
prognoza pogody

2020 to rok wielkiej budowy

31 grudnia 2020 11:44

Jeżeli mówimy o sieci dróg krajowych, bez wątpienia możemy stwierdzić, że mamy w Małopolsce wielki i kosztowny plac budowy. W trakcie realizacji jest ponad 78 km dróg ekspresowych oraz 30,7 km dróg dwujezdniowych z kategorią główna przyspieszona. Koszt tych inwestycji wynosi ponad 7 mld 715 mln zł. W 2020 r. ukończono budowę nowego węzła Niepołomice na A4 i obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej. Powstały nowe ronda i chodniki, przebudowano skrzyżowania, wyremontowano 30,1 km nawierzchni. Podpisano umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych dla następnych inwestycji.

2020 to rok wielkiej budowy

Fot. GDDKiA w Krakowie

S7 na południe od Krakowa

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Widokowa i oczekiwana przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej mierze przebiega na wiaduktach i estakadach, a 2 km pod ziemią. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy, z czego jeden jest ukończony i oddany do ruchu w całości. Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała – Rabka-Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe (Skomielna Biała i Zabornia), Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady.

Na odcinku S7 Lubień – Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. Prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jedni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. 1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady na jezdni prawej z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ponad 33 %. 22 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej z firmą STRABAG Infrastruktura Południe. Inwestycja ukończona zostanie w 2021 r., w ciągu 8 miesięcy licząc od zakończenia okresu zimowego.

Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa – Skomielna Biała. W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu na odcinku S7 Naprawa- Skomielna Biała została przebita na wylot, a lewa 27 kwietnia 2020 r. Trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek, wykonywane są nisze sygnalizacyjno – alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r.

S7 na północ od Krakowa

Ponad 55-kilometrowa droga ekspresowa S7 od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na  odcinki realizacyjne: Moczydło – Miechów, Miechów – Szczepanowice, Szczepanowice – Widoma oraz Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta).

Budowa odcinka S7 Moczydło – węzeł Miechów rozpoczęła się 27 lipca 2020 r. Trwają roboty ziemne przy wykopach, ulepszeniu podłoża, zagęszczeniu oraz budowaniu kolejnych warstw nasypów. W ramach budowy węzła Miechów wykonywane są zbrojenia stop fundamentowych. Realizacja inwestycji potrwa do 2023 r.

Nie zakończyła się jeszcze procedura przetargowa na projekt i budowę odcinka S7 pomiędzy węzłami Miechów i Szczepanowice. 10 grudnia 2020 r. jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę złożoną przez konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner). Trwa kontrola uprzednia Prezesa UZP.

Pierwsza łopata na następnym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma wbita została 11 września 2019 r. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 80 %. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r. 

Zezwolenie na realizację odcinka Widoma – Kraków Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA 20 lipca 2020 r. W związku z brakiem należytego wykonywania robót i pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłoką w realizacji prac na odcinku S7 Widoma – Kraków, GDDKiA odstąpiła od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) z dniem 4 grudnia 2020 r. Niezwłocznie po zinwentaryzowaniu wykonanych robót i przygotowaniu materiałów przetargowych 23 grudnia 2020 r. wysłane zostało ogłoszenie o przetargu na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na tym odcinku, do Dziennika Urzędowego UE.

Droga ekspresowa S7 na północ od Krakowa będzie też pełniła funkcję obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów , które dobrze skomunikują drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

S52 Północna Obwodnica Krakowa zamknie ring wokół miasta.

Północnej Obwodnicy Krakowa nie było w sieci dróg krajowych jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Dopiero zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, w ciągu drogi ekspresowej S52. Ruszyły przetargi i prace dokumentacyjne, a 13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą. 9 lipca 2020 wojewoda wydał decyzję ZRID dla odcinka od miejscowości Zielonki do Mistrzejowic, a następnego dnia przekazany został plac budowy i rozpoczęły się roboty. Prowadzone są badania archeologiczne, prace ziemne, trwają prace przy budowie tunelu o dl. 496 m w Batowicach. Tunel zostanie wybudowany metodą odkrywkową. Aktualne: wykonywane są platformy robocze potrzebne do budowy tunelu, murki prowadzące do wykonania ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych. Powstaje najdłuższa estakada nad zbiornikiem Węgrzce, potokiem Sodół Dominikański, dopływem potoku Sodół Dominikański i ul. Krakowską, będzie to dwunastoprzęsłowy obiekt o długości ok. 570 m. 11 przęseł będzie miało przekrój skrzynkowy a ostatnie 12 przęsło (nad ul. Krakowską) będzie wykonane z belek prefabrykowanych. Tutaj trwają prace przy wykonywaniu pali fundamentowych, skuwanie głowic pali, wylewanie chudego betonu na podporze, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej podpór mostu, zbrojenie i betonowanie filarów. Prowadzone są prace na części dróg dojazdowych: stabilizacja podłoża, układanie warstwy mrozoochronnej. Trwa przebudowa sieci wodociągowych, sanitarnych, kanalizacji deszczowych, sieci elektrycznej, gazowej i teletechnicznej. Wykonywane jest odwodnienie wzdłuż dróg technologicznych.

