PILNE
Kamery live
prognoza pogody

19. Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek Nowy Targ 2021 – online

8 stycznia 2021 15:45

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu oraz Szkoła Podstawowa  nr 1 w Nowym Targu zapraszają do udziału w 19. Ogólnopolskim Konkursie  Kolęd, Pastorałek Nowy Targ 2021. Konkurs dla solistów w kategoriach: Kategoria klasy I-IV; Kategoria klasy V- VII; Kategoria klasy VIII oraz  szkoły średnie. Utwory konkursowe powinny być przesłane do 15.01.2021 r. na adres:  [email protected].

19. Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek Nowy Targ 2021 - online

Cele Konkursu: prezentacja umiejętności wokalnych uczniów, promowanie aktywności twórczej wśród uczniów.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie jednej kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce świątecznej  w formacie mp 4 lub linku do nagrania. Jakość nagrania nie może podlegać obróbce studyjnej. Przesłuchania nadesłanych materiałów podlegają ocenie jury powołanego przez Organizatora.

Wysłany plik powinien być oznaczony – konkurs_kolęd _imię_nazwisko_wiek

Jury konkursowe oceniać będzie: poziom artystyczny utworów, walory głosowe, interpretację.

Wszystkich informacji o konkursie udziela pani Dorota Kret.

Postanowienia końcowe:

  1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie.

       Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.

  1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz ich pracy konkursowej w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym z  Finału Konkursu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja).
  3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko uczestnika:…………………………

Wiek uczestnika i nazwa szkoły:………………………….

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika:………………………

Telefon kontaktowy oraz e-mail osoby przygotowującej uczestnika:………………………..

Autor i tytuł utworu:……………………..

1.Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

  1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
  2. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

…………………………………………………

data podpis opiekuna uczestnika  konkursu 

os 08.01.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również