S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość ponad 12,3 km, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także: dwa tunele27 obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

Dwujezdniowa obwodnica Oświęcimia

W ramach zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwujezdniowej obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44, od lipca 2020 r. rozpoczęło się projektowanie drogi dwujezdniowej o długości  9,045 km, z trzema mostami : na Wiśle, Sole i Młynówce. Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz – Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), dla inwestycji p.n. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Obwodnica powstaje w ramach większego zadania pod nazwą: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)” i ma powstać do 2024 r.

Dwujezdniowa DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej drogi DK47 z Rdzawki do Nowego Targu czyli jak kierowcy mawiają potocznie dalszy ciąg „nowej zakopianki”. Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację.

Budowa nowej dwujezdniowej drogi, w nowym śladzie była konieczna, dla poprawy bezpieczeństwa i obsługi ruchu. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni ruch dobowy był tu na poziomie 14 007 – 18 082 pojazdów/dobę jednak w okresie weekendów, ferii i wakacji ilość pojazdów tak bardzo wzrasta, że tworzą się zatory. Świadczy o wyczerpaniu przepustowości jednojezdniowej drogi. Powstająca droga w nowym śladzie umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2×3,50m z czterema węzłami drogowymi : Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty. Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana  infrastruktura techniczna. 

Aktualnie trwają roboty ziemne na ciągu głównym, a także zbrojenia i betonowanie podpór obiektów mostowych. Zakończenie budowy zaplanowane jest w jesieni 2023 r.

Inne dwujezdniówki

Od 28 września 2020 r. trwa rozbudowa jednojezdniowej drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła Modlnica do ronda ze zjazdem na Giebułtów, w podkrakowskiej gminie Wielka Wieś. Na odcinku 1,5 km droga zostanie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej, klasy GP. Rozbudowa ta jest kontynuacją większego zadania, które pozwoli na zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy przez mocno zurbanizowane podkrakowskie miejscowości. Jedno rondo w Modlnicy już powstało, w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową (ul. Ojcowską) w kierunku Giebułtowa. Wraz z tym rondem rozbudowany został już odcinek DK94 o długości 715 m. Inwestycję oddano do ruchu w maju 2020 r. Trwająca teraz rozbudowa potrwa 12 miesięcy plus 3 miesięczny okres zimowy (od dnia 15 grudnia do 15 marca), który nie będzie wliczany do terminu ukończenia inwestycji. 

23 listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt i budowę I odcinka DK75 Brzesko-Nowy Sącz czyli II etapu „Łącznika Brzeskiego”. Trasa rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruch w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Będzie miała długość ok. 3 km. Włączenie jej do istniejącej drogi krajowej nr 75 nastąpi w rejonie ul. A. Mickiewicza. Budowa II etapu Łącznika Brzeskiego pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego, pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Na realizację tego odcinka wykonawca będzie miał 36 miesięcy, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie przetargowej.

Jest to pierwsza część dwujezdniowej DK75 Brzesko-Nowy Sącz, dla której rząd zwiększył finansowanie 16 czerwca 2020 r. o 1,7 mld zł. Dla drugiego odcinka inwestycji trwają prace dokumentacyjne. Na początku stycznia 2021 r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Opiniującej Przedsięwzięcia Inwestycyjne i po akceptacji zaproponowanych rozwiązań planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wtorek, 15 grudnia 2020 r., podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej na istniejącym odcinku A4 od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. To odcinek, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa z bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu na jezdni autostrady A4 o długości 900 m, od węzła Kraków Południe w kierunku węzła Kraków Łagiewniki, do punktu, w którym już istnieje trzeci pas. Przebudowana zostanie łącznica z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa. Zakończenie rozbudowy powinno nastąpić w 2022 r.

W 2020 r. ukończone zostały dwie istotne dla regionu i kraju inwestycje

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągi DK73.

Od 7 września 2020 r. jadąc tranzytem na trasie Tarnów – Kielce, drogą krajową nr 73 można ominąć miasto Dąbrowa Tarnowska obwodnicą. Obwodnica jest jednojezdniową drogą dwupasową klasy GP, o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. W ciągu drogi powstało 8 obiektów inżynierskich, system odwodnienia, drogi dojazdowe, zjazdy, chodniki i zatoki postojowe do kontroli pojazdów. W trosce o środowisko i komfort mieszkańców położono cichą nawierzchnię, zrealizowano ekrany akustyczne i urządzenia oczyszczające wody.

Węzeł autostradowy A4 Niepołomice.

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą wjechać na autostradę A4 łącznicami węzła Niepołomice i zjechać nimi na drogę wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa. To bardzo ważne dla dynamicznie rozwijającej się strefy ekonomicznej po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7 oraz Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja ograniczyła ruch tranzytowy z węzła A4 Targowisko, drogą krajową nr 75 do stref ekonomicznych przez Puszczę Niepołomicką (Obszar Natura 2000) i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Węzeł powstał dzięki dobrej współpracy z samorządami, które uczestniczyły w finansowaniu inwestycji. Inwestycja realizowana była na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a inwestorem była GDDKiA. Koszt budowy wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów.

Trwają prace dokumentacyjne dla dróg ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic 

Obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87 

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowa obwodnicy Piwnicznej została podpisana w październiku 2019 roku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, na których przedstawiono trzy warianty przebiegu obwodnicy odbywały się od połowy czerwca do połowy lipca 2020 r. Przedstawione warianty przebiegu mają długości od 2 do 2,5 km. Ten etap prac ma się zakończyć w kwietniu 2022 r.  

Inwestycja jest częścią większego programu zakładającego udrożnienie polsko-słowackiego ruchu granicznego. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Piwnicznej. Istotna będzie również możliwość ominięcia zabudowań miejscowości przez ruch turystyczny kierujący się np. w stronę Muszyny. Ujęcie w Programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy oraz zintensyfikowanie współpracy ze stroną słowacką, w celu usprawnienia połączeń granicznych. 

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28 

12 października 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA z Katowic, która obejmuje przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej. Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Na tą część zadania wykonawca ma, zgodnie z podpisana umową, 43 miesiące. Koszt wszystkich prac wyniesie 4 182 000,00 złotych. 

Inwestycja odciąży z ruchu centrum miasta i ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrojem. Pozytywnie wpłynie także na spójność komunikacyjną południowej Małopolski. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.  

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 

Umowa na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. 

Ten etap prac zakończy się uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a termin wykonania prac określony został na 43 miesiące.  

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką-Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta. W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, a ujęcie zadania w Programie budowy 100 obwodnic pozwoli na wybudowanie obwodnicy. 

Wschodnia Obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73 

W przypadku tej obwodnicy jesteśmy na etapie przygotowania koncepcji programowej. W maju 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne. Zakończenie prac koncepcyjnych planowane jest w lutym 2021 r. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Tarnowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 73 przy dojeździe do węzła Tarnów Północ. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu międzynarodowego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Tarnowa. Obwodnica równolegle poprawi dostępność komunikacyjną Pilzna i Jasła. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja przygotowywana od dłuższego czasu. W 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace przygotowawcze prowadzone są we współpracy z Miastem Tarnów. 

Obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28 

W sprawie budowy tej obwodnicy zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA a gminą Wadowice. W myśl tego porozumienia gmina przygotowuje dokumentację, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i zezwolenia na realizację, natomiast GDDKiA zbuduje drogę. Umowa z wykonawcą dokumentacji została podpisana przez gminę Wadowice 9 lipca 2020 r. 

Po wybudowaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Będzie ona stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci dróg w mieście i pozytywnie wpłynie na płynność ruchu. Południowa obwodnica Wadowic będzie stanowić ciąg drogi krajowej nr 28, na odcinku od ronda gen. Leopolda Okulickiego (tu łączyć się ma z drogą krajową nr 52) do ul. Zegadłowicza. Obwodnica ma rozładować zatory w ruchu, jakie tworzą się na drogach krajowych nr 28 (Wadowice – Sucha Beskidzka) oraz 52 (Wadowice – Kraków). Obwodnica ta uwzględniać będzie planowaną do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej UE Beskidzką Drogę Integracyjną, czyli drogę ekspresową S52.  

Obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79 

21 września 2020 r. podpisana została umowa z firmą Sweco Engineering na przygotowanie studium sieciowego z elementami studium korytarzowego, obejmującego odcinek autostrady A4 od węzła Balice I do węzła Mysłowice oraz odcinek drogi krajowej nr 79 od wyłączenia projektowanej obwodnicy Zabierzowa do węzła Byczyna na autostradzie A4. W ramach studium analizowane będą możliwości poprowadzenia obwodnicy Trzebini. Dokument ma powstać w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy, a koszt prac wynosi 416 970,00 zł. 

Głównym celem budowy obwodnicy Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu autostrady A4. Budowa tej obwodnicy poprawi również dostępność komunikacyjną rafinerii w Trzebini. Dla tej inwestycji nie były dotąd prowadzone prace przygotowawcze. 

Obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 

Trwa procedura przetargowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy tej obwodnicy.

Droga krajowa nr 28 przebiega przez centrum miasta i jest wygodnym połączeniem Śląska z Podhalem. Obwodnica wyprowadzając ruch z miasta, poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, ruchu lokalnego, regionalnego i dalekobieżnego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na przepustowość ciągu komunikacyjnego łączącego Podtatrze ze Śląskiem. Proces przygotowawczy przewidziany jest na lata 2021-2024, z kolei realizacja inwestycji będzie miała miejsce w latach 2025 – 2029.

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

Piotr Starmach 31.12.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również